Graf dňa - Bitcoin (12.02.2024)

10:44 12. februára 2024

Bitcoin počas víkendu pokračoval v raste a prekonal hranicu 48 000 USD. Na takýto dynamický rast má pravdepodobne vplyv niekoľko významných faktorov. Prvým je pozitívna nálada na tradičných finančných trhoch. Indexy akciových trhov dosahujú nové historické maximá. Ďalším faktorom rastu je obnovené riziko pre americké regionálne banky, ktoré zápasia so sériou potenciálnych systémových problémov. Tieto prevažne vonkajšie faktory prekrývajú pozitívne správy z trhu kryptomien. Patrí k nim blížiace sa zníženie hodnoty Bitcoinu na polovicu a zvyšujúci sa čistý prílev do fondov ETF. Prinášame prehľad najdôležitejších správ z víkendu:

Na grafe Bitcoinu (D1) vidíme, že nedávne zisky posunuli cenu Bitcoinu k hornej hranici rastového kanála, ktorý sa začal na začiatku rastu v roku 2023. V súčasnosti sa niekoľko významných komponentov zbieha v zóne odporu okolo 48 000 USD. Po prvé, ide o kľúčovú úroveň z obdobia posledného býčieho trhu, ktorá niekoľkokrát poslúžila ako lokálna konsolidačná zóna. Po druhé, táto úroveň sa zhoduje s hornou hranicou rastového kanála a po tretie, ide o úroveň 61,8 % Fibonacciho retracementu pre medvedí trh po poslednom býčom období v roku 2021. Nad touto úrovňou môže pohyb naraziť na ďalšiu rezistenciu okolo a nad úrovňou 50 000 USD. V prípade korekcie by sa malo brať ohľad najmä na úrovne 44 000 a 40 000 USD.

Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarma

OTVORIŤ OBCHODNÝ ÚČET VYSKÚŠAŤ DEMO Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciu

Zdroj: xStation 5


Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.

Zdieľať
Späť
Xtb logo

Pripojte sa k viac ako
935 000 investorom z celého sveta