Rất tiếc, không có mã giao dịch này

Vui lòng kiểm tra tiêu chí tìm kiếm của bạn hoặc sử dụng một thuật ngữ khác, ví dụ USD, GOLD hoặc DE30.

Forex (49)

Sản phẩm giá trị của một lot spread thấp nhất spread mục tiêu đòn bẩy Swap Long/Short phí giao dịch Giờ Giao Dịch thị trường liên quan / nguồn liên quan
AUDCAD AUD 100 000 1:500 (0.2%) 24 h from Sunday 11:00 pm to Friday 10:00 pm CET

interbank market price from top-tier banks

AUDCHF AUD 100 000 1:500 (0.2%) 24 h from Sunday 11:00 pm to Friday 10:00 pm CET

interbank market price from top-tier banks

AUDJPY AUD 100 000 1:500 (0.2%) 24 h from Sunday 11:00 pm to Friday 10:00 pm CET

interbank market price from top-tier banks

AUDNZD AUD 100 000 1:500 (0.2%) 24 h from Sunday 11:00 pm to Friday 10:00 pm CET

interbank market price from top-tier banks

AUDUSD AUD 100 000 1:500 (0.2%) 24 h from Sunday 11:00 pm to Friday 10:00 pm CET

interbank market price from top-tier banks

CADCHF CAD 100 000 1:500 (0.2%) 24 h from Sunday 11:00 pm to Friday 10:00 pm CET

interbank market price from top-tier banks

CADJPY CAD 100 000 1:500 (0.2%) 24 h from Sunday 11:00 pm to Friday 10:00 pm CET

interbank market price from top-tier banks

CHFHUF CHF 100 000 1:500 (0.2%) 24 h from Sunday 11:00 pm to Friday 10:00 pm CET

interbank market price from top-tier banks

CHFJPY CHF 100 000 1:500 (0.2%) 24 h from Sunday 11:00 pm to Friday 10:00 pm CET

interbank market price from top-tier banks

CHFPLN CHF 100 000 1:500 (0.2%) 24 h from Sunday 11:00 pm to Friday 10:00 pm CET

interbank market price from top-tier banks

Instrument which price is based on quotations of Australian Dollar to Americal Dollar on the interbank market.

giá trị của một lot AUD 100 000
spread thấp nhất
spread mục tiêu
phí giao dịch
Swap Long/Short
Giờ Giao Dịch 24 h from Sunday 11:00 pm to Friday 10:00 pm CET
thị trường liên quan / nguồn liên quan

interbank market price from top-tier banks

Instrument which price is based on quotations of Australian Dollar to Swiss Frank on the interbank market.

giá trị của một lot AUD 100 000
spread thấp nhất
spread mục tiêu
phí giao dịch
Swap Long/Short
Giờ Giao Dịch 24 h from Sunday 11:00 pm to Friday 10:00 pm CET
thị trường liên quan / nguồn liên quan

interbank market price from top-tier banks

Instrument which price is based on quotations of Australian Dollar to Japanese Jen on the interbank market.

giá trị của một lot AUD 100 000
spread thấp nhất
spread mục tiêu
phí giao dịch
Swap Long/Short
Giờ Giao Dịch 24 h from Sunday 11:00 pm to Friday 10:00 pm CET
thị trường liên quan / nguồn liên quan

interbank market price from top-tier banks

Instrument which price is based on quotations of Australian Dollar to New Zealand Dollar on the interbank market.

giá trị của một lot AUD 100 000
spread thấp nhất
spread mục tiêu
phí giao dịch
Swap Long/Short
Giờ Giao Dịch 24 h from Sunday 11:00 pm to Friday 10:00 pm CET
thị trường liên quan / nguồn liên quan

interbank market price from top-tier banks

Instrument which price is based on quotations of Australian Dollar to American Dollar on the interbank market.

giá trị của một lot AUD 100 000
spread thấp nhất
spread mục tiêu
phí giao dịch
Swap Long/Short
Giờ Giao Dịch 24 h from Sunday 11:00 pm to Friday 10:00 pm CET
thị trường liên quan / nguồn liên quan

interbank market price from top-tier banks

Instrument which price is based on quotations of Canadian Dollar to Swiss Frank on the interbank market.

