Ropa klesá, pretože detaily dohody OPEC+ sklamali

17:22 30. novembra 2023

Ceny ropy klesli o viac ako 4 %, odkedy OPEC+ na dnešnom stretnutí oznámil, že dosiahol dohodu o dodatočnom znížení produkcie ropy. Zatiaľ čo zníženie produkcie by malo byť pozitívne pre ceny, ohlásená veľkosť mimoriadneho zníženia produkcie (1 milión bpd) bola trhmi očakávaná a naznačená mediálnymi správami. Detaily dohody sa však ukázali ako obrovské sklamanie. Zdá sa totiž, že OPEC+ sa nedohodol na úrovniach produkcie pre jednotlivé krajiny a že členské krajiny oznámia veľkosť zníženia produkcie samy. Navyše sa hovorilo, že všetky škrty navyše budú dobrovoľne. To vlastne znamená, že OPEC+ sa nedokázal dohodnúť na ničom definitívnom. Dobrovoľné škrty možno kedykoľvek zvrátiť, nevyžadujú zrušenie súhlasu OPEC+ a skutočnosť, že sú dobrovoľné, znamená, že nemusia predstavovať 1 milión barelov denne. Vyzerá to tak, že dnešné oznámenie mohlo byť urobené s jediným cieľom, nepridávať viac paliva špekuláciám o nezhodách medzi členskými krajinami OPEC+.

Ak sa pozrieme na graf Brent (OIL) v intervale H1, môžeme vidieť, že ceny sa po dnešnom oznámení OPEC+ dostali do voľného pádu, vymazali všetky denné zisky a teraz sa pokúšajú preraziť pod 200-hodinový kĺzavý priemer (fialová čiara).

Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarma

OTVORIŤ OBCHODNÝ ÚČET VYSKÚŠAŤ DEMO Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciu

Zdroj: xStation5


Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.

Zdieľať
Späť
Xtb logo

Pripojte sa k viac ako
935 000 investorom z celého sveta