Ropa se zotavuje z dřívějších poklesů

17:10 31. mája 2023

Ropa smazala většinu ztrát, které dnes utrpěla. Ačkoli důvodem oživení nebyly žádné konkrétní zprávy, průzkum agentury Reuters založený na sekundárních zdrojích naznačil, že země OPEC přestaly dodržovat slíbené snížení těžby. Zatímco země jako Saúdská Arábie, Kuvajt a Spojené arabské emiráty byly většinou v souladu s přislíbenými škrty, existovala řada zemí, které snížily více, než se zavázaly. Za zmínku stojí Irák a Nigérie, které jsou významnými producenty ropy a jejichž plnění přislíbených škrtů činilo 151 %, resp. 448 %. Kombinovaná produkce 13 zemí OPEC byla v květnu o 460 tis. bpd nižší než v dubnu. Údaje o produkci za duben byly navíc revidovány o 150 tis. bpd níže.

Podíváme-li se na graf OIL.WTI v intervalu H1, vidíme, že cena se dnes dříve propadla do oblasti 67,00 USD, kde se nacházejí minima z počátku května. Poté však převzali kontrolu kupci a byl zahájen silný pohyb vzhůru. Zatímco dnes se OIL.WTI stále obchoduje o zhruba 1 % níže, dříve klesala až o 4 %. Pokračování pohybu vzhůru však bude záviset na tom, zda se kupujícím podaří cenu vytlačit nad oblast 69,45-69,65 USD, kde se nachází horní hranice lokální tržní geometrie.

Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarma

OTVORIŤ OBCHODNÝ ÚČET VYSKÚŠAŤ DEMO Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciu

Zdroj: xStation5


Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.

Zdieľať
Späť