giá trị của một lot CAD 100 000
spread thấp nhất
spread mục tiêu
phí giao dịch
Swap Long/Short
Giờ Giao Dịch 24 h from Sunday 11:00 pm to Friday 10:00 pm CET
thị trường liên quan / nguồn liên quan

interbank market price from top-tier banks

Instrument which price is based on quotations of Canadian Dollar to Japanese Yen on the interbank market.

giá trị của một lot CAD 100 000
spread thấp nhất
spread mục tiêu
phí giao dịch
Swap Long/Short
Giờ Giao Dịch 24 h from Sunday 11:00 pm to Friday 10:00 pm CET
thị trường liên quan / nguồn liên quan

interbank market price from top-tier banks

Instrument which price is based on quotations of Swiss Frank to Hungarian Forin on the interbank market.

giá trị của một lot CHF 100 000
spread thấp nhất
spread mục tiêu
phí giao dịch
Swap Long/Short
Giờ Giao Dịch 24 h from Sunday 11:00 pm to Friday 10:00 pm CET
thị trường liên quan / nguồn liên quan

interbank market price from top-tier banks

Instrument which price is based on quotations of Swiss Frank to Japanese Jen on the interbank market.

giá trị của một lot CHF 100 000
spread thấp nhất
spread mục tiêu
phí giao dịch
Swap Long/Short
Giờ Giao Dịch 24 h from Sunday 11:00 pm to Friday 10:00 pm CET
thị trường liên quan / nguồn liên quan

interbank market price from top-tier banks

Instrument which price is based on quotations of Swiss Frank to Polish Zloty on the interbank market.

giá trị của một lot CHF 100 000
spread thấp nhất
spread mục tiêu
phí giao dịch
Swap Long/Short
Giờ Giao Dịch 24 h from Sunday 11:00 pm to Friday 10:00 pm CET
thị trường liên quan / nguồn liên quan

interbank market price from top-tier banks

Chỉ số (42)

Sản phẩm giá trị của một lot spread thấp nhất spread mục tiêu đòn bẩy Swap Long/Short phí giao dịch Giờ Giao Dịch thị trường liên quan / nguồn liên quan
AUS200 Instrument level * USD 25 1:100 (1%) 12:05 am - 6:30 am and 7:15 am - 09:00 pm CET; 2:05 am - 8:30 am and 9:15 am - 23:00 pm CEST"""" organized market
AUT20 Instrument level * EUR 10 1:100 (1%) 9:10 am - 5:00 pm

piața organizată austriacă

BRAComp Instrument level * USD 2 1:100 (1%) 12:05 pm - 8:55 pm CET; 2:05 pm - 10:55 pm CEST organized market
CHNComp Instrument level * USD 10 1:100 (1%) 2:20 am - 5:00 am and 6:35 am - 9:15 am and 10:20 am - 8 pm CET; 3:20 am - 6:00 am and 7:35 am - 10:15 am and 11:20 am - 9 pm CEST

organized market

CZKCASH Instrument level * USD 100 1:100 (1%) 9:20 am - 4:00 pm organized market
DE30 Instrument level * EUR 25 1:200 (0.5%) 01:15 - 22:00 CET, 02:15 - 22:00 CEST

organized market

DE30.cash Instrument level * EUR 25 1:200 (0.5%) 2:30 am - 10:00 pm

organized market

EU50 Instrument level * EUR 10 1:200 (0.5%) 2:15 am - 10:00 pm

organized market

EU50.cash Instrument level * EUR 10 1:200 (0.5%) 12:15 am - 10:15 pm, 10:30 pm - 11:00 pm

organized market

FRA40 Instrument level * EUR 10 1:133 (0.75%) 8:00 am - 10:00 pm

organized market

Instrument which price is based on quotations of the contract for index reflecting 200 largest Australian stocks quoted on the Australian regulated market.

giá trị của một lot Instrument level * USD 25
spread thấp nhất
spread mục tiêu
phí giao dịch
Swap Long/Short
Giờ Giao Dịch 12:05 am - 6:30 am and 7:15 am - 09:00 pm CET; 2:05 am - 8:30 am and 9:15 am - 23:00 pm CEST""""
thị trường liên quan / nguồn liên quan organized market

Instrument which price is based on quotations of the contract for index reflecting 20 largest Austrian stocks quoted on the Austrian regulated market.

giá trị của một lot Instrument level * EUR 10
spread thấp nhất
spread mục tiêu
phí giao dịch
Swap Long/Short
Giờ Giao Dịch 9:10 am - 5:00 pm
thị trường liên quan / nguồn liên quan

piața organizată austriacă

Instrument which price is based on quotations of the contract for index reflecting largest Brazilian stocks quoted on the Brazilian regulated market.

