Obchodné inštrumenty

1 minute(s)
Ako sa líši obchodovanie mien od akcií alebo komodít? A viete, ktoré informácie k ich tradingu potrebujete?

Ako sa líši obchodovanie mien od akcií alebo komodít? A viete, ktoré informácie k ich tradingu potrebujete?

Pri online tradingu sa najčastejšie obchodujú meny, komodity, akcie a akciové indexy.

Obchodníci na finančných trhoch volia ako finančný inštrument najčastejšie meny. V najväčšom objeme sa obchoduje americký dolár (USD), euro (EUR), britská libra (GBP), japonský jen (JPY) a švajčiarsky frank (CHF). Často obchodované sú tiež austrálsky dolár (AUD), novozélandský dolár (NZD) a kanadský dolár (CAD).

Online trading okrem mien umožňuje tiež ľahké obchodovanie komodít a akciových indexov. Z komodít sa medzi najobchodovanejšími inštrumentmi pravidelne objavuje káva, ropa alebo zlato. Z akciových indexov volia obchodníci u nás často nemecký akciový index DAX, ale obľúbené sú aj indexy z londýnskej, parížskej alebo newyorskej burzy.

Poďme sa zoznámiť s jednotlivými finančnými inštrumentmi bližšie.

...


VYSKÚŠAJTE SI OBCHODOVANIE NA DEMO ÚČTE
Založte si demo účet a obchodujte bez rizika s virtuálnym kapitálom 10 000 Eur.

VYSKÚŠAŤ DEMO

"Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko."