Ranné zhrnutie (03.10.2023)

7:33 3. októbra 2023
  • Indexy na Wall Street včera naďalej klesali, keďže nový týždeň sa začal so slabou náladou, ktorú spôsobili rastúce úrokové sadzby a zhodnocovanie USD.

  • V utorok USD pokračoval v raste, pričom EURUSD dosiahol nové minimá okolo úrovne 1,0464.

  • V ázijsko-pacifickom regióne sa indexy obchodovali prevažne nižšie, čím nadviazali na poklesy na Wall Street. S&P/ASX 200 sa obchodoval bez zmeny, Nifty 50 klesol o 0,70 %, zatiaľ čo Nikkei sa obchodoval o 1,64 % nižšie.

  • Obchodovanie sa obnovilo po sviatku v Číne a čínske indexy sa obchodovali s výraznejšími zľavami, pričom klesli o 2,9 % až 3,3 %.

  • Ázijské trhy a štátne dlhopisy klesli pravdepodobne v dôsledku nižšej výkonnosti Wall Street a jastrabích signálov členov Federálneho rezervného systému, ktoré vyvolali obavy z rastu úrokových sadzieb.

  • Indický výrobný sektor si v porovnaní s ostatnými ekonomikami naďalej vedie relatívne dobre. Dnešný index PMI vo výrobnom sektore bol nižší, než sa očakávalo, ale stále výrazne nad úrovňou 50. Indický index PMI vo výrobnom sektore S&P dosiahol 57,5 (prognóza -, predchádzajúca hodnota 58,6).

  • Austrálska rezervná banka nezmenila úroveň úrokových sadzieb a ponechala súčasnú peňažnú sadzbu RBA na úrovni 4,1 % (Prognóza 4,1 %, Predchádzajúca 4,10 %). RBA konštatovala, že vyššie úrokové sadzby pôsobia na nastolenie udržateľnejšej rovnováhy medzi ponukou a dopytom v ekonomike. Inflácia v Austrálii prekročila svoj vrchol, ale zostáva vysoká a pravdepodobne taká ešte nejaký čas zostane, pričom je možné ďalšie sprísňovanie menovej politiky.

  • Podľa ústrednej prognózy RBA by inflácia CPI mala naďalej klesať a koncom roka 2025 sa vrátiť do cieľového pásma 2-3 %.

  • Japonský minister financií Šuniči Suzuki spomenul, že menové intervencie na japonskom jene sa riadia volatilitou, a nie cielením na konkrétne úrovne výmenného kurzu.

  • Mesterová z Fedu uviedla, že vyššie sadzby sú potrebné na zabezpečenie pokračovania procesu dezinflácie. Fed plánuje zachovať reštriktívne sadzby s cieľom znížiť infláciu, keďže ju považuje za príliš vysokú, ale vidí povzbudivé známky pokroku v znižovaní cenových tlakov.

Dolár pokračuje v raste aj ďalší týždeň. Po dnešných a včerajších jastrabích komentároch členov Fed-u investori opätovne potvrdzujú svoje presvedčenie, že úrokové sadzby budú skutočne ponechané vyššie, a to na dlhšie obdobie. EURUSD sa nachádza na najnižšej úrovni od decembra 2022.


Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.

Zdieľať
Späť
Xtb logo

Pripojte sa k viac ako
847 000 investorom z celého sveta