giá trị của một lot Instrument level * USD 2
spread thấp nhất
spread mục tiêu
phí giao dịch
Swap Long/Short
Giờ Giao Dịch 12:05 pm - 8:55 pm CET; 2:05 pm - 10:55 pm CEST
thị trường liên quan / nguồn liên quan organized market

Instrument which price is based on quotations of the contract for index reflecting largest Chinese stocks quoted on the Chinese regulated market.

giá trị của một lot Instrument level * USD 10
spread thấp nhất
spread mục tiêu
phí giao dịch
Swap Long/Short
Giờ Giao Dịch 2:20 am - 5:00 am and 6:35 am - 9:15 am and 10:20 am - 8 pm CET; 3:20 am - 6:00 am and 7:35 am - 10:15 am and 11:20 am - 9 pm CEST
thị trường liên quan / nguồn liên quan

organized market

Instrument which price is based on quotations of cash index reflecting largest Czech stocks quoted on the Czech organized market.

giá trị của một lot Instrument level * USD 100
spread thấp nhất
spread mục tiêu
phí giao dịch
Swap Long/Short
Giờ Giao Dịch 9:20 am - 4:00 pm
thị trường liên quan / nguồn liên quan organized market

Instrument which price is based on quotations of the contract for index reflecting 30 largest German stocks quoted on the German regulated market.

giá trị của một lot Instrument level * EUR 25
spread thấp nhất
spread mục tiêu
phí giao dịch
Swap Long/Short
Giờ Giao Dịch 01:15 - 22:00 CET, 02:15 - 22:00 CEST
thị trường liên quan / nguồn liên quan

organized market

Instrument which price is based on quotations of the index reflecting 30 largest German stocks quoted on organized market.

giá trị của một lot Instrument level * EUR 25
spread thấp nhất
spread mục tiêu
phí giao dịch
Swap Long/Short
Giờ Giao Dịch 2:30 am - 10:00 pm
thị trường liên quan / nguồn liên quan

organized market

Instrument which price is based on quotations of the contract for index reflecting 50 largest European stocks quoted on the European regulated market.

giá trị của một lot Instrument level * EUR 10
spread thấp nhất
spread mục tiêu
phí giao dịch
Swap Long/Short
Giờ Giao Dịch 2:15 am - 10:00 pm
thị trường liên quan / nguồn liên quan

organized market

Instrument which price is based on quotations of the index reflecting 50 largest European stocks quoted on organized market.

giá trị của một lot Instrument level * EUR 10
spread thấp nhất
spread mục tiêu
phí giao dịch
Swap Long/Short
Giờ Giao Dịch 12:15 am - 10:15 pm, 10:30 pm - 11:00 pm
thị trường liên quan / nguồn liên quan

organized market

Instrument which price is based on quotations of the contract for index reflecting 40 largest French stocks quoted on the French regulated market.

giá trị của một lot Instrument level * EUR 10
spread thấp nhất
spread mục tiêu
phí giao dịch
Swap Long/Short
Giờ Giao Dịch 8:00 am - 10:00 pm
thị trường liên quan / nguồn liên quan

organized market

Hàng hoá (22)

Sản phẩm giá trị của một lot spread thấp nhất spread mục tiêu đòn bẩy Swap Long/Short phí giao dịch Giờ Giao Dịch thị trường liên quan / nguồn liên quan
ALUMINIUM Instrument level * USD 50 1:67 (1.5%) 8:30 am - 7:30 pm organized market
BUND10Y Instrument level * USD 1000 1:200 (0.5%) 8:05 am - 10:00 pm organized market
COCOA Instrument level * USD 10 1:67 (1.5%) 10:45 am - 7:30 pm

organized market

COFFEE Instrument level * USD 2000 1:67 (1.5%) 10:15 am - 7:30 pm

organized market

COPPER Instrument level * USD 30 1:67 (1.5%) 8:30 am - 7:30 pm organized market
CORN Instrument level * USD 500 1:67 (1.5%) 2:05 am - 2:45 pm and 3:35 pm - 8:00 pm

organized market

COTTON Instrument level * USD 500 1:67 (1.5%) 8:30 am - 8:20 pm organized market
EMISS Instrument level * USD 5000 1:67 (1.5%) 8:05 am - 6:00 pm organized market
GOLD Instrument level * USD 100 1:500 (0.2%) 12:00 am - 11:00 pm

interbank market price from top-tier banks

NATGAS Instrument level * USD 30 000 1:67 (1.5%) 8:30 am - 11:00 pm

organized market

Instrument which price is based on quotations of the current price of Aluminium quoted on the UK regulated market.

