Mynaric - klíčový hráč součástí nového satelitního programu EU?

12:11 25. novembra 2022

Společnost Mynaric (M0Y.DE) působí v oblasti průmyslové laserové komunikace a vyrábí optické komunikační terminály pro vesmírný, letecký a mobilní průmysl. Společnost může mít dobrou pozici pro novou iniciativu vybudovat konstelaci satelitů v Evropské unii:

  • Laserové komunikační sítě poskytují konektivitu, která umožňuje ultra vysoké přenosové rychlosti a bezpečný přenos na dlouhé vzdálenosti mezi pohybujícími se objekty pro bezdrátové pozemní, mobilní, letecké a kosmické aplikace;
  • Optické komunikační terminály CONDOR společnosti Mynaric jsou speciálně navrženy pro hromadné nasazení jako součást vládních a komerčních družicových konstelací. Byly již vybrány jako součást mnoha předních vládních programů USA, jako je SDA Tranche 1 Transport Layer, SDA Tranche 1 Tracking Layer a DARPA Space-BACN program. Mynaric má zkušenosti se spoluprací mimo jiné s gigantem amerického obranného průmyslu L3Harris;
  • Vyjednavači z Evropského parlamentu a členských států se shodli, že družicová konstelace obdrží v příštích letech z rozpočtu EU 2,4 miliardy eur a také příspěvky od Evropské vesmírné agentury (ESA) a soukromé investice. Konstelace bude poskytovat ochranu kritické infrastruktury, situační povědomí a podporu pro dosah a krizové řízení. Podle dohody ze 17. listopadu bude satelitní síť využívat start-upy k vybudování 30 % veškeré vlastní infrastruktury.
  • Jako vedoucí společnost ve specializovaném odvětví laserových komunikačních systémů pro satelity se schopností navrhovat a vyrábět v Evropě a se svou strategií pokročilých produktů pro řadu vládních a komerčních zákazníků, se zdá být Mynaric v pozici potenciálního beneficienta program EU.

"Vesmír je skutečně velmi žádoucí oblastí, kde Evropská unie potřebuje garantovat své klíčové zájmy. A naše vesmírné technologie se staly strategickými pro naše občany, pro odolnost našich ekonomik a samozřejmě pro naše armády (...) Po dnešní dohodě na třístranných jednáních (Komise, Rada, Parlament) začneme od zítřka pracovat na realizaci tohoto projektu.“ - Thierry Breton, komisař EU pro vnitřní trh, komentoval.

Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarma

OTVORIŤ OBCHODNÝ ÚČET VYSKÚŠAŤ DEMO Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciu
  • Prostřednictvím satelitní sítě IRIS (Infrastructure for Resilience, Interconnection and Security by Satellites) chce EU také zajistit bezpečnou komunikaci pro podniky a občany, která doplní již existující navigační konstelaci pro určování polohy a synchronizaci Galileo a satelitní systémy pro pozorování Země Copernicus.

„Jsme nadšeni, že EU souhlasila s vytvořením své vlastní bezpečné satelitní komunikační konstelace, a tleskáme rozhodnutí pověřit začínající podniky budováním velké části infrastruktury (...) Věříme, že optické mezidružicové spoje jsou klíčem zřízení bezpečných komunikačních služeb z vesmíru a Mynaric nabízí průmyslové optické komunikační terminály nezbytné k vytvoření takových spojení. Jsme připraveni podporovat evropské ambice v oblasti suverénních a bezpečných satelitních komunikačních služeb podle potřeby a rádi bychom Evropě dodali naše vysoce schopné a konkurenční produkty, které již byly vybrány pro strategické satelitní sítě vlády USA.“ - Tina Ghataore, CCO Mynaric, komentovala nová rozhodnutí EU.Burzovní graf Mynaric (M0Y.DE), graf H1. Mynaric je společnost se zanedbatelnou kapitalizací, která v současnosti činí méně než 90 milionů EUR. Velký projekt probíhající v EU má potenciál být katalyzátorem růstu společnosti, pokud získá mnohamilionové kontrakty a další zdroj příjmů. Nejbližší odpor je průměr 50 (černý), který se pohybuje kolem 18 EUR na akcii. Akcie společnosti jsou od začátku roku v sestupném trendu. Poměr ceny a hotovosti společnosti aktuálně činí 1,9 a poměr dluhu k aktivům 0,13. Největší výzvou společnosti bude generovat čistý zisk a expandovat na další trhy se základnou jejích revolučních zařízení. Zdroj: xStation5

Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.

Zdieľať
Späť