Rất tiếc, không có mã giao dịch này

Vui lòng kiểm tra tiêu chí tìm kiếm của bạn hoặc sử dụng một thuật ngữ khác, ví dụ USD, GOLD hoặc DE30.

Forex (71)

Sản phẩm giá trị của một lot spread thấp nhất spread mục tiêu đòn bẩy Swap Long/Short phí giao dịch Giờ Giao Dịch thị trường liên quan / nguồn liên quan
AUDCAD close_only.instruments AUD 100 000 1:500 (0.2%) 24 h from Sunday 11:00 pm to Friday 10:00 pm CET

interbank market price from top-tier banks

AUDCHF close_only.instruments AUD 100 000 1:500 (0.2%) 24 h from Sunday 11:00 pm to Friday 10:00 pm CET

interbank market price from top-tier banks

AUDJPY close_only.instruments AUD 100 000 1:500 (0.2%) 24 h from Sunday 11:00 pm to Friday 10:00 pm CET

interbank market price from top-tier banks

AUDNZD close_only.instruments AUD 100 000 1:500 (0.2%) 24 h from Sunday 11:00 pm to Friday 10:00 pm CET

interbank market price from top-tier banks

AUDUSD close_only.instruments AUD 100 000 1:500 (0.2%) 24 h from Sunday 11:00 pm to Friday 10:00 pm CET

interbank market price from top-tier banks

CADCHF close_only.instruments CAD 100 000 1:500 (0.2%) 24 h from Sunday 11:00 pm to Friday 10:00 pm CET

interbank market price from top-tier banks

CADJPY close_only.instruments CAD 100 000 1:500 (0.2%) 24 h from Sunday 11:00 pm to Friday 10:00 pm CET

interbank market price from top-tier banks

CADMXN close_only.instruments CAD 100 000 1:40 (2.5%) - -
CHFHUF close_only.instruments CHF 100 000 1:500 (0.2%) 24 h from Sunday 11:00 pm to Friday 10:00 pm CET

interbank market price from top-tier banks

CHFJPY close_only.instruments CHF 100 000 1:500 (0.2%) 24 h from Sunday 11:00 pm to Friday 10:00 pm CET

interbank market price from top-tier banks

Loading...

Instrument which price is based on quotations of Australian Dollar to Americal Dollar on the interbank market.

giá trị của một lot AUD 100 000
spread thấp nhất
spread mục tiêu
phí giao dịch
Swap Long/Short
Giờ Giao Dịch 24 h from Sunday 11:00 pm to Friday 10:00 pm CET
thị trường liên quan / nguồn liên quan

interbank market price from top-tier banks

Instrument which price is based on quotations of Australian Dollar to Swiss Frank on the interbank market.

giá trị của một lot AUD 100 000
spread thấp nhất
spread mục tiêu
phí giao dịch
Swap Long/Short
Giờ Giao Dịch 24 h from Sunday 11:00 pm to Friday 10:00 pm CET
thị trường liên quan / nguồn liên quan

interbank market price from top-tier banks

Instrument which price is based on quotations of Australian Dollar to Japanese Jen on the interbank market.

giá trị của một lot AUD 100 000
spread thấp nhất
spread mục tiêu
phí giao dịch
Swap Long/Short
Giờ Giao Dịch 24 h from Sunday 11:00 pm to Friday 10:00 pm CET
thị trường liên quan / nguồn liên quan

interbank market price from top-tier banks

Instrument which price is based on quotations of Australian Dollar to New Zealand Dollar on the interbank market.

giá trị của một lot AUD 100 000
spread thấp nhất
spread mục tiêu
phí giao dịch
Swap Long/Short
Giờ Giao Dịch 24 h from Sunday 11:00 pm to Friday 10:00 pm CET
thị trường liên quan / nguồn liên quan

interbank market price from top-tier banks

Instrument which price is based on quotations of Australian Dollar to American Dollar on the interbank market.

giá trị của một lot AUD 100 000
spread thấp nhất
spread mục tiêu
phí giao dịch
Swap Long/Short
Giờ Giao Dịch 24 h from Sunday 11:00 pm to Friday 10:00 pm CET
thị trường liên quan / nguồn liên quan

interbank market price from top-tier banks

Instrument which price is based on quotations of Canadian Dollar to Swiss Frank on the interbank market.

giá trị của một lot CAD 100 000
spread thấp nhất
spread mục tiêu
phí giao dịch
Swap Long/Short
Giờ Giao Dịch 24 h from Sunday 11:00 pm to Friday 10:00 pm CET
thị trường liên quan / nguồn liên quan

interbank market price from top-tier banks

Instrument which price is based on quotations of Canadian Dollar to Japanese Yen on the interbank market.

giá trị của một lot CAD 100 000
spread thấp nhất
spread mục tiêu
phí giao dịch
Swap Long/Short
Giờ Giao Dịch 24 h from Sunday 11:00 pm to Friday 10:00 pm CET
thị trường liên quan / nguồn liên quan

interbank market price from top-tier banks

-

giá trị của một lot CAD 100 000
spread thấp nhất
spread mục tiêu
phí giao dịch
Swap Long/Short
Giờ Giao Dịch -
thị trường liên quan / nguồn liên quan -

Instrument which price is based on quotations of Swiss Frank to Hungarian Forin on the interbank market.

giá trị của một lot CHF 100 000
spread thấp nhất
spread mục tiêu
phí giao dịch
Swap Long/Short
Giờ Giao Dịch 24 h from Sunday 11:00 pm to Friday 10:00 pm CET
thị trường liên quan / nguồn liên quan

interbank market price from top-tier banks

Instrument which price is based on quotations of Swiss Frank to Japanese Jen on the interbank market.

giá trị của một lot CHF 100 000
spread thấp nhất
spread mục tiêu
phí giao dịch
Swap Long/Short
Giờ Giao Dịch 24 h from Sunday 11:00 pm to Friday 10:00 pm CET
thị trường liên quan / nguồn liên quan

interbank market price from top-tier banks

Loading...

Chỉ số (34)

Sản phẩm giá trị của một lot spread thấp nhất spread mục tiêu đòn bẩy Swap Long/Short phí giao dịch Giờ Giao Dịch thị trường liên quan / nguồn liên quan
AU200.cash close_only.instruments - 1:100 (1%) - -
AUS200 close_only.instruments Instrument level * USD 25 1:100 (1%) 12:05 am - 6:30 am and 7:15 am - 09:00 pm CET; 2:05 am - 8:30 am and 9:15 am - 23:00 pm CEST"""" organized market
AUT20 close_only.instruments Instrument level * EUR 10 1:100 (1%) 9:10 am - 5:00 pm

organized market

BRAComp close_only.instruments Instrument level * USD 2 1:100 (1%) 13:05 - 21:55 CET; 14:05 - 22:55 CEST

organized market

CH50cash close_only.instruments Instrument level * USD 10 1:33 (3%) 12:00 am - 11:00 pm CET

organized market

CHN.cash close_only.instruments - 1:100 (1%) - -
CHNComp close_only.instruments Instrument level * USD 10 1:100 (1%) 2:20 am - 5:00 am and 6:35 am - 9:15 am and 10:20 am - 8 pm CET; 3:20 am - 6:00 am and 7:35 am - 10:15 am and 11:20 am - 9 pm CEST

organized market

CZKCASH close_only.instruments Instrument level * USD 100 1:100 (1%) 9:20 am - 4:00 pm organized market
DE30 close_only.instruments Instrument level * EUR 25 1:200 (0.5%) 01:15 - 22:00 CET, 02:15 - 22:00 CEST

organized market

EU50 close_only.instruments Instrument level * EUR 10 1:200 (0.5%) 1:15 - 22:00 CET, 2:15 – 23:00 CEST

organized market

Loading...