giá trị của một lot Instrument level * USD 50
spread thấp nhất
spread mục tiêu
phí giao dịch
Swap Long/Short
Giờ Giao Dịch 8:30 am - 7:30 pm
thị trường liên quan / nguồn liên quan organized market

Instrument which price is based on quotations of the contract for long term debt securities issued by Federal Republic of Germany quoted on the European regulated market.

giá trị của một lot Instrument level * USD 1000
spread thấp nhất
spread mục tiêu
phí giao dịch
Swap Long/Short
Giờ Giao Dịch 8:05 am - 10:00 pm
thị trường liên quan / nguồn liên quan organized market

Instrument which price is based on quotations of the contract for Cocoa quoted on organized market.

giá trị của một lot Instrument level * USD 10
spread thấp nhất
spread mục tiêu
phí giao dịch
Swap Long/Short
Giờ Giao Dịch 10:45 am - 7:30 pm
thị trường liên quan / nguồn liên quan

organized market

Instrument which price is based on quotations of the contract for Coffee quoted on the American regulated market.

giá trị của một lot Instrument level * USD 2000
spread thấp nhất
spread mục tiêu
phí giao dịch
Swap Long/Short
Giờ Giao Dịch 10:15 am - 7:30 pm
thị trường liên quan / nguồn liên quan

organized market

Instrument which price is based on quotations of the current price of Copper quoted on the UK regulated market.

giá trị của một lot Instrument level * USD 30
spread thấp nhất
spread mục tiêu
phí giao dịch
Swap Long/Short
Giờ Giao Dịch 8:30 am - 7:30 pm
thị trường liên quan / nguồn liên quan organized market

Instrument which price is based on quotations of the contract for Corn quoted on the American regulated market.

giá trị của một lot Instrument level * USD 500
spread thấp nhất
spread mục tiêu
phí giao dịch
Swap Long/Short
Giờ Giao Dịch 2:05 am - 2:45 pm and 3:35 pm - 8:00 pm
thị trường liên quan / nguồn liên quan

organized market

Instrument which price is based on quotations of the contract for Cotton quoted on the American regulated market

giá trị của một lot Instrument level * USD 500
spread thấp nhất
spread mục tiêu
phí giao dịch
Swap Long/Short
Giờ Giao Dịch 8:30 am - 8:20 pm
thị trường liên quan / nguồn liên quan organized market

Instrument which price is based on quotations of the contract for CO2 Emission rights quoted on the UK regulated market.

giá trị của một lot Instrument level * USD 5000
spread thấp nhất
spread mục tiêu
phí giao dịch
Swap Long/Short
Giờ Giao Dịch 8:05 am - 6:00 pm
thị trường liên quan / nguồn liên quan organized market

Instrument which price is based on quotations of troy ounce of Gold on the interbank market.

giá trị của một lot Instrument level * USD 100
spread thấp nhất
spread mục tiêu
phí giao dịch
Swap Long/Short
Giờ Giao Dịch 12:00 am - 11:00 pm
thị trường liên quan / nguồn liên quan

interbank market price from top-tier banks

Instrument which price is based on quotations of the contract for Natural Gas quoted on the American regulated market.

giá trị của một lot Instrument level * USD 30 000
spread thấp nhất
spread mục tiêu
phí giao dịch
Swap Long/Short
Giờ Giao Dịch 8:30 am - 11:00 pm
thị trường liên quan / nguồn liên quan

organized market

Cổ phiếu CFD (1807)

