Príbeh z trhu: Taliansko na pokraji zníženia ratingu agentúrou Moody's? 📊

14:48 16. novembra 2023

Posledné dni môžu naznačovať, že na trhu je pokoj. Je to však iba zdanie, pretože je možné, že dôjde k otrasu. To všetko kvôli aktualizácii ratingu krajiny G7. Máme sa čoho báť?

Rozhodnutie v piatok

Očakáva sa, že aktualizácia ratingu Talianska prebehne v piatok. Za zmienku stojí, že agentúra Moody's sa vlani v auguste rozhodla zmeniť výhľad ratingu Talianska na negatívny zo stabilného. Ešte dôležitejšie je, že úroveň úverového ratingu Talianska je na hranici investičného stupňa a stupňa „junk“ alebo BAA3. V tejto chvíli sa scenár zníženia ratingu nezdá byť základným scenárom – to nie je v skutočnosti to, čo trh oceňuje. Rozpätie výnosov je v tomto bode 170 bázických bodov, hoci až donedávna sa rozpätie blížilo 200 bps. Rozpätie je navyše oveľa nižšie, než tomu bolo pri znížení výhľadu úverového ratingu v lete 2022, kedy sa talianskej vlády ujala „kontroverznej“ Giorgia Meloni.

Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarma

OTVORIŤ OBCHODNÝ ÚČET VYSKÚŠAŤ DEMO Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciu

Rozpätie výnosov je ďaleko od maxím z minulého roka „Melony“. Rozpätie je navyše na hony vzdialené úrovniam krízy dlhového trhu eurozóny v rokoch 2011-2013. Trh sa nezdá byť znepokojený možnými dôsledkami. Zdroj: Bloomberg Financie LP, XTB

Opakovanie roku 2011?

Komentátori upozorňujú, že zníženie ratingu zo strany Moody's pre Taliansko by mohlo viesť k podobnej situácii ako v roku 2010, kedy sa S&P rozhodla znížiť úverový rating Grécka na junk status, čo bol začiatok krízy dlhového trhu eurozóny. Navyše priemerný čas na zmenu výhľadu alebo ratingu od predchádzajúceho rozhodnutia je obvykle 1 rok. Nie je vylúčené, že sa Moody's môže rozhodnúť zvýšiť výhľad ratingu na stabilný, čo by mohlo znížiť spread a viesť k ďalšej pozitívnej vlne na talianskom akciovom trhu.

Moody's pred viac ako rokom naznačila, že problémy Talianska sú štrukturálne reformy a situácia na energetickom trhu. Meloni však poukazuje na to, že Taliansko urobilo v oboch týchto otázkach zlepšenie. Najnovšie prognózy MMF samozrejme naznačujú, že Taliansko bude trvať dlhšie, než sa dostane z nadmerného dlhu – očakáva sa, že úroveň dlhu k HDP bude až do roku 2028 neustále nad 140 %, aj keď sa súčasne očakáva, že sa bude znižovať. stredne. Za zmienku tiež stojí, že krajiny ako Francúzsko, Spojené kráľovstvo a tiež Japonsko majú úrovne dlhu k HDP jasne nad 100 %, ale ich úverový rating je oveľa vyšší.

Okrem toho je dôležité mať na pamäti, že Moody's má najnižšiu úroveň úverového hodnotenia z troch veľkých ratingových spoločností. Zníženie ratingu zo strany Moody's nemusí nutne znamenať pokus predať taliansky dlh fondy, ktoré majú vo svojich politikách investície iba do dlhu investičného stupňa. ECB navyše vlani predstavila nástroj, ktorý by čelil nadmernému rozširovaniu spreadov. Do dnešného dňa nebol takýto nástroj použitý. Za zmienku stojí, že Taliansko vôbec nezbankrotuje hneď, keď dôjde k zníženiu ratingu, ani neopustí eurozónu či Európsku úniu. Je nepravdepodobné, že by niekto očakával, že by takáto situácia mohla nastať.

Okrem toho stojí za zmienku, že by sa samozrejme jednalo o historickú situáciu, rovnako ako zníženie ratingu v USA, ale zároveň by vplyv mohol byť obmedzený, ak sa pozrieme aj na zaisťovacie nástroje. V prípade zníženia ratingu by pohyby trhu určite boli spočiatku veľké. Existuje však šanca na posun iným smerom a čo z toho robia finančné trhy?

Rally talianskych akcií

Index FTSE MIB tento rok posilnil takmer o 25 %, teda viac ako nemecký DAX alebo americký S&P 500. Na druhú stranu blue-chip index obsahuje najväčšie finančné spoločnosti, ktoré profitovali z vysokých úrokových sadzieb. Pri pohľade na menšie akcie tam nevidíme takú eufóriu, ktorá by dávala menším spoločnostiam, predovšetkým finančným, šancu túto medzeru zaceliť. Samotná Goldman Sachs odhaduje, že zvýšenie spreadu o 10 bp by mohlo viesť k 2% výpredaji v bankách. So silnými ziskami veľkých bánk, ako je UniCredit, pokiaľ bude spread výnosov naďalej klesať, stojí za to pozrieť sa na menšie spoločnosti pôsobiace vo finančnom sektore.FTSE MIB zaznamenal tento rok veľmi silný rast, aj keď z dlhodobého hľadiska sú tieto akcie lacnejšie ako celý súbor globálnych akcií. Na druhej strane máme aj trochu slabé sentimenty na menšie spoločnosti. Budú schopní sa prispôsobiť veľkému indexu FTSE MIB, ak sa situácia v Taliansku zlepší?


Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.

Zdieľať
Späť
Xtb logo

Pripojte sa k viac ako
847 000 investorom z celého sveta