-

giá trị của một lot -
spread thấp nhất
spread mục tiêu
phí giao dịch
Swap Long/Short
Giờ Giao Dịch -
thị trường liên quan / nguồn liên quan -

Instrument which price is based on quotations of the contract for index reflecting 200 largest Australian stocks quoted on the Australian regulated market.

giá trị của một lot Instrument level * USD 25
spread thấp nhất
spread mục tiêu
phí giao dịch
Swap Long/Short
Giờ Giao Dịch 12:05 am - 6:30 am and 7:15 am - 09:00 pm CET; 2:05 am - 8:30 am and 9:15 am - 23:00 pm CEST""""
thị trường liên quan / nguồn liên quan organized market

Instrument which price is based on quotations of the contract for index reflecting 20 largest Austrian stocks quoted on the Austrian regulated market.

giá trị của một lot Instrument level * EUR 10
spread thấp nhất
spread mục tiêu
phí giao dịch
Swap Long/Short
Giờ Giao Dịch 9:10 am - 5:00 pm
thị trường liên quan / nguồn liên quan

organized market

Instrument which price is based on quotations of the contract for index reflecting largest Brazilian stocks quoted on the Brazilian regulated market.

giá trị của một lot Instrument level * USD 2
spread thấp nhất
spread mục tiêu
phí giao dịch
Swap Long/Short
Giờ Giao Dịch 13:05 - 21:55 CET; 14:05 - 22:55 CEST
thị trường liên quan / nguồn liên quan

organized market

Instrument which price is based on quotations of the index reflecting largest Chinese stocks quoted on organized market

giá trị của một lot Instrument level * USD 10
spread thấp nhất
spread mục tiêu
phí giao dịch
Swap Long/Short
Giờ Giao Dịch 12:00 am - 11:00 pm CET
thị trường liên quan / nguồn liên quan

organized market

-

giá trị của một lot -
spread thấp nhất
spread mục tiêu
phí giao dịch
Swap Long/Short
Giờ Giao Dịch -
thị trường liên quan / nguồn liên quan -

Instrument which price is based on quotations of the contract for index reflecting largest Chinese stocks quoted on the Chinese regulated market.

giá trị của một lot Instrument level * USD 10
spread thấp nhất
spread mục tiêu
phí giao dịch
Swap Long/Short
Giờ Giao Dịch 2:20 am - 5:00 am and 6:35 am - 9:15 am and 10:20 am - 8 pm CET; 3:20 am - 6:00 am and 7:35 am - 10:15 am and 11:20 am - 9 pm CEST
thị trường liên quan / nguồn liên quan

organized market

Instrument which price is based on quotations of cash index reflecting largest Czech stocks quoted on the Czech organized market.

giá trị của một lot Instrument level * USD 100
spread thấp nhất
spread mục tiêu
phí giao dịch
Swap Long/Short
Giờ Giao Dịch 9:20 am - 4:00 pm
thị trường liên quan / nguồn liên quan organized market

Instrument which price is based on quotations of the contract for index reflecting 30 largest German stocks quoted on the German regulated market.

giá trị của một lot Instrument level * EUR 25
spread thấp nhất
spread mục tiêu
phí giao dịch
Swap Long/Short
Giờ Giao Dịch 01:15 - 22:00 CET, 02:15 - 22:00 CEST
thị trường liên quan / nguồn liên quan

organized market

Instrument which price is based on quotations of the contract for index reflecting 50 largest European stocks quoted on the European regulated market.

giá trị của một lot Instrument level * EUR 10
spread thấp nhất
spread mục tiêu
phí giao dịch
Swap Long/Short
Giờ Giao Dịch 1:15 - 22:00 CET, 2:15 – 23:00 CEST
thị trường liên quan / nguồn liên quan

organized market

Loading...

Hàng hoá (28)

Sản phẩm giá trị của một lot spread thấp nhất spread mục tiêu đòn bẩy Swap Long/Short phí giao dịch Giờ Giao Dịch thị trường liên quan / nguồn liên quan
ALUMINIUM close_only.instruments Instrument level * USD 50 1:67 (1.5%) 8:30 am - 7:30 pm organized market
BUND10Y close_only.instruments Instrument level * USD 1000 1:200 (0.5%) 02:15 - 22:00

organized market

CATTLE close_only.instruments Instrument level * USD 400

organized market

COCOA close_only.instruments Instrument level * USD 10 1:67 (1.5%) 10:45 am - 7:30 pm

organized market

COFFEE close_only.instruments Instrument level * USD 2000 1:67 (1.5%) 10:15 am - 7:30 pm

organized market

COPPER close_only.instruments Instrument level * USD 30 1:67 (1.5%) 8:30 am - 7:30 pm organized market
CORN close_only.instruments Instrument level * USD 500 1:67 (1.5%) 2:05 am - 2:45 pm and 3:35 pm - 8:00 pm

organized market

COTTON close_only.instruments Instrument level * USD 500 1:67 (1.5%) 03:05 - 20:20

organized market

EMISS close_only.instruments Instrument level * USD 5000 1:67 (1.5%) 8:05 am - 6:00 pm organized market
GASOLINE close_only.instruments Instrument level * USD 420 - 12:00 am - 11:00 pm

organized market

Loading...

Instrument which price is based on quotations of the current price of Aluminium quoted on the UK regulated market.

giá trị của một lot Instrument level * USD 50
spread thấp nhất
spread mục tiêu
phí giao dịch
Swap Long/Short
Giờ Giao Dịch 8:30 am - 7:30 pm
thị trường liên quan / nguồn liên quan organized market

Instrument which price is based on quotations of the contract for long term debt securities issued by Federal Republic of Germany quoted on the European regulated market.

giá trị của một lot Instrument level * USD 1000
spread thấp nhất
spread mục tiêu
phí giao dịch
Swap Long/Short
Giờ Giao Dịch 02:15 - 22:00
thị trường liên quan / nguồn liên quan

organized market

Instrument which price is based on quotations of the contract for Feeder Cattle quoted on organized market

giá trị của một lot Instrument level * USD 400
spread thấp nhất
spread mục tiêu
phí giao dịch
Swap Long/Short
Giờ Giao Dịch
thị trường liên quan / nguồn liên quan

organized market

Instrument which price is based on quotations of the contract for Cocoa quoted on organized market.

giá trị của một lot Instrument level * USD 10
spread thấp nhất
spread mục tiêu
phí giao dịch
Swap Long/Short
Giờ Giao Dịch 10:45 am - 7:30 pm
thị trường liên quan / nguồn liên quan

organized market

Instrument which price is based on quotations of the contract for Coffee quoted on the American regulated market.

giá trị của một lot Instrument level * USD 2000
spread thấp nhất
spread mục tiêu
phí giao dịch
Swap Long/Short
Giờ Giao Dịch 10:15 am - 7:30 pm
thị trường liên quan / nguồn liên quan

organized market

Instrument which price is based on quotations of the current price of Copper quoted on the UK regulated market.

giá trị của một lot Instrument level * USD 30
spread thấp nhất
spread mục tiêu
phí giao dịch
Swap Long/Short
Giờ Giao Dịch 8:30 am - 7:30 pm
thị trường liên quan / nguồn liên quan organized market

Instrument which price is based on quotations of the contract for Corn quoted on the American regulated market.

giá trị của một lot Instrument level * USD 500
spread thấp nhất
spread mục tiêu
phí giao dịch
Swap Long/Short
Giờ Giao Dịch 2:05 am - 2:45 pm and 3:35 pm - 8:00 pm
thị trường liên quan / nguồn liên quan

organized market

Instrument which price is based on quotations of the contract for Cotton quoted on the American regulated market

giá trị của một lot Instrument level * USD 500
spread thấp nhất
spread mục tiêu
phí giao dịch
Swap Long/Short
Giờ Giao Dịch 03:05 - 20:20
thị trường liên quan / nguồn liên quan

organized market

Instrument which price is based on quotations of the contract for CO2 Emission rights quoted on the UK regulated market.

giá trị của một lot Instrument level * USD 5000
spread thấp nhất
spread mục tiêu
phí giao dịch
Swap Long/Short
Giờ Giao Dịch 8:05 am - 6:00 pm
thị trường liên quan / nguồn liên quan organized market

Instrument, which price is based on quotations of the contract for Gasoline quoted on regulated market

giá trị của một lot Instrument level * USD 420
spread thấp nhất
spread mục tiêu
phí giao dịch
Swap Long/Short
Giờ Giao Dịch 12:00 am - 11:00 pm
thị trường liên quan / nguồn liên quan

organized market

Loading...

Cổ phiếu CFD (1940)

Ba Lan (1)
phí giao dịch
0 PLN
Khối lượng mở lệnh tối thiểu
300 PLN
Giờ Giao Dịch
09:00 - 16:50
Thị trường
Warszawa
Tên công ty đòn bẩy phí giao dịch Swap Long/Short Có thể mở lệnh Sell? Giờ Giao Dịch Khối lượng mở lệnh tối thiểu
Pepco Group NV close_only.instruments 1:5 (20%) 0 PLN - 300 PLN

Loading...