Tên công ty đòn bẩy phí giao dịch Swap Long/Short Có thể mở lệnh Sell? Giờ Giao Dịch Khối lượng mở lệnh tối thiểu
Covestro AG 1:5 (20%) 0,08%, min. 8 EUR 09:00 - 17:30 50 EUR
Agilent Technologies Inc 1:5 (20%) 0.08%, min. 8 USD 15:30 - 22:00 50 USD
Atresmedia Corp de Medios de Comunicacion SA 1:3.3 (30%) 0.08%, min. 8 EUR 09:00 - 17:30 100 EUR
AA PLC 1:1 (100%) 0.08%, min. 8 EUR Không 09:00 - 17:30 100 GBP
CLOSE ONLY / Alcoa Inc CFD 1:5 (20%) 0.08%, min. 8 USD 15:30 - 22:00 50 USD
Amadeus Fire AG 1:3.3 (30%) 0,08%, min. 8 EUR 09:00 - 17:30 50 EUR
Anglo American PLC 1:5 (20%) 0.08%, min. 8 EUR 09:00 - 17:30 100 GBP
American Airlines 1:5 (20%) 0.08%, min. 8 USD 15:30 - 22:00 50 USD
Aalberts Industries NV 1:3.3 (30%) 0,08%, min. 8 EUR 09:00 - 17:30 100 EUR
Aaron's Inc 1:3.3 (30%) 0.08%, min. 8 USD 15:30 - 22:00 50 USD

Covestro AG CFD

đòn bẩy 1:5 (20%)
phí giao dịch 0,08%, min. 8 EUR
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell?
Giờ Giao Dịch 09:00 - 17:30
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 50 EUR

Agilent Technologies Inc CFD

đòn bẩy 1:5 (20%)
phí giao dịch 0.08%, min. 8 USD
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell?
Giờ Giao Dịch 15:30 - 22:00
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 50 USD

Atresmedia Corp de Medios de Comunicacion SA CFD

đòn bẩy 1:3.3 (30%)
phí giao dịch 0.08%, min. 8 EUR
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell?
Giờ Giao Dịch 09:00 - 17:30
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 100 EUR

AA PLC CFD

đòn bẩy 1:1 (100%)
phí giao dịch 0.08%, min. 8 EUR
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell? Không
Giờ Giao Dịch 09:00 - 17:30
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 100 GBP

Alcoa Inc CFD

đòn bẩy 1:5 (20%)
phí giao dịch 0.08%, min. 8 USD
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell?
Giờ Giao Dịch 15:30 - 22:00
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 50 USD

Amadeus Fire AG CFD

đòn bẩy 1:3.3 (30%)
phí giao dịch 0,08%, min. 8 EUR
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell?
Giờ Giao Dịch 09:00 - 17:30
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 50 EUR

Anglo American PLC CFD

đòn bẩy 1:5 (20%)
phí giao dịch 0.08%, min. 8 EUR
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell?
Giờ Giao Dịch 09:00 - 17:30
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 100 GBP

American Airlines CFD

đòn bẩy 1:5 (20%)
phí giao dịch 0.08%, min. 8 USD
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell?
Giờ Giao Dịch 15:30 - 22:00
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 50 USD

Aalberts Industries NV CFD

đòn bẩy 1:3.3 (30%)
phí giao dịch 0,08%, min. 8 EUR
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell?
Giờ Giao Dịch 09:00 - 17:30
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 100 EUR

Aaron's Inc CFD

đòn bẩy 1:3.3 (30%)
phí giao dịch 0.08%, min. 8 USD
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell?
Giờ Giao Dịch 15:30 - 22:00
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 50 USD

Quỹ ETF CFD (117)

Tên công ty đòn bẩy phí giao dịch Swap Long/Short Có thể mở lệnh Sell? Giờ Giao Dịch Khối lượng mở lệnh tối thiểu
iShares MSCI All Country Asia ex Japan 1:5 (20%) 0.08%, min. 8 USD 15:30 - 22:00 50 USD
iShares Core US Aggreagte 1:1 (100%) 0.08%, min. 8 USD Không 15:30 - 22:00 50 USD
Vanguard Intermediate-Term Bond 1:2 (50%) 0.08%, min. 8 USD 15:30 - 22:00 50 USD
Vanguard Total Bond Market 1:1 (100%) 0.08%, min. 8 USD Không 15:30 - 22:00 50 USD
Vanguard Total International Bond 1:1 (100%) 0.08%, min. 8 USD Không 15:30 - 22:00 50 USD
Global X Copper Miners 1:5 (20%) 0.08%, min. 8 USD 15:30 - 22:00 50 USD
Invesco DB Base Metals Fund 1:1 (100%) 0.08%, min. 8 USD Không 15:30 - 22:00 50 USD
SPDR Dow Jones Industrial Average Trust 1:5 (20%) 0.08%, min. 8 USD 15:30 - 22:00 50 USD
iShares MSCI Chile 1:5 (20%) 0.08%, min. 8 USD 15:30 - 22:00 50 USD
iShares MSCI Emerging Markets 1:5 (20%) 0.08%, min. 8 USD 15:30 - 22:00 50 USD

