Rất tiếc, không có mã giao dịch này

Vui lòng kiểm tra tiêu chí tìm kiếm của bạn hoặc sử dụng một thuật ngữ khác, ví dụ USD, GOLD hoặc DE30.

Forex (57)

Sản phẩm giá trị của một lot spread thấp nhất spread mục tiêu đòn bẩy Swap Long/Short phí giao dịch Giờ Giao Dịch thị trường liên quan / nguồn liên quan
AUDCAD close_only.instruments AUD 100 000 1:500 (0.2%) 24 h from Sunday 11:00 pm to Friday 10:00 pm CET

interbank market price from top-tier banks

AUDCHF close_only.instruments AUD 100 000 1:500 (0.2%) 24 h from Sunday 11:00 pm to Friday 10:00 pm CET

interbank market price from top-tier banks

AUDJPY close_only.instruments AUD 100 000 1:500 (0.2%) 24 h from Sunday 11:00 pm to Friday 10:00 pm CET

interbank market price from top-tier banks

AUDNZD close_only.instruments AUD 100 000 1:500 (0.2%) 24 h from Sunday 11:00 pm to Friday 10:00 pm CET

interbank market price from top-tier banks

AUDUSD close_only.instruments AUD 100 000 1:500 (0.2%) 24 h from Sunday 11:00 pm to Friday 10:00 pm CET

interbank market price from top-tier banks

CADCHF close_only.instruments CAD 100 000 1:500 (0.2%) 24 h from Sunday 11:00 pm to Friday 10:00 pm CET

interbank market price from top-tier banks

CADJPY close_only.instruments CAD 100 000 1:500 (0.2%) 24 h from Sunday 11:00 pm to Friday 10:00 pm CET

interbank market price from top-tier banks

CHFHUF close_only.instruments CHF 100 000 1:500 (0.2%) 24 h from Sunday 11:00 pm to Friday 10:00 pm CET

interbank market price from top-tier banks

CHFJPY close_only.instruments CHF 100 000 1:500 (0.2%) 24 h from Sunday 11:00 pm to Friday 10:00 pm CET

interbank market price from top-tier banks

CHFPLN close_only.instruments CHF 100 000 1:500 (0.2%) 24 h from Sunday 11:00 pm to Friday 10:00 pm CET

interbank market price from top-tier banks

Instrument which price is based on quotations of Australian Dollar to Americal Dollar on the interbank market.

giá trị của một lot AUD 100 000
spread thấp nhất
spread mục tiêu
phí giao dịch
Swap Long/Short
Giờ Giao Dịch 24 h from Sunday 11:00 pm to Friday 10:00 pm CET
thị trường liên quan / nguồn liên quan

interbank market price from top-tier banks

Instrument which price is based on quotations of Australian Dollar to Swiss Frank on the interbank market.

giá trị của một lot AUD 100 000
spread thấp nhất
spread mục tiêu
phí giao dịch
Swap Long/Short
Giờ Giao Dịch 24 h from Sunday 11:00 pm to Friday 10:00 pm CET
thị trường liên quan / nguồn liên quan

interbank market price from top-tier banks

Instrument which price is based on quotations of Australian Dollar to Japanese Jen on the interbank market.

giá trị của một lot AUD 100 000
spread thấp nhất
spread mục tiêu
phí giao dịch
Swap Long/Short
Giờ Giao Dịch 24 h from Sunday 11:00 pm to Friday 10:00 pm CET
thị trường liên quan / nguồn liên quan

interbank market price from top-tier banks

Instrument which price is based on quotations of Australian Dollar to New Zealand Dollar on the interbank market.

giá trị của một lot AUD 100 000
spread thấp nhất
spread mục tiêu
phí giao dịch
Swap Long/Short
Giờ Giao Dịch 24 h from Sunday 11:00 pm to Friday 10:00 pm CET
thị trường liên quan / nguồn liên quan

interbank market price from top-tier banks

Instrument which price is based on quotations of Australian Dollar to American Dollar on the interbank market.

