Graf dňa - USDCAD (19.09.2023)

11:39 19. septembra 2023

Trhy zostávajú pred maratónom centrálnych bánk, ktorý sa uskutoční koncom tohto týždňa, pomerne pokojné a tiché. Obchodníkom budú ponúknuté rozhodnutia o úrokových sadzbách okrem iného od FOMC (streda), Bank of England a Swiss National Bank (štvrtok), ako aj Bank of Japan (piatok). Určitá akcia a krátkodobá volatilita sa však dnes okolo 14:30 SEČ môže objaviť aj na USDCAD. Dôvodom je súbežné zverejnenie údajov z amerického trhu s bývaním za august a kanadských údajov o inflácii CPI za august. 

USA, údaje o trhu s bývaním za august

Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarma

OTVORIŤ OBCHODNÝ ÚČET VYSKÚŠAŤ DEMO Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciu
  • Stavebné povolenia. Očakáva sa: 1440 tis. Predchádzajúce: 1443 tis.
  • Začaté stavby na bývanie. Očakávané: 1440 tis. Predchádzajúca: 1452 tis.

Kanada, inflácia CPI za august. Očakávaná: 3,8 % r/r. Predchádzajúca: 3,3 % r/r

USDCAD sa obchoduje na zaujímavom technickom mieste. Pri pohľade na graf v intervale D1 vidíme, že pár začiatkom septembra zastavil nedávny postup mierne pod hranicou 1,3700 a v posledných dvoch mesiacoch sa sťahuje späť. Pár dosiahol zónu podpory v oblasti 1,3350, vyznačenú predchádzajúcimi cenovými reakciami, 50- a 200-sezónnym kĺzavým priemerom, ako aj 38,2 % retracementom posledného vzostupného impulzu. Prerazenie tejto úrovne by mohlo naznačiť, že súčasný pullback nie je len korekciou a namiesto toho by mohol nastať obrat.

Zdroj: xStation5


Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.

Zdieľať
Späť