Virgin Galactic je po zveřejnění reportu za 2Q o 14 % níže

14:46 5. augusta 2022

Virgin Galactic včera zveřejnil výsledky hospodaření za 2Q22. Negativní výsledky spolu s odloženým letem na 2Q23 vyvolaly v investorech nedůvěru

EPS: -$0.43 vs -$0.37 odhad

Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarma

OTVORIŤ OBCHODNÝ ÚČET VYSKÚŠAŤ DEMO Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciu

Revenue: $357k vs $89.8k odhad

Čistá ztráta: $111 mil. vs. $94 mil. v Q2 2021

Náklady na Research and development: $62 mil. vs. $35 mil. ve Q2 2021

Čisté náklady: $87 mil. vs. $65 mil. ve Q2 2021

  • VG vykázal o 7 centů vyšší ztrátu, než kolik analytici odhadovali. Tržby se ukázaly být téměř 3krát vyšší než bylo odhadováno, avšak stále jsou nižší než náklady. Čistá ztráta se oproti 2Q21 prohloubila. Společnosti vznikají dodatečné výdaje spojené s výzkumem a vývojem infrastruktury
  • Společnost již potřetí odložila svůj první let, což na trhy působí negativně. Nejdříve se odhadovala první cesta na 4Q22, poté na 1Q23. Následné odklady zvyšují riziko kvůli vyšším nákladům a vlivu na tržby společnosti. VG drží asi 1,1 mld. USD v hotovosti, což by v případě konstantního tempa utrácení mohlo zapříčinit silný růst po několik let
  • Důvěra v management klesá navzdory dojednaným novým spoluprácím, například s Boeingem nebo luxusní cestovní kanceláří Virtuoso. Ve změně vývoje nepomohla ani informace o zahájení výstavby nové továrny ve Phoenixu, která by měla být zprovozněna na konci příštího roku a bude sloužit jako místo k výrobě strojů typu Delta
  • Dokud společnost nedopraví do vesmíru jediného pasažéra, jedná se stále o futuristický byznys. Ocenění akcií bude tak v tomto případě stále "cash burn", což bude mít spojitost se zvyšováním nákladů a škálováním byznys modelu. 

Virgin Galactic (SPCE.US), D1 interval. Akcie se od první poloviny května pohybují ve vzestupném trendu. Poptávková strana právě testuje rezistenci definovanou 100denním exponenciálním klouzavým průměrem (fialová čára). Nejbližší support zůstává na EMA 50 (modrá čára). Akcie dnes pravděpodobně otevřou kolem 7 USD. Zdroj: xStation5

Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.

Zdieľať
Späť