Poměrně jestřábí komentáře Schnabelové z ECB

16:39 24. novembra 2022

Isabel Schnabelová z Evropské centrální banky se vyjádřila k současné měnové politice eurozóny:

  • Je nepravděpodobné, že by cenový tlak rychle polevil. Zdůraznila riziko protichůdné měnové a fiskální politiky, které je způsobeno především cenami energií;
  • Největším rizikem pro centrální banky zůstává špatně kalibrovaná politika, která předpokládá rychlý pokles inflace. ECB bude muset pokračovat ve zvyšování úrokových sazeb, pravděpodobně na restriktivní úroveň;
  • Nové makroekonomické prostředí vyžaduje odlišnou kombinaci měnové a fiskální politiky. Dosud přicházející údaje naznačují, že prostor pro zpomalení tempa zvyšování úrokových sazeb zůstává omezený;
  • Je třeba se vyvarovat příliš expanzivní fiskální politiky. Schnabelová podpořila vyvážený a předvídatelný přístup k ECB.
  • Další zvyšování úrokových sazeb tak dlouho, dokud je to nutné k návratu inflace na 2 %;
  • Přibývá důkazů, že pandemie a energetická krize mohou mít trvalejší negativní dopady na současnou i budoucí produkci;
  • Mzdově-cenová spirála zatím nezrychlila, ale existuje riziko, že mzdy budou vytvářet další tlak na inflaci.
  • ECB bude pozorně sledovat likviditu bank, protože náklady na financování se zvyšují.

Zprávy agentury Fitch naznačují, že prognózy Evropské komise zdůrazňují, že fiskální hrozby pro členy eurozóny vyplývající z energetické krize budou přetrvávat i v roce 2023.

Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarma

OTVORIŤ OBCHODNÝ ÚČET VYSKÚŠAŤ DEMO Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciu

Měnový pár EURUSD se v souvislosti s chmurnými vyhlídkami ekonomiky EU odrazil od SMA50 (černá linie). Zdroj: xStation5

Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.

Zdieľať
Späť