giá trị của một lot AUD 100 000
spread thấp nhất
spread mục tiêu
phí giao dịch
Swap Long/Short
Giờ Giao Dịch 24 h from Sunday 11:00 pm to Friday 10:00 pm CET
thị trường liên quan / nguồn liên quan

interbank market price from top-tier banks

Instrument which price is based on quotations of Canadian Dollar to Swiss Frank on the interbank market.

giá trị của một lot CAD 100 000
spread thấp nhất
spread mục tiêu
phí giao dịch
Swap Long/Short
Giờ Giao Dịch 24 h from Sunday 11:00 pm to Friday 10:00 pm CET
thị trường liên quan / nguồn liên quan

interbank market price from top-tier banks

Instrument which price is based on quotations of Canadian Dollar to Japanese Yen on the interbank market.

giá trị của một lot CAD 100 000
spread thấp nhất
spread mục tiêu
phí giao dịch
Swap Long/Short
Giờ Giao Dịch 24 h from Sunday 11:00 pm to Friday 10:00 pm CET
thị trường liên quan / nguồn liên quan

interbank market price from top-tier banks

Instrument which price is based on quotations of Swiss Frank to Hungarian Forin on the interbank market.

giá trị của một lot CHF 100 000
spread thấp nhất
spread mục tiêu
phí giao dịch
Swap Long/Short
Giờ Giao Dịch 24 h from Sunday 11:00 pm to Friday 10:00 pm CET
thị trường liên quan / nguồn liên quan

interbank market price from top-tier banks

Instrument which price is based on quotations of Swiss Frank to Japanese Jen on the interbank market.

giá trị của một lot CHF 100 000
spread thấp nhất
spread mục tiêu
phí giao dịch
Swap Long/Short
Giờ Giao Dịch 24 h from Sunday 11:00 pm to Friday 10:00 pm CET
thị trường liên quan / nguồn liên quan

interbank market price from top-tier banks

Instrument which price is based on quotations of Swiss Frank to Polish Zloty on the interbank market.

giá trị của một lot CHF 100 000
spread thấp nhất
spread mục tiêu
phí giao dịch
Swap Long/Short
Giờ Giao Dịch 24 h from Sunday 11:00 pm to Friday 10:00 pm CET
thị trường liên quan / nguồn liên quan

interbank market price from top-tier banks

Chỉ số (36)

Sản phẩm giá trị của một lot spread thấp nhất spread mục tiêu đòn bẩy Swap Long/Short phí giao dịch Giờ Giao Dịch thị trường liên quan / nguồn liên quan
AUS200 close_only.instruments Instrument level * USD 25 1:100 (1%) 12:05 am - 6:30 am and 7:15 am - 09:00 pm CET; 2:05 am - 8:30 am and 9:15 am - 23:00 pm CEST"""" organized market
AUT20 close_only.instruments Instrument level * EUR 10 1:100 (1%) 9:10 am - 5:00 pm

organized market

BRAComp close_only.instruments Instrument level * USD 2 1:100 (1%) 13:05 - 21:55 CET; 14:05 - 22:55 CEST

organized market

CHNComp close_only.instruments Instrument level * USD 10 1:100 (1%) 2:20 am - 5:00 am and 6:35 am - 9:15 am and 10:20 am - 8 pm CET; 3:20 am - 6:00 am and 7:35 am - 10:15 am and 11:20 am - 9 pm CEST

organized market

CZKCASH close_only.instruments Instrument level * USD 100 1:100 (1%) 9:20 am - 4:00 pm organized market
DE30 close_only.instruments Instrument level * EUR 25 1:200 (0.5%) 01:15 - 22:00 CET, 02:15 - 22:00 CEST

organized market

DE30.cash close_only.instruments Instrument level * EUR 25 1:200 (0.5%) 1:30 - 22:00 CET; 2:30– 23:00 CEST

organized market

EU50 close_only.instruments Instrument level * EUR 10 1:200 (0.5%) 1:15 - 22:00 CET, 2:15 – 23:00 CEST

organized market

EU50.cash close_only.instruments Instrument level * EUR 10 1:200 (0.5%) 12:15 am - 10:15 pm, 10:30 pm - 11:00 pm

organized market

FRA40 close_only.instruments Instrument level * EUR 10 1:133 (0.75%) 8:00 am - 10:00 pm

organized market

Instrument which price is based on quotations of the contract for index reflecting 200 largest Australian stocks quoted on the Australian regulated market.