Bỉ (20)
phí giao dịch
0 EUR / 0 USD
Khối lượng mở lệnh tối thiểu
100 EUR
Giờ Giao Dịch
09:00 - 17:30
Thị trường
Brussels
Tên công ty đòn bẩy phí giao dịch Swap Long/Short Có thể mở lệnh Sell? Giờ Giao Dịch Khối lượng mở lệnh tối thiểu
Anheuser-Busch InBev SA/NV close_only.instruments 1:20 (5%) 0 EUR 09:00 - 17:30 100 EUR
Ackermans & van Haaren NV close_only.instruments 1:5 (20%) 0 EUR 09:00 - 17:30 100 EUR
Ageas close_only.instruments 1:5 (20%) 0 EUR 09:00 - 17:30 100 EUR
Barco NV close_only.instruments 1:3.3 (30%) 0 EUR 09:00 - 17:30 100 EUR
Befimmo SA close_only.instruments 1:5 (20%) 0 EUR Không 09:00 - 17:30 100 EUR
Bekaert SA close_only.instruments 1:3.3 (30%) 0 EUR 09:00 - 17:30 100 EUR
bpost SA close_only.instruments 1:5 (20%) 0 EUR 09:00 - 17:30 100 EUR
Cofinimmo SA close_only.instruments 1:5 (20%) 0 EUR 09:00 - 17:30 100 EUR
Colruyt SA close_only.instruments 1:5 (20%) 0 EUR 09:00 - 17:30 100 EUR
Dieteren SA/NV close_only.instruments 1:5 (20%) 0 EUR 09:00 - 17:30 100 EUR

Loading...

Bồ Đào Nha (13)
phí giao dịch
0 EUR / 0 USD
Khối lượng mở lệnh tối thiểu
100 EUR
Giờ Giao Dịch
09:00 - 17:30
Thị trường
Lisbon
Tên công ty đòn bẩy phí giao dịch Swap Long/Short Có thể mở lệnh Sell? Giờ Giao Dịch Khối lượng mở lệnh tối thiểu
Altri SGPS SA close_only.instruments 1:3.3 (30%) 0 EUR 09:00 - 17:30 100 EUR
Banco Comercial Portugues SA close_only.instruments 1:5 (20%) 0 EUR 09:00 - 17:30 100 EUR
CTT-Correios de Portugal SA close_only.instruments 1:3.3 (30%) 0 EUR 09:00 - 17:30 100 EUR
EDP - Energias de Portugal SA close_only.instruments 1:2.5 (40%) 0 EUR 09:00 - 17:30 100 EUR
EDP Renovaveis SA close_only.instruments 1:2.5 (40%) 0 EUR 09:00 - 17:30 100 EUR
Mota-Enqil SGPS SA close_only.instruments 1:1 (100%) 0 EUR 09:00 - 17:30 100 EUR
Galp Energia SGPS SA close_only.instruments 1:3.3 (30%) 0 EUR 09:00 - 17:30 100 EUR
Jeronimo Martins SGPS SA close_only.instruments 1:5 (20%) 0 EUR 09:00 - 17:30 100 EUR
Zon Multimedia Servicos de Telecomunicac close_only.instruments 1:5 (20%) 0 EUR 09:00 - 17:30 100 EUR
Pharol SGPS SA close_only.instruments 1:1 (100%) 0 EUR Không 09:00 - 17:30 100 EUR

Loading...

Hoa Kỳ (1151)
phí giao dịch
0 EUR / 0 USD
Khối lượng mở lệnh tối thiểu
50 USD
Giờ Giao Dịch
15:30 - 22:00
Thị trường
New York
Tên công ty đòn bẩy phí giao dịch Swap Long/Short Có thể mở lệnh Sell? Giờ Giao Dịch Khối lượng mở lệnh tối thiểu
Agilent Technologies Inc close_only.instruments 1:5 (20%) 0 USD 15:30 - 22:00 50 USD
American Airlines close_only.instruments 1:20 (5%) 0 USD 15:30 - 22:00 50 USD
Aaron's Inc close_only.instruments 1:3.3 (30%) 0 USD Không 15:30 - 22:00 50 USD
Advance Auto Parts Inc close_only.instruments 1:5 (20%) 0 USD 15:30 - 22:00 50 USD
Apple Inc close_only.instruments 1:20 (5%) 0 USD 15:30 - 22:00 50 USD
Abbvie Inc. close_only.instruments 1:5 (20%) 0 USD Không 15:30 - 22:00 50 USD
AmerisourceBergen Corp - class A close_only.instruments 1:5 (20%) 0 USD Không 15:30 - 22:00 50 USD
Asbury Automotive Group Inc close_only.instruments 1:5 (20%) 0 USD 15:30 - 22:00 50 USD
Airbnb Inc - class A close_only.instruments 1:1 (100%) 0 USD 15:30 - 22:00 50 USD
Arbor Realty Trust Inc close_only.instruments 1:5 (20%) 0 USD 15:30 - 22:00 50 USD

Loading...

Hà Lan (39)
phí giao dịch
0 EUR / 0 USD
Khối lượng mở lệnh tối thiểu
100 EUR
Giờ Giao Dịch
09:00 - 17:30
Thị trường
Amsterdam
Tên công ty đòn bẩy phí giao dịch Swap Long/Short Có thể mở lệnh Sell? Giờ Giao Dịch Khối lượng mở lệnh tối thiểu
Aalberts Industries NV close_only.instruments 1:3.3 (30%) 0 EUR 09:00 - 17:30 100 EUR
Koninklijke Ahold Delhaize NV close_only.instruments 1:5 (20%) 0 EUR 09:00 - 17:30 100 EUR
Aegon NV close_only.instruments 1:5 (20%) 0 EUR 09:00 - 17:30 100 EUR
Alfen NV close_only.instruments 1:5 (20%) 0 EUR 09:00 - 17:30 100 EUR
APERAM close_only.instruments 1:3.3 (30%) 0 EUR Không 09:00 - 17:30 100 EUR
Arcadis NV close_only.instruments 1:5 (20%) 0 EUR 09:00 - 17:30 100 EUR
ASM International NV close_only.instruments 1:5 (20%) 0 EUR 09:00 - 17:30 100 EUR
ASML Holding NV close_only.instruments 1:20 (5%) 0 EUR 09:00 - 17:30 100 EUR
ASR Nederland NV close_only.instruments 1:5 (20%) 0 EUR 09:00 - 17:30 100 EUR
BE Semiconductor Industries NV CFD close_only.instruments 1:5 (20%) 0 EUR Không 09:00 - 17:30 100 EUR

Loading...

Italy (50)
phí giao dịch
0 EUR / 0 USD
Khối lượng mở lệnh tối thiểu
0 EUR
Giờ Giao Dịch
09:00 - 17:30
Thị trường
Milan
Tên công ty đòn bẩy phí giao dịch Swap Long/Short Có thể mở lệnh Sell? Giờ Giao Dịch Khối lượng mở lệnh tối thiểu
Autogrill SpA close_only.instruments 1:5 (20%) 0 EUR 09:00 - 17:30 0 EUR
Amplifon S.p.A close_only.instruments 1:5 (20%) 0 EUR 09:00 - 17:30 0 EUR
Azimut Holding SpA close_only.instruments 1:5 (20%) 0 EUR 09:00 - 17:30 0 EUR
Banco BPM SpA close_only.instruments 1:5 (20%) 0 EUR 09:00 - 17:30 0 EUR
Brunello Cucinelli SpA close_only.instruments 1:5 (20%) 0 EUR 09:00 - 17:30 0 EUR
Banca Mediolanum SpA close_only.instruments 1:5 (20%) 0 EUR 09:00 - 17:30 0 EUR
Banca Popolare dell'Emilia Romagna Scrl close_only.instruments 1:5 (20%) 0 EUR 09:00 - 17:30 0 EUR
Brembo SPA close_only.instruments 1:5 (20%) 0 EUR Không 09:00 - 17:30 0 EUR
Biesse SpA close_only.instruments 1:1 (100%) 0 EUR 09:00 - 17:30 0 EUR
Buzzi Unicem SpA close_only.instruments 1:5 (20%) 0 EUR 09:00 - 17:30 0 EUR

Loading...

