Ekonomický kalendár: Údaje o inflácii z eurozóny a Kanady

9:18 19. septembra 2023
  • Európske indexy otvorili mierne nižšie
  • Údaje o inflácii z eurozóny a Kanady
  • Údaje o trhu s bývaním v USA za august

Európske akciové indexy začali dnešné obchodovanie miernym poklesom, ktorý nasledoval po nevýraznom obchodovaní počas dnešnej ázijsko-tichomorskej seansy. Zdá sa, že trhy sú vo vyčkávacom režime pred maratónom vrcholných udalostí v druhej polovici týždňa, vrátane FOMC, BoE, flash PMI za september.

Ekonomický kalendár na dnes zahŕňa zverejnenie inflácie z eurozóny a Kanady. Údaje z Európy však budú revízne, preto by nemali mať na EUR veľký vplyv. USDCAD môže okolo 13:30 SEČ zaznamenať väčšiu volatilitu, keďže súčasne budú zverejnené údaje o kanadskej inflácii a americkom trhu s bývaním. Ropa sa naďalej obchoduje na vyšších úrovniach a obchodníci s ropou budú pozorne sledovať správu API o zásobách ropy.

Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarma

OTVORIŤ OBCHODNÝ ÚČET VYSKÚŠAŤ DEMO Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciu

11:00  Eurozóna, inflácia CPI v auguste (konečná).

  • Headline: 5,3 % medziročne v prvom zverejnení (predtým 5,3 % medziročne)
  • Core: 5,3 % medziročne v prvom zverejnení (predtým 5,5 % medziročne)

14:30  USA, údaje o trhu s bývaním za august

  • Stavebné povolenia. Očakávané: 1440 tis. Predchádzajúce: 1443 tis.
  • Začaté stavby domov. Očakávané: 1440 tis. Predchádzajúce: 1452 tis.

14:30  Kanada, inflácia CPI za august. Očakáva sa: 3,8 % r/r. Predchádzajúca: 3,3 % r/r

10:40  Správa API o zásobách ropy v USA. Očakáva sa: -1,1 mb. Predchádzajúce: +1,17 mb.

Prejavy centrálnych bankárov

  • 10:15  BoE Saporta
  • 14:30  ECB Elderson
  • 20:00  BoC Kozicki


Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.

Zdieľať
Späť