giá trị của một lot Instrument level * USD 25
spread thấp nhất
spread mục tiêu
phí giao dịch
Swap Long/Short
Giờ Giao Dịch 12:05 am - 6:30 am and 7:15 am - 09:00 pm CET; 2:05 am - 8:30 am and 9:15 am - 23:00 pm CEST""""
thị trường liên quan / nguồn liên quan organized market

Instrument which price is based on quotations of the contract for index reflecting 20 largest Austrian stocks quoted on the Austrian regulated market.

giá trị của một lot Instrument level * EUR 10
spread thấp nhất
spread mục tiêu
phí giao dịch
Swap Long/Short
Giờ Giao Dịch 9:10 am - 5:00 pm
thị trường liên quan / nguồn liên quan

organized market

Instrument which price is based on quotations of the contract for index reflecting largest Brazilian stocks quoted on the Brazilian regulated market.

giá trị của một lot Instrument level * USD 2
spread thấp nhất
spread mục tiêu
phí giao dịch
Swap Long/Short
Giờ Giao Dịch 13:05 - 21:55 CET; 14:05 - 22:55 CEST
thị trường liên quan / nguồn liên quan

organized market

Instrument which price is based on quotations of the contract for index reflecting largest Chinese stocks quoted on the Chinese regulated market.

giá trị của một lot Instrument level * USD 10
spread thấp nhất
spread mục tiêu
phí giao dịch
Swap Long/Short
Giờ Giao Dịch 2:20 am - 5:00 am and 6:35 am - 9:15 am and 10:20 am - 8 pm CET; 3:20 am - 6:00 am and 7:35 am - 10:15 am and 11:20 am - 9 pm CEST
thị trường liên quan / nguồn liên quan

organized market

Instrument which price is based on quotations of cash index reflecting largest Czech stocks quoted on the Czech organized market.

giá trị của một lot Instrument level * USD 100
spread thấp nhất
spread mục tiêu
phí giao dịch
Swap Long/Short
Giờ Giao Dịch 9:20 am - 4:00 pm
thị trường liên quan / nguồn liên quan organized market

Instrument which price is based on quotations of the contract for index reflecting 30 largest German stocks quoted on the German regulated market.

giá trị của một lot Instrument level * EUR 25
spread thấp nhất
spread mục tiêu
phí giao dịch
Swap Long/Short
Giờ Giao Dịch 01:15 - 22:00 CET, 02:15 - 22:00 CEST
thị trường liên quan / nguồn liên quan

organized market

Instrument which price is based on quotations of the index reflecting 30 largest German stocks quoted on organized market.

giá trị của một lot Instrument level * EUR 25
spread thấp nhất
spread mục tiêu
phí giao dịch
Swap Long/Short
Giờ Giao Dịch 1:30 - 22:00 CET; 2:30– 23:00 CEST
thị trường liên quan / nguồn liên quan

organized market

Instrument which price is based on quotations of the contract for index reflecting 50 largest European stocks quoted on the European regulated market.

giá trị của một lot Instrument level * EUR 10
spread thấp nhất
spread mục tiêu
phí giao dịch
Swap Long/Short
Giờ Giao Dịch 1:15 - 22:00 CET, 2:15 – 23:00 CEST
thị trường liên quan / nguồn liên quan

organized market

Instrument which price is based on quotations of the index reflecting 50 largest European stocks quoted on organized market.

giá trị của một lot Instrument level * EUR 10
spread thấp nhất
spread mục tiêu
phí giao dịch
Swap Long/Short
Giờ Giao Dịch 12:15 am - 10:15 pm, 10:30 pm - 11:00 pm
thị trường liên quan / nguồn liên quan

organized market

Instrument which price is based on quotations of the contract for index reflecting 40 largest French stocks quoted on the French regulated market.