Na Uy (31)
phí giao dịch
0 EUR / 0 USD
Khối lượng mở lệnh tối thiểu
1000 NOK
Giờ Giao Dịch
09:00 - 16:20
Thị trường
Oslo
Tên công ty đòn bẩy phí giao dịch Swap Long/Short Có thể mở lệnh Sell? Giờ Giao Dịch Khối lượng mở lệnh tối thiểu
Aker Carbon Capture ASA close_only.instruments 1:3.3 (30%) 0 EUR 09:00 - 16:20 1000 NOK
Aker ASA close_only.instruments 1:3.3 (30%) 0 EUR 09:00 - 16:20 1000 NOK
Aker BP ASA close_only.instruments 1:3.3 (30%) 0 EUR 09:00 - 16:20 1000 NOK
Aker Horizons ASA close_only.instruments 1:5 (20%) 0 EUR Không 09:00 - 16:20 1000 NOK
Bakkafrost P/F close_only.instruments 1:3.3 (30%) 0 EUR Không 09:00 - 16:20 1000 NOK
BW LPG Ltd close_only.instruments 1:3.3 (30%) 0 EUR 09:00 - 16:20 1000 NOK
BW Offshore Ltd close_only.instruments 1:1 (100%) 0 EUR 09:00 - 16:20 1000 NOK
DNB ASA close_only.instruments 1:5 (20%) 0 EUR 09:00 - 16:20 1000 NOK
DNO ASA close_only.instruments 1:1 (100%) 0 EUR 09:00 - 16:20 1000 NOK
Frontline Ltd close_only.instruments 1:4 (25%) 0 EUR Không 09:00 - 16:20 1000 NOK

Loading...

Pháp (123)
phí giao dịch
0 EUR / 0 USD
Khối lượng mở lệnh tối thiểu
50 EUR
Giờ Giao Dịch
09:00 - 17:30
Thị trường
Paris
Tên công ty đòn bẩy phí giao dịch Swap Long/Short Có thể mở lệnh Sell? Giờ Giao Dịch Khối lượng mở lệnh tối thiểu
Accor SA close_only.instruments 1:5 (20%) 0 EUR 09:00 - 17:30 50 EUR
Credit Agricole SA close_only.instruments 1:5 (20%) 0 EUR 09:00 - 17:30 50 EUR
Aeroports de Paris close_only.instruments 1:4 (25%) 0 EUR 09:00 - 17:30 50 EUR
Air France-KLM close_only.instruments 1:5 (20%) 0 EUR 09:00 - 17:30 50 EUR
Air Liquide SA close_only.instruments 1:5 (20%) 0 EUR 09:00 - 17:30 50 EUR
Airbus Group NV close_only.instruments 1:20 (5%) 0 EUR 09:00 - 17:30 50 EUR
Arkema SA close_only.instruments 1:4 (25%) 0 EUR 09:00 - 17:30 50 EUR
ALD SA close_only.instruments 1:5 (20%) 0 EUR 09:00 - 17:30 50 EUR
Alstom SA close_only.instruments 1:5 (20%) 0 EUR 09:00 - 17:30 50 EUR
Amundi SA close_only.instruments 1:5 (20%) 0 EUR 09:00 - 17:30 50 EUR

Loading...

Phần Lan (23)
phí giao dịch
0 EUR / 0 USD
Khối lượng mở lệnh tối thiểu
100 EUR
Giờ Giao Dịch
09:00 - 17:25
Thị trường
Helsinki
Tên công ty đòn bẩy phí giao dịch Swap Long/Short Có thể mở lệnh Sell? Giờ Giao Dịch Khối lượng mở lệnh tối thiểu
Cargotec Oyj - class B close_only.instruments 1:5 (20%) 0 EUR 09:00 - 17:25 100 EUR
Elisa OYJ close_only.instruments 1:5 (20%) 0 EUR 09:00 - 17:25 100 EUR
Fortum OYJ close_only.instruments 1:5 (20%) 0 EUR 09:00 - 17:25 100 EUR
Konecranes OYJ - class A close_only.instruments 1:3.3 (30%) 0 EUR 09:00 - 17:25 100 EUR
Kemira Oyj close_only.instruments 1:5 (20%) 0 EUR 09:00 - 17:25 100 EUR
Kesko Oyj close_only.instruments 1:5 (20%) 0 EUR 09:00 - 17:25 100 EUR
Kone OYJ - class B close_only.instruments 1:5 (20%) 0 EUR 09:00 - 17:25 100 EUR
Metsa Board OYJ close_only.instruments 1:4 (25%) 0 EUR 09:00 - 17:25 100 EUR
Metso OYJ close_only.instruments 1:5 (20%) 0 EUR Không 09:00 - 17:25 100 EUR
Nordea Bank Abp close_only.instruments 1:5 (20%) 0 EUR 09:00 - 17:25 100 EUR

Loading...

Séc (6)
phí giao dịch
0 CZK
Khối lượng mở lệnh tối thiểu
0 CZK
Giờ Giao Dịch
09:00 - 16:10
Thị trường
Prague
Tên công ty đòn bẩy phí giao dịch Swap Long/Short Có thể mở lệnh Sell? Giờ Giao Dịch Khối lượng mở lệnh tối thiểu
CEZ AS close_only.instruments 1:5 (20%) 0 EUR 09:00 - 16:20 0 CZK
Komercni Banka AS close_only.instruments 1:5 (20%) 0 EUR 09:00 - 16:20 0 CZK
Moneta Money Bank close_only.instruments 1:3.3 (30%) 0 EUR 09:00 - 16:20 0 CZK
Erste Group Bank AG close_only.instruments 1:5 (20%) 0 EUR 09:00 - 16:20 0 CZK
Philip Morris CR AS close_only.instruments 1:4 (25%) 0 EUR Không 09:00 - 16:20 0 CZK
Vienna Insurance Group close_only.instruments 1:4 (25%) 0 EUR Không 09:00 - 16:20 0 CZK

Loading...

Thụy Sĩ (28)
phí giao dịch
0 EUR / 0 USD
Khối lượng mở lệnh tối thiểu
150 CHF
Giờ Giao Dịch
09:00 - 17:20
Thị trường
Zurich
Tên công ty đòn bẩy phí giao dịch Swap Long/Short Có thể mở lệnh Sell? Giờ Giao Dịch Khối lượng mở lệnh tối thiểu
ABB Ltd close_only.instruments 1:20 (5%) 0 EUR 09:00 - 17:20 150 CHF
Adecco SA close_only.instruments 1:5 (20%) 0 EUR 09:00 - 17:20 150 CHF
Alcon Inc close_only.instruments 1:20 (5%) 0 EUR 09:00 - 17:20 150 CHF
ams AG close_only.instruments 1:5 (20%) 0 EUR Không 09:00 - 17:20 150 CHF
Aryzta AG close_only.instruments 1:3.3 (30%) 0 EUR Không 09:00 - 17:20 150 CHF
Julius Baer Group Ltd close_only.instruments 1:5 (20%) 0 EUR 09:00 - 17:20 150 CHF
Barry Callebaut AG close_only.instruments 1:5 (20%) 0 EUR 09:00 - 17:20 150 CHF
Cie Financiere Richemont SA close_only.instruments 1:20 (5%) 0 EUR 09:00 - 17:20 150 CHF
EFG International AG close_only.instruments 1:5 (20%) 0 EUR 09:00 - 17:20 150 CHF
Geberit AG close_only.instruments 1:5 (20%) 0 EUR 09:00 - 17:20 150 CHF

Loading...

