Graf dne: DE30 (25.11.2022)

11:59 25. novembra 2022

Revize zprávy o německém HDP za 3. čtvrtletí 2022 se ukázala jako pozitivní překvapení, protože data byla revidována výše. Německý růst dosáhl ve 3. čtvrtletí 2022 mezičtvrtletně 0,4 %, což je nárůst z 0,3 % mezičtvrtletně v předběžném zveřejnění, zatímco meziroční růst činil 1,2 %, což je nárůst z 1,1 % meziročně. I když se stále očekává, že německá ekonomika letos v zimě oslabí a revize směrem nahoru byla malá, byl to vítaný vývoj a vedl k malému skoku na evropských akciových indexech. Tyto zisky však byly po zahájení obchodní seance smazány a nyní se indexy jako německý DAX (DE30) obchodují víceméně na stejné úrovni.

Když se podíváme na graf DE30 v intervalu D1, můžeme vidět, že index testoval zónu rezistence 14 600 bodů, označenou 61,8% retracementem sestupného pohybu zahájeného na konci roku 2021. Všimněte si, že index prolomil nad horní hranicí struktury Overbalance na 14 370, takže trend se teoreticky obrátil na býčí. První pokus o prolomení výše zmíněné zóny 14 600 bodů se nezdařil a index se mírně stáhl. Přesto zůstává v těsné blízkosti a nelze vyloučit další pokus. V případě prolomení vzhůru lze další odpor ke sledování nalézt v oblasti 15 150 bodů.

Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarma

OTVORIŤ OBCHODNÝ ÚČET VYSKÚŠAŤ DEMO Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciu

Zdroj: xStation5

Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.

Zdieľať
Späť