giá trị của một lot Instrument level * EUR 10
spread thấp nhất
spread mục tiêu
phí giao dịch
Swap Long/Short
Giờ Giao Dịch 8:00 am - 10:00 pm
thị trường liên quan / nguồn liên quan

organized market

Hàng hoá (22)

Sản phẩm giá trị của một lot spread thấp nhất spread mục tiêu đòn bẩy Swap Long/Short phí giao dịch Giờ Giao Dịch thị trường liên quan / nguồn liên quan
ALUMINIUM close_only.instruments Instrument level * USD 50 1:67 (1.5%) 8:30 am - 7:30 pm organized market
BUND10Y close_only.instruments Instrument level * USD 1000 1:200 (0.5%) 8:05 am - 10:00 pm organized market
COCOA close_only.instruments Instrument level * USD 10 1:67 (1.5%) 10:45 am - 7:30 pm

organized market

COFFEE close_only.instruments Instrument level * USD 2000 1:67 (1.5%) 10:15 am - 7:30 pm

organized market

COPPER close_only.instruments Instrument level * USD 30 1:67 (1.5%) 8:30 am - 7:30 pm organized market
CORN close_only.instruments Instrument level * USD 500 1:67 (1.5%) 2:05 am - 2:45 pm and 3:35 pm - 8:00 pm

organized market

COTTON close_only.instruments Instrument level * USD 500 1:67 (1.5%) 8:30 am - 8:20 pm organized market
EMISS close_only.instruments Instrument level * USD 5000 1:67 (1.5%) 8:05 am - 6:00 pm organized market
GOLD close_only.instruments Instrument level * USD 100 1:500 (0.2%) 12:00 am - 11:00 pm

interbank market price from top-tier banks

GOLD.FUT close_only.instruments Instrument level * USD 100 1:500 (0.2%) 12:00 am - 11:00 pm

organized market

Instrument which price is based on quotations of the current price of Aluminium quoted on the UK regulated market.

giá trị của một lot Instrument level * USD 50
spread thấp nhất
spread mục tiêu
phí giao dịch
Swap Long/Short
Giờ Giao Dịch 8:30 am - 7:30 pm
thị trường liên quan / nguồn liên quan organized market

Instrument which price is based on quotations of the contract for long term debt securities issued by Federal Republic of Germany quoted on the European regulated market.

giá trị của một lot Instrument level * USD 1000
spread thấp nhất
spread mục tiêu
phí giao dịch
Swap Long/Short
Giờ Giao Dịch 8:05 am - 10:00 pm
thị trường liên quan / nguồn liên quan organized market

Instrument which price is based on quotations of the contract for Cocoa quoted on organized market.

giá trị của một lot Instrument level * USD 10
spread thấp nhất
spread mục tiêu
phí giao dịch
Swap Long/Short
Giờ Giao Dịch 10:45 am - 7:30 pm
thị trường liên quan / nguồn liên quan

organized market

Instrument which price is based on quotations of the contract for Coffee quoted on the American regulated market.

giá trị của một lot Instrument level * USD 2000
spread thấp nhất
spread mục tiêu
phí giao dịch
Swap Long/Short
Giờ Giao Dịch 10:15 am - 7:30 pm
thị trường liên quan / nguồn liên quan

organized market

Instrument which price is based on quotations of the current price of Copper quoted on the UK regulated market.

giá trị của một lot Instrument level * USD 30
spread thấp nhất
spread mục tiêu
phí giao dịch
Swap Long/Short
Giờ Giao Dịch 8:30 am - 7:30 pm
thị trường liên quan / nguồn liên quan organized market

Instrument which price is based on quotations of the contract for Corn quoted on the American regulated market.

giá trị của một lot Instrument level * USD 500
spread thấp nhất
spread mục tiêu
phí giao dịch
Swap Long/Short
Giờ Giao Dịch 2:05 am - 2:45 pm and 3:35 pm - 8:00 pm
thị trường liên quan / nguồn liên quan

organized market

Instrument which price is based on quotations of the contract for Cotton quoted on the American regulated market

giá trị của một lot Instrument level * USD 500
spread thấp nhất
spread mục tiêu
phí giao dịch
Swap Long/Short
Giờ Giao Dịch 8:30 am - 8:20 pm
thị trường liên quan / nguồn liên quan organized market