Thụy Điển (43)
phí giao dịch
0 EUR / 0 USD
Khối lượng mở lệnh tối thiểu
1000 SEK
Giờ Giao Dịch
09:00 - 17:25
Thị trường
Stockholm
Tên công ty đòn bẩy phí giao dịch Swap Long/Short Có thể mở lệnh Sell? Giờ Giao Dịch Khối lượng mở lệnh tối thiểu
ABB Ltd close_only.instruments 1:5 (20%) 0 EUR 09:00 - 17:25 1000 SEK
Alfa Laval AB close_only.instruments 1:5 (20%) 0 EUR 09:00 - 17:25 1000 SEK
Assa Abloy AB close_only.instruments 1:5 (20%) 0 EUR 09:00 - 17:25 1000 SEK
Atlas Copco AB close_only.instruments 1:5 (20%) 0 EUR 09:00 - 17:25 1000 SEK
Atlas Copco AB close_only.instruments 1:5 (20%) 0 EUR 09:00 - 17:25 1000 SEK
Axfood AB close_only.instruments 1:5 (20%) 0 EUR 09:00 - 17:25 1000 SEK
Avanza Bank Holding AB close_only.instruments 1:5 (20%) 0 EUR 09:00 - 17:25 1000 SEK
AstraZeneca PLC close_only.instruments 1:5 (20%) 0 EUR 09:00 - 17:25 1000 SEK
Betsson AB - class B close_only.instruments 1:5 (20%) 0 EUR - 1000 SEK
Boliden AB close_only.instruments 1:5 (20%) 0 EUR 09:00 - 17:25 1000 SEK

Loading...

Tây Ban Nha (62)
phí giao dịch
0 EUR / 0 USD
Khối lượng mở lệnh tối thiểu
100 EUR
Giờ Giao Dịch
09:00 - 17:30
Thị trường
Madrid
Tên công ty đòn bẩy phí giao dịch Swap Long/Short Có thể mở lệnh Sell? Giờ Giao Dịch Khối lượng mở lệnh tối thiểu
Atresmedia Corp de Medios de Comunicacion SA close_only.instruments 1:3.3 (30%) 0 EUR 09:00 - 17:30 100 EUR
ACS Actividades de Construccion y Servicios close_only.instruments 1:5 (20%) 0 EUR 09:00 - 17:30 100 EUR
Acerinox SA close_only.instruments 1:3.3 (30%) 0 EUR 09:00 - 17:30 100 EUR
Aena SA close_only.instruments 1:5 (20%) 0 EUR 09:00 - 17:30 100 EUR
Airbus SE close_only.instruments 1:5 (20%) 0 EUR 09:00 - 17:30 100 EUR
Almirall SA close_only.instruments 1:4 (25%) 0 EUR 09:00 - 17:30 100 EUR
Amper SA close_only.instruments 1:1 (100%) 0 EUR Không 09:00 - 17:30 100 EUR
Amadeus IT Holding close_only.instruments 1:5 (20%) 0 EUR 09:00 - 17:30 100 EUR
Acciona SA close_only.instruments 1:5 (20%) 0 EUR 09:00 - 17:30 100 EUR
Acciona Energias Renova close_only.instruments 1:3.3 (30%) 0 EUR 09:00 - 17:30 100 EUR

Loading...

Vương quốc Anh (9)
phí giao dịch
0 EUR / 0 USD
Khối lượng mở lệnh tối thiểu
100 USD
Giờ Giao Dịch
09:00 - 16:30
Thị trường
London
Tên công ty đòn bẩy phí giao dịch Swap Long/Short Có thể mở lệnh Sell? Giờ Giao Dịch Khối lượng mở lệnh tối thiểu
Hyundai Motor Co - GDP close_only.instruments 1:5 (20%) 0 EUR Không 09:00 - 16:30 100 USD
CLOSE ONLY / LUKOIL PJSC - ADR CFD close_only.instruments 1:3.3 (30%) 0 EUR 09:00 - 16:30 100 USD
CLOSE ONLY / Mail.Ru Group Ltd CFD - GDR close_only.instruments 1:5 (20%) 0 EUR 09:00 - 16:30 100 USD
CLOSE ONLY / MMC Norilsk Nickel PJSC CFD - ADR close_only.instruments 1:3.3 (30%) 0 EUR 09:00 - 16:30 100 USD
CLOSE ONLY / Gazprom PAO CFD - ADR close_only.instruments 1:3.3 (30%) 0 EUR 09:00 - 16:30 100 USD
CLOSE ONLY / Rosneft OAO CFD - GDR close_only.instruments 1:2 (50%) 0 EUR 09:00 - 16:30 100 USD
CLOSE ONLY / Sberbank of Russia PJSC CFD - ADR close_only.instruments 1:4 (25%) 0 EUR 09:00 - 16:30 100 USD
Samsung Electronics Co Ltd - GDR close_only.instruments 1:3.3 (30%) 0 EUR 09:00 - 16:30 100 USD
CLOSE ONLY / VTB Bank PJSC - GDR CFD close_only.instruments 1:3.3 (30%) 0 EUR 09:00 - 16:30 100 USD

Loading...

Vương quốc Anh (203)
phí giao dịch
0 EUR / 0 USD
Khối lượng mở lệnh tối thiểu
100 GBP
Giờ Giao Dịch
09:00 - 17:30
Thị trường
London
Tên công ty đòn bẩy phí giao dịch Swap Long/Short Có thể mở lệnh Sell? Giờ Giao Dịch Khối lượng mở lệnh tối thiểu
CLOSE ONLY / Ryanair Holdings PLC CFD close_only.instruments 1:5 (20%) 0 EUR 09:00 - 17:30 100 GBP
888 Holdings PLC close_only.instruments 1:2 (50%) 0 EUR Không 09:00 - 17:30 100 GBP
Anglo American PLC close_only.instruments 1:5 (20%) 0 EUR 09:00 - 17:30 100 GBP
Abrdn PLC close_only.instruments 1:5 (20%) 0 EUR 09:00 - 17:30 100 GBP
Associated British Foods PLC close_only.instruments 1:5 (20%) 0 EUR 09:00 - 17:30 100 GBP
Admiral Group PLC close_only.instruments 1:5 (20%) 0 EUR 09:00 - 17:30 100 GBP
Ashtead Group PLC close_only.instruments 1:5 (20%) 0 EUR 09:00 - 17:30 100 GBP
Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC close_only.instruments 1:3.3 (30%) 0 EUR 09:00 - 17:30 100 GBP
Antofagasta PLC close_only.instruments 1:5 (20%) 0 EUR 09:00 - 17:30 100 GBP
ASOS PLC close_only.instruments 1:3.3 (30%) 0 EUR Không 09:00 - 17:30 100 GBP

Loading...

Đan Mạch (25)
phí giao dịch
0 EUR / 0 USD
Khối lượng mở lệnh tối thiểu
1000 DKK
Giờ Giao Dịch
09:00 - 16:55
Thị trường
Copenhagen
Tên công ty đòn bẩy phí giao dịch Swap Long/Short Có thể mở lệnh Sell? Giờ Giao Dịch Khối lượng mở lệnh tối thiểu
Bavarian Nordic A/S close_only.instruments 1:2 (50%) 0 EUR 09:00 - 16:55 1000 DKK
Carlsberg A/S close_only.instruments 1:5 (20%) 0 EUR 09:00 - 16:55 1000 DKK
Chr Hansen Holding A/S close_only.instruments 1:5 (20%) 0 EUR 09:00 - 16:55 1000 DKK
Coloplast A/S close_only.instruments 1:5 (20%) 0 EUR 09:00 - 16:55 1000 DKK
Danske Bank A/S close_only.instruments 1:5 (20%) 0 EUR 09:00 - 16:55 1000 DKK
Demant A/S close_only.instruments 1:5 (20%) 0 EUR 09:00 - 16:55 1000 DKK
DSV A/S close_only.instruments 1:5 (20%) 0 EUR 09:00 - 16:55 1000 DKK
FLSmidth & Co A/S close_only.instruments 1:5 (20%) 0 EUR 09:00 - 16:55 1000 DKK
Genmab A/S close_only.instruments 1:5 (20%) 0 EUR 09:00 - 16:55 1000 DKK
GN Store Nord A/S close_only.instruments 1:5 (20%) 0 EUR 09:00 - 16:55 1000 DKK

Loading...