AAXJ.US

đòn bẩy 1:5 (20%)
phí giao dịch 0.08%, min. 8 USD
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell?
Giờ Giao Dịch 15:30 - 22:00
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 50 USD

AGG.US

đòn bẩy 1:1 (100%)
phí giao dịch 0.08%, min. 8 USD
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell? Không
Giờ Giao Dịch 15:30 - 22:00
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 50 USD

BIV.US

đòn bẩy 1:2 (50%)
phí giao dịch 0.08%, min. 8 USD
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell?
Giờ Giao Dịch 15:30 - 22:00
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 50 USD

BND.US

đòn bẩy 1:1 (100%)
phí giao dịch 0.08%, min. 8 USD
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell? Không
Giờ Giao Dịch 15:30 - 22:00
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 50 USD

BNDX.US

đòn bẩy 1:1 (100%)
phí giao dịch 0.08%, min. 8 USD
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell? Không
Giờ Giao Dịch 15:30 - 22:00
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 50 USD

COPX.US

đòn bẩy 1:5 (20%)
phí giao dịch 0.08%, min. 8 USD
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell?
Giờ Giao Dịch 15:30 - 22:00
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 50 USD

DBB.US

đòn bẩy 1:1 (100%)
phí giao dịch 0.08%, min. 8 USD
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell? Không
Giờ Giao Dịch 15:30 - 22:00
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 50 USD

DIA.US

đòn bẩy 1:5 (20%)
phí giao dịch 0.08%, min. 8 USD
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell?
Giờ Giao Dịch 15:30 - 22:00
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 50 USD

ECH.US

đòn bẩy 1:5 (20%)
phí giao dịch 0.08%, min. 8 USD
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell?
Giờ Giao Dịch 15:30 - 22:00
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 50 USD

EEM.US

đòn bẩy 1:5 (20%)
phí giao dịch 0.08%, min. 8 USD
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell?
Giờ Giao Dịch 15:30 - 22:00
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 50 USD

Tiền điện tử (25)

Sản phẩm giá trị của một lot spread thấp nhất spread mục tiêu đòn bẩy Swap Long/Short phí giao dịch Giờ Giao Dịch thị trường liên quan / nguồn liên quan
ADABTC CARDANO 10000 1:4 (25%) - 24 h from Saturday 4:00 am to Friday 10:00 pm

Piețe Monetare Virtuale

BCHBTC BITCOIN CASH 10 1:5 (20%) - 24 h from Saturday 4:00 am to Friday 10:00 pm

Piețe Monetare Virtuale

BITCOIN 1 BITCOIN 1:5 (20%) - 24 h from Saturday 4:00 am to Friday 10:00 pm

Virtual currencies markets

BITCOINCASH BITCOIN CASH ABC 1 1:5 (20%) - 24 h from Saturday 4:00 am to Friday 10:00 pm

Piețe Monetare Virtuale

DASH 1 DASH 1:5 (20%) - 24 h from Saturday 4:00 am to Friday 10:00 pm

Virtual currencies markets

DSHBTC DASH 10 1:5 (20%) - 24 h from Saturday 4:00 am to Friday 10:00 pm

Piețe Monetare Virtuale

EOS EOS 1 1:5 (20%) - 24 h from Saturday 4:00 am to Friday 10:00 pm

Piețe Monetare Virtuale

EOSBTC EOS 1000 1:5 (20%) - 24 h from Saturday 4:00 am to Friday 10:00 pm

Piețe Monetare Virtuale

EOSETH EOS 100 1:4 (25%) - 24 h from Saturday 4:00 am to Friday 10:00 pm

Piețe Monetare Virtuale

ETHBTC ETHEREUM 10 1:5 (20%) - 24 h from Saturday 4:00 am to Friday 10:00 pm

Piețe Monetare Virtuale

Instrument which price is based on quotations of Cardano to Bitcoin.

giá trị của một lot CARDANO 10000
spread thấp nhất
spread mục tiêu
đòn bẩy 1:4 (25%)
Swap Long/Short
phí giao dịch -
Giờ Giao Dịch 24 h from Saturday 4:00 am to Friday 10:00 pm
thị trường liên quan / nguồn liên quan

