Hedgovanie na akciovom trhu – ochrana investície

Čas čítania: 4 minute(s)

Čo je hedging?

1. Pravidlo legendárneho investora Warrena Buffeta hovorí: „Nikdy nestraťte peniaze“. A druhé jeho pravidlo hovorí: „Nikdy nezabudnite na pravidlo číslo1“. Dlhodobí a úspešní investori si totiž uvedomujú, že ochrana ich existujúcich ziskov je omnoho dôležitejšia, ako generovanie budúcich ziskov.

A práve tu prichádza na rad hedging (zabezpečenie). Hedging je investičná technika využívaná na znižovanie rizika pri neželanom vývoji ceny v náš neprospech, napríklad pri akciách, využívaním opačných transakcií prostredníctvom derivátov. Na rozdiel od väčšiny investičných techník nie je cieľom hedgingu generovanie zisku, ale zníženie strát.

Možno to znie mierne mätúco, avšak v praxi je táto technika investormi často využívaná a jednoducho aplikovateľná.

CFD ako nástroj na hedging transakcií

V tomto texte sa primárne zameriavame na hedging na trhu s akciami a spočíva v zabezpečení  cien akcií predaním Kontraktov na Vyrovnanie Rozdielu (CFD). Tieto kontrakty sa využívajú z určitých dôvodov: ich nespornou výhodou, v porovnaní s inými derivátmi, je ich dostupnosť a vysoká flexibilita pri zvolení objemu. Dôležité je aj to, že CFD sú dostupné pre širokú škálu inštrumentov (v dobe písania tohto textu bolo v XTB k dispozícii 1678 CFD na akcie a 42 CFD na akciové indexy). To umožňuje jednoduchú ochranu individuálnych pozícií, rovnako ako celých portfólií akcií.

Je potrebné tiež poznamenať, že CFD sú pákové inštrumenty, takže požadovaná suma (marža), ktorá je potrebná na otvorenie a držanie pozície, je nižšia. Vzhľadom na vyššie uvedené informácie, CFD predstavujú užitočný nástroj na zníženie rizika pri neistých trhových podmienkach.

Predpokladajme, že  investor má akcie spoločnosti a chce sa nejakým spôsobom ochrániť pred náhlym prepadom ich ceny. V takomto prípade investor predá CFD na akciu spoločnosti za rovnakú nominálnu sumu. Pokiaľ investor túto short pozíciu otvorí, kolísanie ceny akcií nebude mať dopad na jeho portfólio. Dôvodom je to, že každý pokles hodnoty akcií vyrovná short pozícia (a opačne), čím investor nestráca výhody plynúce z držania daného aktíva (dividendy či hlasovacie práva v spoločnosti). 

Pokiaľ držíte akcie viacerých spoločností a chcete sa chrániť pred poklesom hodnoty týchto akcií, ich predaj a následné opätovné nakúpenie môže byť problematické. Za účelom ochrany tohto portfólia môžeme ku každej akcii otvoriť short CFD pozíciu, avšak otvorenie short pozície na celý index môže byť tiež voľbou. Výrazne tak znížite náklady na zabezpečenie, lebo komisiu za otvorenie platíte iba za jednu pozíciu a nie za viacero. Treba ešte poznamenať, že CFD na akciové indexy majú zvyčajne vyššiu dostupnú páku (maximálne 1:20), ako CFD na jednotlivé akcie (maximálne 1:5).

Pri hedgingu akcií, obzvlášť pomocou CFD na indexy, je veľmi dôležitý výber správnej veľkosti pozície a preto si uvedieme niekoľko príkladov.

Príklad číslo 1.

Pozrime sa na príklad, keď má investor vo svojom portfóliu 4 Blue Chips akcie z nemeckého indexu DAX30:

Ich súčasná hodnota je približne 50 000 EUR. Ako sme si uviedli, ide o prípad, kedy investor nechce tieto akcie predať, ale byť zaistený kvôli neočakávaným udalostiam na trhu. CFD na index DAX sa volá DE30 a v XTB ho môžete použiť ako hedge. Pri určení správneho objemu obchodu nám pomôže kalkulačka dostupná v platforme xStation 5, ktorá za nás urobí väčšinu výpočtov.

Zdroj: xStation 5

Na vyššie uvedenom obrázku vidíme, že pozícia, ktorá obmedzí riziko, bude mať nominálnu hodnotu 51 036 EUR a potrebný objem na danom inštrumente je 0,21 lotu. Je potrebné poznamenať, že na otvorenie tejto pozície je potrebná marža iba 2551 EUR a za pozíciu zaplatíte poplatok iba 5, 78 EUR.

Príklad číslo 2.

Len pre istotu sa pozrieme na rovnaký prípad aj pre portfólio amerických technologických spoločností

Hodnota akcií vo vyššie uvedenom portfóliu je približne 25 000 USD. Všetky vyššie uvedené spoločnosti sú súčasťou indexu NASDAQ, takže pre hedgovaciu pozíciu môžeme použiť CFD. Toto CFD nájdete v platforme xStation pod názvom US100.

Na výpočty opäť použijeme kalkulačku zabudovanú v xStation:

Zdroj: xStation 5

Ako vidíme vyššie, hedge pozícia bude mať nominálnu hodnotu 24 610 USD a objem potrebný na túto transakciu je 0,16 lotu. V tomto prípade na otvorenie a držanie pozície potrebujeme maržu vo výške iba 1117 EUR a poplatok za otvorenie obchodu bude 2,96 EUR.

Menový hedge

Za zmienku tiež stojí hedging ako forma ochrany proti zmenám v hodnote akcií, avšak nie kvôli zmene ich cien, ale kvôli zmeny kurzu meny, v ktorej sú akcie kótované.

Pozrime sa, ktoré transakcie je potrebné urobiť, keď máte investičný účet v EUR a chcete nakúpiť akcie z USA.

  • nákup USD za EUR
  • nákup akcií za USD

Pri predaji akcií:

  • predaj akcií za USD
  • predaj USD za EUR

Obchodná platforma xStation poskytuje automatickú konverziu a nakupuje či predáva tak za požadovanú menu. Musíte však pamätať aj na to, že hodnota investície závisí od kurzu meny počas trvania investície. Pri posilnení EUR/USD hodnota investície klesá (EUR posilňuje a USD oslabuje) a s poklesom hodnoty EUR/USD hodnota investície stúpa (USD posilňuje a EUR oslabuje). Na zníženie kurzového rizika v tom prípade stačí otvorenie long pozície na CFD EUR/USD.

Aj v tomto prípade nám pomôže kalkulačka v platforme xStation 5 vypočítať požadovaný objem obchodu, zobraziť potrebnú maržu a náklady na obchod. V nasledujúcom príklade môžeme vidieť, že na hedgovanie pozície s nominálnou hodnotou 50 000 EUR budeme potrebovať 1665 EUR a náklad na otvorenie obchodu je len 4,09 EUR.

Zdroj: xStation 5

V tomto bode môžeme spomenúť swapy, ktoré vychádzajú z rozdielu úrokových sadzieb. V hornom prípade sú negatívne pri nákupných (buy) pozíciách, čo znamená, že každý deň zaplatíte 3,12 EUR vo forme swapu.

Záver

Hedging investícií je medzi profesionálnymi obchodníkmi veľmi obľúbenou technikou, ktorá je využívaná najmä na zabezpečenie otvorených ziskov a zaistenie rizika v súvislosti s nimi. V súčasnej dobe jednoduchého prístupu k informáciám a širokej ponuke investičných inštrumentov, môže v podstate každý investor uplatniť tento jednoduchý a efektívny prístup. Určite však treba zdôrazniť, že nejde o dokonalý nástroj – hedging nikdy úplne neodstráni riziko pri investovaní, avšak môže Vám pomôcť ho do určitej miery obmedziť.

Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte testovací účet

Vyskúšajte oceňovanú platformu

Otvoriť reálny účet Vyskúšať testovací účet

Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.

Xtb logo

Pripojte sa k viac ako
935 000 investorom z celého sveta