Đức (113)
phí giao dịch
0 EUR / 0 USD
Khối lượng mở lệnh tối thiểu
50 EUR
Giờ Giao Dịch
09:00 - 17:30
Thị trường
Frankfurt
Tên công ty đòn bẩy phí giao dịch Swap Long/Short Có thể mở lệnh Sell? Giờ Giao Dịch Khối lượng mở lệnh tối thiểu
Covestro AG close_only.instruments 1:5 (20%) 0 EUR 09:00 - 17:30 50 EUR
Amadeus Fire AG close_only.instruments 1:3.3 (30%) 0 EUR Không 09:00 - 17:30 50 EUR
Adidas AG close_only.instruments 1:20 (5%) 0 EUR 09:00 - 17:30 50 EUR
Carl Zeiss Meditec AG close_only.instruments 1:5 (20%) 0 EUR 09:00 - 17:30 50 EUR
Airbus Group NV close_only.instruments 1:5 (20%) 0 EUR 09:00 - 17:30 50 EUR
AIXTRON SE close_only.instruments 1:3.3 (30%) 0 EUR 09:00 - 17:30 50 EUR
Allianz AG close_only.instruments 1:20 (5%) 0 EUR 09:00 - 17:30 50 EUR
AURELIUS Equity Opportunities SE & Co KGaA close_only.instruments 1:3.3 (30%) 0 EUR 09:00 - 17:30 50 EUR
Aareal Bank AG close_only.instruments 1:4 (25%) 0 EUR Không 09:00 - 17:30 50 EUR
Aareal Bank AG CFD close_only.instruments 1:3.3 (30%) 0 EUR Không - 50 EUR

Loading...

đòn bẩy 1:5 (20%)
phí giao dịch 0 PLN
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell?
Giờ Giao Dịch -
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 300 PLN

Loading...

đòn bẩy 1:20 (5%)
phí giao dịch 0 EUR
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell?
Giờ Giao Dịch 09:00 - 17:30
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 100 EUR
đòn bẩy 1:5 (20%)
phí giao dịch 0 EUR
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell?
Giờ Giao Dịch 09:00 - 17:30
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 100 EUR
đòn bẩy 1:5 (20%)
phí giao dịch 0 EUR
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell?
Giờ Giao Dịch 09:00 - 17:30
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 100 EUR
đòn bẩy 1:3.3 (30%)
phí giao dịch 0 EUR
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell?
Giờ Giao Dịch 09:00 - 17:30
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 100 EUR
đòn bẩy 1:5 (20%)
phí giao dịch 0 EUR
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell? Không
Giờ Giao Dịch 09:00 - 17:30
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 100 EUR
đòn bẩy 1:3.3 (30%)
phí giao dịch 0 EUR
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell?
Giờ Giao Dịch 09:00 - 17:30
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 100 EUR
đòn bẩy 1:5 (20%)
phí giao dịch 0 EUR
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell?
Giờ Giao Dịch 09:00 - 17:30
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 100 EUR
đòn bẩy 1:5 (20%)
phí giao dịch 0 EUR
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell?
Giờ Giao Dịch 09:00 - 17:30
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 100 EUR
đòn bẩy 1:5 (20%)
phí giao dịch 0 EUR
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell?
Giờ Giao Dịch 09:00 - 17:30
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 100 EUR
đòn bẩy 1:5 (20%)
phí giao dịch 0 EUR
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell?
Giờ Giao Dịch 09:00 - 17:30
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 100 EUR

Loading...

đòn bẩy 1:3.3 (30%)
phí giao dịch 0 EUR
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell?
Giờ Giao Dịch 09:00 - 17:30
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 100 EUR
đòn bẩy 1:5 (20%)
phí giao dịch 0 EUR
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell?
Giờ Giao Dịch 09:00 - 17:30
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 100 EUR
đòn bẩy 1:3.3 (30%)
phí giao dịch 0 EUR
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell?
Giờ Giao Dịch 09:00 - 17:30
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 100 EUR
đòn bẩy 1:2.5 (40%)
phí giao dịch 0 EUR
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell?
Giờ Giao Dịch 09:00 - 17:30
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 100 EUR
đòn bẩy 1:2.5 (40%)
phí giao dịch 0 EUR
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell?
Giờ Giao Dịch 09:00 - 17:30
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 100 EUR
đòn bẩy 1:1 (100%)
phí giao dịch 0 EUR
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell?
Giờ Giao Dịch 09:00 - 17:30
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 100 EUR
đòn bẩy 1:3.3 (30%)
phí giao dịch 0 EUR
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell?
Giờ Giao Dịch 09:00 - 17:30
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 100 EUR
đòn bẩy 1:5 (20%)
phí giao dịch 0 EUR
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell?
Giờ Giao Dịch 09:00 - 17:30
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 100 EUR
đòn bẩy 1:5 (20%)
phí giao dịch 0 EUR
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell?
Giờ Giao Dịch 09:00 - 17:30
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 100 EUR
đòn bẩy 1:1 (100%)
phí giao dịch 0 EUR
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell? Không
Giờ Giao Dịch 09:00 - 17:30
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 100 EUR

Loading...

đòn bẩy 1:5 (20%)
phí giao dịch 0 USD
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell?
Giờ Giao Dịch 15:30 - 22:00
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 50 USD
đòn bẩy 1:20 (5%)
phí giao dịch 0 USD
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell?
Giờ Giao Dịch 15:30 - 22:00
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 50 USD
đòn bẩy 1:3.3 (30%)
phí giao dịch 0 USD
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell? Không
Giờ Giao Dịch 15:30 - 22:00
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 50 USD
đòn bẩy 1:5 (20%)
phí giao dịch 0 USD
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell?
Giờ Giao Dịch 15:30 - 22:00
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 50 USD
đòn bẩy 1:20 (5%)
phí giao dịch 0 USD
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell?
Giờ Giao Dịch 15:30 - 22:00
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 50 USD
đòn bẩy 1:5 (20%)
phí giao dịch 0 USD
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell? Không
Giờ Giao Dịch 15:30 - 22:00
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 50 USD
đòn bẩy 1:5 (20%)
phí giao dịch 0 USD
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell? Không
Giờ Giao Dịch 15:30 - 22:00
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 50 USD
đòn bẩy 1:5 (20%)
phí giao dịch 0 USD
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell?
Giờ Giao Dịch 15:30 - 22:00
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 50 USD
đòn bẩy 1:1 (100%)
phí giao dịch 0 USD
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell?
Giờ Giao Dịch 15:30 - 22:00
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 50 USD
đòn bẩy 1:5 (20%)
phí giao dịch 0 USD
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell?
Giờ Giao Dịch 15:30 - 22:00
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 50 USD

Loading...

đòn bẩy 1:3.3 (30%)
phí giao dịch 0 EUR
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell?
Giờ Giao Dịch 09:00 - 17:30
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 100 EUR
đòn bẩy 1:5 (20%)
phí giao dịch 0 EUR
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell?
Giờ Giao Dịch 09:00 - 17:30
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 100 EUR
đòn bẩy 1:5 (20%)
phí giao dịch 0 EUR
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell?
Giờ Giao Dịch 09:00 - 17:30
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 100 EUR
đòn bẩy 1:5 (20%)
phí giao dịch 0 EUR
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell?
Giờ Giao Dịch 09:00 - 17:30
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 100 EUR
đòn bẩy 1:3.3 (30%)
phí giao dịch 0 EUR
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell? Không
Giờ Giao Dịch 09:00 - 17:30
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 100 EUR
đòn bẩy 1:5 (20%)
phí giao dịch 0 EUR
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell?
Giờ Giao Dịch 09:00 - 17:30
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 100 EUR
đòn bẩy 1:5 (20%)
phí giao dịch 0 EUR
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell?
Giờ Giao Dịch 09:00 - 17:30
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 100 EUR
đòn bẩy 1:20 (5%)
phí giao dịch 0 EUR
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell?
Giờ Giao Dịch 09:00 - 17:30
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 100 EUR
đòn bẩy 1:5 (20%)
phí giao dịch 0 EUR
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell?
Giờ Giao Dịch 09:00 - 17:30
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 100 EUR
đòn bẩy 1:5 (20%)
phí giao dịch 0 EUR
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell? Không
Giờ Giao Dịch 09:00 - 17:30
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 100 EUR

Loading...

