Graf dňa - USDJPY (20.11.2023)

11:43 20. novembra 2023

Japonský jen je dnes rozhodne najsilnejšou menou G10 a zaznamenal 0,80% nárast voči USD. Poklesy páru prichádzajú po tom, čo USDJPY opäť otestoval tohtoročné aj historické maximá okolo 151,800. Býci však túto úroveň nedokázali preraziť a súčasné poklesy sú zavŕšením oslabujúceho dolára a posilňujúceho jenu.

Japonský len sa trochu zotavuje, ale stále zostáva najhoršie výkonnou menou G10, keď stráca viac ako 13%. Súčasná slabosť JPY začala priťahovať pozornosť zahraničných investorov, vrátane Pacific Investment Management Co. (Pimco). Pimco vsádza na to, že Bank of Japan (BoJ) v reakcii na rastúcu infláciu sprísni menovú politiku. Správa pripravená agentúrou Bloomberg naznačuje, že hedžové fondy hromadia japonskú menu od tej doby, čo oslabila nad 140 JPY za USD. S poklesom inflácie v USA a trvalo vysokou infláciou v Japonsku vidí Pimco potenciálnu zmenu japonskej menovej politiky, vrátane opustenia politiky kontroly výnosovej krivky a potenciálneho zvýšenia úrokových sadzieb. Podobne bývalý podpredseda Fedu a teraz riaditeľ spoločnosti Pimco, Richard Clarida, navrhuje, že BoJ môže do konca roka opustiť kontrolu výnosovej krivky.

Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarma

OTVORIŤ OBCHODNÝ ÚČET VYSKÚŠAŤ DEMO Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciu

Zdroj: xStation 5


Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.

Zdieľať
Späť
Xtb logo

Pripojte sa k viac ako
847 000 investorom z celého sveta