Piețe Monetare Virtuale

Instrument which price is based on quotations of Bitcoin Cash to Bitcoin.

giá trị của một lot BITCOIN CASH 10
spread thấp nhất
spread mục tiêu
đòn bẩy 1:5 (20%)
Swap Long/Short
phí giao dịch -
Giờ Giao Dịch 24 h from Saturday 4:00 am to Friday 10:00 pm
thị trường liên quan / nguồn liên quan

Piețe Monetare Virtuale

Instrument which price is based on quotations of Bitcoin to American Dollar.

giá trị của một lot 1 BITCOIN
spread thấp nhất
spread mục tiêu
đòn bẩy 1:5 (20%)
Swap Long/Short
phí giao dịch -
Giờ Giao Dịch 24 h from Saturday 4:00 am to Friday 10:00 pm
thị trường liên quan / nguồn liên quan

Virtual currencies markets

Instrument which price is based on quotations of Bitcoin Cash to American Dollar.

giá trị của một lot BITCOIN CASH ABC 1
spread thấp nhất
spread mục tiêu
đòn bẩy 1:5 (20%)
Swap Long/Short
phí giao dịch -
Giờ Giao Dịch 24 h from Saturday 4:00 am to Friday 10:00 pm
thị trường liên quan / nguồn liên quan

Piețe Monetare Virtuale

Instrument which price is based on quotations of Dash to American Dollar.

giá trị của một lot 1 DASH
spread thấp nhất
spread mục tiêu
đòn bẩy 1:5 (20%)
Swap Long/Short
phí giao dịch -
Giờ Giao Dịch 24 h from Saturday 4:00 am to Friday 10:00 pm
thị trường liên quan / nguồn liên quan

Virtual currencies markets

Instrument which price is based on quotations of Dash to Bitcoin .

giá trị của một lot DASH 10
spread thấp nhất
spread mục tiêu
đòn bẩy 1:5 (20%)
Swap Long/Short
phí giao dịch -
Giờ Giao Dịch 24 h from Saturday 4:00 am to Friday 10:00 pm
thị trường liên quan / nguồn liên quan

Piețe Monetare Virtuale

Instrument which price is based on quotations of Eos to American Dollar.

giá trị của một lot EOS 1
spread thấp nhất
spread mục tiêu
đòn bẩy 1:5 (20%)
Swap Long/Short
phí giao dịch -
Giờ Giao Dịch 24 h from Saturday 4:00 am to Friday 10:00 pm
thị trường liên quan / nguồn liên quan

Piețe Monetare Virtuale

Instrument which price is based on quotations of Eos to Bitcoin.

giá trị của một lot EOS 1000
spread thấp nhất
spread mục tiêu
đòn bẩy 1:5 (20%)
Swap Long/Short
phí giao dịch -
Giờ Giao Dịch 24 h from Saturday 4:00 am to Friday 10:00 pm
thị trường liên quan / nguồn liên quan

Piețe Monetare Virtuale

Instrument which price is based on quotations of EOS to ETHEREUM

giá trị của một lot EOS 100
spread thấp nhất
spread mục tiêu
đòn bẩy 1:4 (25%)
Swap Long/Short
phí giao dịch -
Giờ Giao Dịch 24 h from Saturday 4:00 am to Friday 10:00 pm
thị trường liên quan / nguồn liên quan

Piețe Monetare Virtuale

Instrument which price is based on quotations of Ethereum to Bitcoin.

giá trị của một lot ETHEREUM 10
spread thấp nhất
spread mục tiêu
đòn bẩy 1:5 (20%)
Swap Long/Short
phí giao dịch -
Giờ Giao Dịch 24 h from Saturday 4:00 am to Friday 10:00 pm
thị trường liên quan / nguồn liên quan

Piețe Monetare Virtuale

Đầu tư CFD dùng đòn bẩy sẽ có tỷ lệ rủi ro đáng kể. Hình thức đầu tư này có thể không phù hợp với tất cả mọi người, hãy đảm bảo rằng bạn đã hiểu rõ các rủi ro.

Forex và CFDs là các sản phẩm giao dịch sử dụng đòn bẩy và có rủi ro mất mát đáng kể với số vốn của bạn. Hãy đảm bảo rằng bạn hiễu rõ những rủi ro mà bạn sẽ phải đối mặt

Thua lỗ có thể vượt qua tiền vốn của bạn

×