đòn bẩy 1:5 (20%)
phí giao dịch 0 EUR
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell?
Giờ Giao Dịch 09:00 - 17:30
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 0 EUR
đòn bẩy 1:5 (20%)
phí giao dịch 0 EUR
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell?
Giờ Giao Dịch 09:00 - 17:30
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 0 EUR
đòn bẩy 1:5 (20%)
phí giao dịch 0 EUR
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell?
Giờ Giao Dịch 09:00 - 17:30
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 0 EUR
đòn bẩy 1:5 (20%)
phí giao dịch 0 EUR
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell?
Giờ Giao Dịch 09:00 - 17:30
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 0 EUR
đòn bẩy 1:5 (20%)
phí giao dịch 0 EUR
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell?
Giờ Giao Dịch 09:00 - 17:30
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 0 EUR
đòn bẩy 1:5 (20%)
phí giao dịch 0 EUR
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell?
Giờ Giao Dịch 09:00 - 17:30
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 0 EUR
đòn bẩy 1:5 (20%)
phí giao dịch 0 EUR
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell?
Giờ Giao Dịch 09:00 - 17:30
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 0 EUR
đòn bẩy 1:5 (20%)
phí giao dịch 0 EUR
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell? Không
Giờ Giao Dịch 09:00 - 17:30
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 0 EUR
đòn bẩy 1:1 (100%)
phí giao dịch 0 EUR
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell?
Giờ Giao Dịch 09:00 - 17:30
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 0 EUR
đòn bẩy 1:5 (20%)
phí giao dịch 0 EUR
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell?
Giờ Giao Dịch 09:00 - 17:30
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 0 EUR

Loading...

đòn bẩy 1:3.3 (30%)
phí giao dịch 0 EUR
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell?
Giờ Giao Dịch 09:00 - 16:20
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 1000 NOK
đòn bẩy 1:3.3 (30%)
phí giao dịch 0 EUR
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell?
Giờ Giao Dịch 09:00 - 16:20
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 1000 NOK
đòn bẩy 1:3.3 (30%)
phí giao dịch 0 EUR
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell?
Giờ Giao Dịch 09:00 - 16:20
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 1000 NOK
đòn bẩy 1:5 (20%)
phí giao dịch 0 EUR
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell? Không
Giờ Giao Dịch 09:00 - 16:20
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 1000 NOK
đòn bẩy 1:3.3 (30%)
phí giao dịch 0 EUR
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell? Không
Giờ Giao Dịch 09:00 - 16:20
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 1000 NOK
đòn bẩy 1:3.3 (30%)
phí giao dịch 0 EUR
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell?
Giờ Giao Dịch 09:00 - 16:20
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 1000 NOK
đòn bẩy 1:1 (100%)
phí giao dịch 0 EUR
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell?
Giờ Giao Dịch 09:00 - 16:20
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 1000 NOK
đòn bẩy 1:5 (20%)
phí giao dịch 0 EUR
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell?
Giờ Giao Dịch 09:00 - 16:20
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 1000 NOK
đòn bẩy 1:1 (100%)
phí giao dịch 0 EUR
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell?
Giờ Giao Dịch 09:00 - 16:20
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 1000 NOK
đòn bẩy 1:4 (25%)
phí giao dịch 0 EUR
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell? Không
Giờ Giao Dịch 09:00 - 16:20
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 1000 NOK

Loading...

đòn bẩy 1:5 (20%)
phí giao dịch 0 EUR
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell?
Giờ Giao Dịch 09:00 - 17:30
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 50 EUR
đòn bẩy 1:5 (20%)
phí giao dịch 0 EUR
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell?
Giờ Giao Dịch 09:00 - 17:30
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 50 EUR
đòn bẩy 1:4 (25%)
phí giao dịch 0 EUR
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell?
Giờ Giao Dịch 09:00 - 17:30
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 50 EUR
đòn bẩy 1:5 (20%)
phí giao dịch 0 EUR
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell?
Giờ Giao Dịch 09:00 - 17:30
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 50 EUR
đòn bẩy 1:5 (20%)
phí giao dịch 0 EUR
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell?
Giờ Giao Dịch 09:00 - 17:30
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 50 EUR
đòn bẩy 1:20 (5%)
phí giao dịch 0 EUR
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell?
Giờ Giao Dịch 09:00 - 17:30
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 50 EUR
đòn bẩy 1:4 (25%)
phí giao dịch 0 EUR
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell?
Giờ Giao Dịch 09:00 - 17:30
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 50 EUR
đòn bẩy 1:5 (20%)
phí giao dịch 0 EUR
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell?
Giờ Giao Dịch 09:00 - 17:30
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 50 EUR
đòn bẩy 1:5 (20%)
phí giao dịch 0 EUR
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell?
Giờ Giao Dịch 09:00 - 17:30
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 50 EUR
đòn bẩy 1:5 (20%)
phí giao dịch 0 EUR
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell?
Giờ Giao Dịch 09:00 - 17:30
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 50 EUR

Loading...

đòn bẩy 1:5 (20%)
phí giao dịch 0 EUR
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell?
Giờ Giao Dịch 09:00 - 17:25
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 100 EUR
đòn bẩy 1:5 (20%)
phí giao dịch 0 EUR
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell?
Giờ Giao Dịch 09:00 - 17:25
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 100 EUR
đòn bẩy 1:5 (20%)
phí giao dịch 0 EUR
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell?
Giờ Giao Dịch 09:00 - 17:25
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 100 EUR
đòn bẩy 1:3.3 (30%)
phí giao dịch 0 EUR
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell?
Giờ Giao Dịch 09:00 - 17:25
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 100 EUR
đòn bẩy 1:5 (20%)
phí giao dịch 0 EUR
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell?
Giờ Giao Dịch 09:00 - 17:25
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 100 EUR
đòn bẩy 1:5 (20%)
phí giao dịch 0 EUR
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell?
Giờ Giao Dịch 09:00 - 17:25
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 100 EUR
đòn bẩy 1:5 (20%)
phí giao dịch 0 EUR
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell?
Giờ Giao Dịch 09:00 - 17:25
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 100 EUR
đòn bẩy 1:4 (25%)
phí giao dịch 0 EUR
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell?
Giờ Giao Dịch 09:00 - 17:25
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 100 EUR
đòn bẩy 1:5 (20%)
phí giao dịch 0 EUR
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell? Không
Giờ Giao Dịch 09:00 - 17:25
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 100 EUR
đòn bẩy 1:5 (20%)
phí giao dịch 0 EUR
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell?
Giờ Giao Dịch 09:00 - 17:25
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 100 EUR

Loading...

đòn bẩy 1:5 (20%)
phí giao dịch 0 EUR
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell?
Giờ Giao Dịch 09:00 - 16:20
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 0 CZK
đòn bẩy 1:5 (20%)
phí giao dịch 0 EUR
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell?
Giờ Giao Dịch 09:00 - 16:20
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 0 CZK
đòn bẩy 1:3.3 (30%)
phí giao dịch 0 EUR
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell?
Giờ Giao Dịch 09:00 - 16:20
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 0 CZK
đòn bẩy 1:5 (20%)
phí giao dịch 0 EUR
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell?
Giờ Giao Dịch 09:00 - 16:20
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 0 CZK
đòn bẩy 1:4 (25%)
phí giao dịch 0 EUR
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell? Không
Giờ Giao Dịch 09:00 - 16:20
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 0 CZK
đòn bẩy 1:4 (25%)
phí giao dịch 0 EUR
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell? Không
Giờ Giao Dịch 09:00 - 16:20
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 0 CZK

Loading...

đòn bẩy 1:20 (5%)
phí giao dịch 0 EUR
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell?
Giờ Giao Dịch 09:00 - 17:20
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 150 CHF
đòn bẩy 1:5 (20%)
phí giao dịch 0 EUR
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell?
Giờ Giao Dịch 09:00 - 17:20
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 150 CHF
đòn bẩy 1:20 (5%)
phí giao dịch 0 EUR
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell?
Giờ Giao Dịch 09:00 - 17:20
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 150 CHF
đòn bẩy 1:5 (20%)
phí giao dịch 0 EUR
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell? Không
Giờ Giao Dịch 09:00 - 17:20
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 150 CHF
đòn bẩy 1:3.3 (30%)
phí giao dịch 0 EUR
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell? Không
Giờ Giao Dịch 09:00 - 17:20
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 150 CHF
đòn bẩy 1:5 (20%)
phí giao dịch 0 EUR
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell?
Giờ Giao Dịch 09:00 - 17:20
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 150 CHF
đòn bẩy 1:5 (20%)
phí giao dịch 0 EUR
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell?
Giờ Giao Dịch 09:00 - 17:20
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 150 CHF
đòn bẩy 1:20 (5%)
phí giao dịch 0 EUR
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell?
Giờ Giao Dịch 09:00 - 17:20
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 150 CHF
đòn bẩy 1:5 (20%)
phí giao dịch 0 EUR
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell?
Giờ Giao Dịch 09:00 - 17:20
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 150 CHF
đòn bẩy 1:5 (20%)
phí giao dịch 0 EUR
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell?
Giờ Giao Dịch 09:00 - 17:20
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 150 CHF

Loading...

