Drahé kovy a ropa pod silným prodejním tlakem

19:51 3. februára 2023

Většina komodit čelí výraznému tlaku medvědů, protože nejnovější údaje z americké ekonomiky vedly k posílení amerického dolaru a vyšším výnosům státních dluhopisů. Čerstvá zpráva NFP přinesla vyšší míru nejistoty ohledně dalšího kroku Fedu a zároveň zmařila očekávání, že hlavní centrální banky brzy ukončí svůj cyklus zpřísňování.Cena stříbra prorazila pod spodní hranici konsolidace kolem 23,00-23,20 USD a klesla o více než 4,0 % pod hranici 22,40 USD za unci, což je úroveň, která nebyla zaznamenána od poloviny ledna. Pokud současný sentiment převládne, může se pokles prohloubit směrem ke klíčovému supportu na úrovni 22,00 USD, který se shoduje s 200 SMA (červená linie) a vzestupnou trendovou linií. Zdroj: xStation5

Zlato se v pátek stáhlo o více než 2,0 % a testuje klíčovou podporu na úrovni 1875 USD, která se shoduje s místní vzestupnou trendovou linií. Pokud dojde k prolomení níže, může se prohloubit korekce směrem dolů k dalšímu supportu na úrovni 1830 USD, který je vyznačen 23,6% Fibonacciho retracementem býčí vlny započaté na počátku pandemie. Zdroj: xStation5

Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarma

OTVORIŤ OBCHODNÝ ÚČET VYSKÚŠAŤ DEMO Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciu

Ropa WTI ustoupila o více než 3,0 % poté, co se kupujícím nepodařilo prorazit nad místní rezistenci na úrovni 77,80 USD. Aktuálně cena testuje klíčovou zónu podpory kolem 73,60 USD, která je vyznačena spodní hranicí struktury 1:1. Zdroj: xStation5

Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.

Zdieľať
Späť