Graf dňa - US2000 (08.06.2023)

10:38 8. júna 2023

Index Russell 2000 amerických spoločností s menšou kapitalizáciou (US2000) je už niekoľko dní na vzostupe. Vo včerajšej relácii vzrástol takmer o 1,8% oproti 1,7% poklesu na Nasdaqu, oslabeniu S&P500 a indexu Dow. Vďaka prepredaným akciám regionálnych bánk v posledných týždňoch vzrástol benchmark od začiatku roka o menej ako 7 %, čo je slabý výkon oproti hlavným indexom. Na porovnanie, len za posledných päť dní získal takmer 8 %. Dnešné údaje o nezamestnanosti o 14:30 by mohli znamenať ďalšiu volatilitu indexu.

Trh sa zatiaľ uisťuje, že americká ekonomika zostáva pomerne silná (hoci priemysel vysiela signály slabosti) so silným trhom práce a vzhľadom na spotrebiteľskú silu nehrozí, že výnosy kótovaných spoločností prepadnú, minimálne nie v predvídateľnom období. Nárasty hlavných indexov sa tak pomaly „prelievajú“ do menších spoločností, ktoré boli mesiace obchádzané, čomu napomáha aj blížiaci sa koniec cyklu zvyšovania sadzieb Fedom. Pod-Idex Russell, ktorý zahŕňa energetické spoločnosti a banky, v poslednom čase zaostáva za pod-indexom spojeným s rastovými akciami (najväčší rozdiel za viac ako 20 rokov) – predovšetkým kvôli šialenstvu súvisiacemu s AI a sile najväčších BigTech spoločnosti (obrátená situácia v porovnaní s rokom 2022). V posledných dňoch hodnotové spoločnosti z Russell, najmä akcie bánk, trochu uzavreli túto medzeru benchmarku.

Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarma

OTVORIŤ OBCHODNÝ ÚČET VYSKÚŠAŤ DEMO Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciu

US2000 prerazil hranicu 38,2 Fibonacciho retracementu vzostupnej vlny z marca 2020 a vzostup nad 1900 bodov by mohol býkom otvoriť cestu k psychologickej hranici rezistencie na 2000 a 2100 bodoch, kde je viditeľný 23,6 Fibonacciho retracement. Index si vytvoril silnú základňu blízko 1750 bodov, ktorej sila bola niekoľkokrát „testovaná“ cenou – zakaždým, keď sa býkom podarilo odraziť vyššie. V medveďom scenári môže byť opäť testovaná zóna 1750 - 1800 bodov.

Zdroj: xStation5

Hodnotové spoločnosti boli začiatkom júna stále na rekordných minimách oproti rastovým akciám. Zdroj: Bloomberg


Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.

Zdieľať
Späť
Xtb logo

Pripojte sa k viac ako
781 000 investorom z celého sveta