đòn bẩy 1:5 (20%)
phí giao dịch 0 EUR
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell?
Giờ Giao Dịch 09:00 - 17:25
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 1000 SEK
đòn bẩy 1:5 (20%)
phí giao dịch 0 EUR
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell?
Giờ Giao Dịch 09:00 - 17:25
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 1000 SEK
đòn bẩy 1:5 (20%)
phí giao dịch 0 EUR
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell?
Giờ Giao Dịch 09:00 - 17:25
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 1000 SEK
đòn bẩy 1:5 (20%)
phí giao dịch 0 EUR
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell?
Giờ Giao Dịch 09:00 - 17:25
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 1000 SEK
đòn bẩy 1:5 (20%)
phí giao dịch 0 EUR
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell?
Giờ Giao Dịch 09:00 - 17:25
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 1000 SEK
đòn bẩy 1:5 (20%)
phí giao dịch 0 EUR
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell?
Giờ Giao Dịch 09:00 - 17:25
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 1000 SEK
đòn bẩy 1:5 (20%)
phí giao dịch 0 EUR
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell?
Giờ Giao Dịch 09:00 - 17:25
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 1000 SEK
đòn bẩy 1:5 (20%)
phí giao dịch 0 EUR
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell?
Giờ Giao Dịch 09:00 - 17:25
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 1000 SEK
đòn bẩy 1:5 (20%)
phí giao dịch 0 EUR
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell?
Giờ Giao Dịch -
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 1000 SEK
đòn bẩy 1:5 (20%)
phí giao dịch 0 EUR
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell?
Giờ Giao Dịch 09:00 - 17:25
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 1000 SEK

Loading...

đòn bẩy 1:3.3 (30%)
phí giao dịch 0 EUR
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell?
Giờ Giao Dịch 09:00 - 17:30
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 100 EUR
đòn bẩy 1:5 (20%)
phí giao dịch 0 EUR
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell?
Giờ Giao Dịch 09:00 - 17:30
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 100 EUR
đòn bẩy 1:3.3 (30%)
phí giao dịch 0 EUR
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell?
Giờ Giao Dịch 09:00 - 17:30
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 100 EUR
đòn bẩy 1:5 (20%)
phí giao dịch 0 EUR
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell?
Giờ Giao Dịch 09:00 - 17:30
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 100 EUR
đòn bẩy 1:5 (20%)
phí giao dịch 0 EUR
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell?
Giờ Giao Dịch 09:00 - 17:30
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 100 EUR
đòn bẩy 1:4 (25%)
phí giao dịch 0 EUR
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell?
Giờ Giao Dịch 09:00 - 17:30
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 100 EUR
đòn bẩy 1:1 (100%)
phí giao dịch 0 EUR
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell? Không
Giờ Giao Dịch 09:00 - 17:30
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 100 EUR
đòn bẩy 1:5 (20%)
phí giao dịch 0 EUR
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell?
Giờ Giao Dịch 09:00 - 17:30
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 100 EUR
đòn bẩy 1:5 (20%)
phí giao dịch 0 EUR
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell?
Giờ Giao Dịch 09:00 - 17:30
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 100 EUR
đòn bẩy 1:3.3 (30%)
phí giao dịch 0 EUR
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell?
Giờ Giao Dịch 09:00 - 17:30
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 100 EUR

Loading...

đòn bẩy 1:5 (20%)
phí giao dịch 0 EUR
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell? Không
Giờ Giao Dịch 09:00 - 16:30
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 100 USD
đòn bẩy 1:3.3 (30%)
phí giao dịch 0 EUR
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell?
Giờ Giao Dịch 09:00 - 16:30
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 100 USD
đòn bẩy 1:5 (20%)
phí giao dịch 0 EUR
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell?
Giờ Giao Dịch 09:00 - 16:30
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 100 USD
đòn bẩy 1:3.3 (30%)
phí giao dịch 0 EUR
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell?
Giờ Giao Dịch 09:00 - 16:30
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 100 USD
đòn bẩy 1:3.3 (30%)
phí giao dịch 0 EUR
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell?
Giờ Giao Dịch 09:00 - 16:30
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 100 USD
đòn bẩy 1:2 (50%)
phí giao dịch 0 EUR
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell?
Giờ Giao Dịch 09:00 - 16:30
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 100 USD
đòn bẩy 1:4 (25%)
phí giao dịch 0 EUR
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell?
Giờ Giao Dịch 09:00 - 16:30
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 100 USD
đòn bẩy 1:3.3 (30%)
phí giao dịch 0 EUR
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell?
Giờ Giao Dịch 09:00 - 16:30
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 100 USD
đòn bẩy 1:3.3 (30%)
phí giao dịch 0 EUR
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell?
Giờ Giao Dịch 09:00 - 16:30
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 100 USD

Loading...

đòn bẩy 1:5 (20%)
phí giao dịch 0 EUR
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell?
Giờ Giao Dịch 09:00 - 17:30
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 100 GBP
đòn bẩy 1:2 (50%)
phí giao dịch 0 EUR
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell? Không
Giờ Giao Dịch 09:00 - 17:30
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 100 GBP
đòn bẩy 1:5 (20%)
phí giao dịch 0 EUR
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell?
Giờ Giao Dịch 09:00 - 17:30
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 100 GBP
đòn bẩy 1:5 (20%)
phí giao dịch 0 EUR
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell?
Giờ Giao Dịch 09:00 - 17:30
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 100 GBP
đòn bẩy 1:5 (20%)
phí giao dịch 0 EUR
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell?
Giờ Giao Dịch 09:00 - 17:30
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 100 GBP
đòn bẩy 1:5 (20%)
phí giao dịch 0 EUR
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell?
Giờ Giao Dịch 09:00 - 17:30
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 100 GBP
đòn bẩy 1:5 (20%)
phí giao dịch 0 EUR
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell?
Giờ Giao Dịch 09:00 - 17:30
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 100 GBP
đòn bẩy 1:3.3 (30%)
phí giao dịch 0 EUR
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell?
Giờ Giao Dịch 09:00 - 17:30
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 100 GBP
đòn bẩy 1:5 (20%)
phí giao dịch 0 EUR
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell?
Giờ Giao Dịch 09:00 - 17:30
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 100 GBP
đòn bẩy 1:3.3 (30%)
phí giao dịch 0 EUR
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell? Không
Giờ Giao Dịch 09:00 - 17:30
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 100 GBP

Loading...

đòn bẩy 1:2 (50%)
phí giao dịch 0 EUR
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell?
Giờ Giao Dịch 09:00 - 16:55
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 1000 DKK
đòn bẩy 1:5 (20%)
phí giao dịch 0 EUR
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell?
Giờ Giao Dịch 09:00 - 16:55
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 1000 DKK
đòn bẩy 1:5 (20%)
phí giao dịch 0 EUR
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell?
Giờ Giao Dịch 09:00 - 16:55
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 1000 DKK
đòn bẩy 1:5 (20%)
phí giao dịch 0 EUR
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell?
Giờ Giao Dịch 09:00 - 16:55
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 1000 DKK
đòn bẩy 1:5 (20%)
phí giao dịch 0 EUR
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell?
Giờ Giao Dịch 09:00 - 16:55
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 1000 DKK
đòn bẩy 1:5 (20%)
phí giao dịch 0 EUR
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell?
Giờ Giao Dịch 09:00 - 16:55
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 1000 DKK
đòn bẩy 1:5 (20%)
phí giao dịch 0 EUR
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell?
Giờ Giao Dịch 09:00 - 16:55
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 1000 DKK
đòn bẩy 1:5 (20%)
phí giao dịch 0 EUR
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell?
Giờ Giao Dịch 09:00 - 16:55
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 1000 DKK
đòn bẩy 1:5 (20%)
phí giao dịch 0 EUR
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell?
Giờ Giao Dịch 09:00 - 16:55
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 1000 DKK
đòn bẩy 1:5 (20%)