Veľké štrajky v automobilkách v USA pokračujú

15:32 19. septembra 2023

Po 4 ročnej kolektívnej zmluve medzi americkými odborármi United Auto Workers (UAW) a automobilkami je tu opäť obdobie platového vyjednávania a štrajkov. Predošlá kolektívna zmluva bola ukončená minulý týždeň vo štvrtok, a požiadavky, ktoré majú formovať ďalšiu kolektívnu zmluvu sú jasné - 40 % navýšenie platov za najbližšie 4 roky, 4-dňový pracovný týždeň a plat hodný piatich dní. Splnenie týchto podmienok by však mohlo znamenať obrovské navýšenie osobných nákladov pre spoločnosti, ktoré sú už tak v súčasnosti valcované technológiami elektromobilov.  Poďme sa tak pozrieť na to ako tieto štrajky prebiehajú a ako pokračuje vyjednávanie.

Väčšinou, na presadzovanie svojich záujmov odbory organizujú štrajk v konkrétnych strategických fabrikách u jedného výrobcu, napríklad ako to bolo v prípade General Motors, a následne keď dosiahnu svojich požiadaviek tak to ukážu ako príklad ďalším automobilkám, ktoré následne pristúpia na ich podmienky. Tento krát sa však odborári rozhodli, že tento štrajk povedú naraz u troch spoločností, a to u najväčších výrobcov Ford (F.US), GM (GM.US) a Stellantis (STLA.US). Takýto štrajk nebol ešte nikdy organizovaný od počiatku odborov za 88 ročnú históriu.

Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarma

OTVORIŤ OBCHODNÝ ÚČET VYSKÚŠAŤ DEMO Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciu

V súčasnosti je už zapojených do štrajku 13 000 zamestnancov, vo fabrikách, ktoré vyrábajú SUV vozidlá a predpokladá sa, že štrajk sa rozšíri aj do ďalších fabrík. Dôvodom je stále veľký rozdiel medzi požiadavkami a súčasnou ponukou od firiem. Tá sa pohybuje na úrovni od 17,5 - 20 %, čo je oproti súčasným zníženým požiadavkám v okolí 35 % ešte stále ďaleko. Odbory však argumentujú, že rekordné zisky firiem by sa mali prepísať aj na platoch zamestnancov, avšak očividne neberú do úvahy nutné investície na prechod na výrobu elektrických vozidiel, pri ktorých firmy budú musieť preinvestovať miliardy dolárov. Navyše v súčasnosti automobilky na výrobe každého elektromobilu strácajú, a je nutná optimalizácia výroby a ďalší výskum a vývoj potrebný na dobehnutie už ziskových elektro automobiliek. 

Zamestnanci týchto spoločností však už v súčasnosti majú nadpriemerné mzdy v sektore, kedy oproti automobilkám ako je Tesla, kde je priemerný plat 45 dolárov na hodinu, alebo oproti Ázijským výrobcom s platom 55 dolárov na hodinu, majú títo zamestnanci priemerný plat na úrovni 65 dolárov na hodinu. V prípade splnenia požiadaviek, by sa tak náklady hodinovej mzdy mohli vyšplhať až na dvojnásobok.

Zdroj: Yahoo Finance, XTB

Na ceny akcií to však v súčasnosti výrazne nevplýva, avšak v prípade dlhodobejších štrajkov a vyprázdnenia skladových zásob týchto spoločností, by to začínalo postupne výrazne vplývať na tržbách spoločností. Nie tak dávno v roku 2019, kedy prebiehali štrajky UAW vo fabrikách GM až 40 dní, čo spôsobilo firme straty vo výške 3,6 mld. dolárov. 


Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.

Autor

Marek Nemky

Zdieľať
Späť