US100 sa odráža o 1,30 % 🔔

18:06 27. októbra 2023

🔎 Technické spoločnosti získavajú vďaka dobrým výsledkom Amazonu!

Za posledné dva týždne stratil Nasdaq 100 viac ako 8 % a negatívna nálada na trhu viedla k prelomeniu kľúčovej podpornej línie. Pokles sa zrýchlil v polovici týždňa po neuspokojivých výsledkoch niektorých spoločností vrátane spoločnosti Alphabet. Dnes však investori opäť získali nádej po zverejnení štvrťročnej správy spoločnosti Amazon. Spolu s ňou zaznamenali zisky aj ďalšie spoločnosti, ktoré vykázali lepšie štvrťročné výsledky, napríklad DexCom, Intel a Meta Platforms.

Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarma

OTVORIŤ OBCHODNÝ ÚČET VYSKÚŠAŤ DEMO Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciu

Ak sa pozrieme na všetky spoločnosti na americkom trhu, najväčšie vnútrodenné nárasty sa opäť pripisujú megakapitalizáciám, t. j. spoločnostiam s najvyššou trhovou kapitalizáciou. Medzi týmito spoločnosťami dnes vyniká Amazon (AMZN.US), ktorý si po zverejnení výsledkov pripísal viac ako 8,6 %. Zdroj: xStation

Kontrakty na US100 si v priebehu dňa pripísali 1 % a obchodujú sa v zóne medzi 200-dňovým exponenciálnym kĺzavým priemerom (zlatá krivka) a 61,8 % Fibonacciho retracementom klesajúceho trendu, ktorý sa začal v novembri 2021. Zdroj: xStation


Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.

Zdieľať
Späť
Xtb logo

Pripojte sa k viac ako
935 000 investorom z celého sveta