Instrument which price is based on quotations of the contract for CO2 Emission rights quoted on the UK regulated market.

giá trị của một lot Instrument level * USD 5000
spread thấp nhất
spread mục tiêu
phí giao dịch
Swap Long/Short
Giờ Giao Dịch 8:05 am - 6:00 pm
thị trường liên quan / nguồn liên quan organized market

Instrument which price is based on quotations of troy ounce of Gold on the interbank market.

giá trị của một lot Instrument level * USD 100
spread thấp nhất
spread mục tiêu
phí giao dịch
Swap Long/Short
Giờ Giao Dịch 12:00 am - 11:00 pm
thị trường liên quan / nguồn liên quan

interbank market price from top-tier banks

Instrument which price is based on quotations of the contract for troy ounce of Gold quoted on the American regulated market.

giá trị của một lot Instrument level * USD 100
spread thấp nhất
spread mục tiêu
phí giao dịch
Swap Long/Short
Giờ Giao Dịch 12:00 am - 11:00 pm
thị trường liên quan / nguồn liên quan

organized market

Cổ phiếu CFD (1914)

Ba Lan (40)
phí giao dịch
0,25%, min. 25 PLN
Khối lượng mở lệnh tối thiểu
300 PLN
Giờ Giao Dịch
09:00 - 16:50
Thị trường
Warszawa
Tên công ty đòn bẩy phí giao dịch Swap Long/Short Có thể mở lệnh Sell? Giờ Giao Dịch Khối lượng mở lệnh tối thiểu
Asseco Poland SA close_only.instruments 1:2 (50%) 0,25%, min. 25 PLN 09:00 - 16:50 300 PLN
Allegro.eu SA close_only.instruments 1:2 (50%) 0,25%, min. 25 PLN 09:00 - 16:50 300 PLN
Alior Bank SA close_only.instruments 1:2 (50%) 0,25%, min. 25 PLN Không 09:00 - 16:50 300 PLN
Grupa Azoty SA close_only.instruments 1:1 (100%) 0,25%, min. 25 PLN Không 09:00 - 16:50 300 PLN
Budimex SA close_only.instruments 1:1 (100%) 0,25%, min. 25 PLN Không 09:00 - 16:50 300 PLN
Bank Handlowy w Warszawie SA close_only.instruments 1:1 (100%) 0,25%, min. 25 PLN Không 09:00 - 16:50 300 PLN
Inter Cars SA close_only.instruments 1:1 (100%) 0,25%, min. 25 PLN Không 09:00 - 16:50 300 PLN
CCC SA close_only.instruments 1:1 (100%) 0,25%, min. 25 PLN 09:00 - 16:50 300 PLN
CD Projekt SA close_only.instruments 1:3.3 (30%) 0,25%, min. 25 PLN 09:00 - 16:50 300 PLN
Ciech SA close_only.instruments 1:1 (100%) 0,25%, min. 25 PLN Không 09:00 - 16:50 300 PLN
Bỉ (19)
phí giao dịch
0,08%, min. 8 EUR
Khối lượng mở lệnh tối thiểu
100 EUR
Giờ Giao Dịch
09:00 - 17:30
Thị trường
Brussels
Tên công ty đòn bẩy phí giao dịch Swap Long/Short Có thể mở lệnh Sell? Giờ Giao Dịch Khối lượng mở lệnh tối thiểu
Anheuser-Busch InBev SA/NV close_only.instruments 1:20 (5%) 0,08%, min. 8 EUR 09:00 - 17:30 100 EUR
Ackermans & van Haaren NV close_only.instruments 1:5 (20%) 0,08%, min. 8 EUR 09:00 - 17:30 100 EUR
Ageas close_only.instruments 1:5 (20%) 0,08%, min. 8 EUR 09:00 - 17:30 100 EUR
Barco NV close_only.instruments 1:3.3 (30%) 0,08%, min. 8 EUR 09:00 - 17:30 100 EUR
Befimmo SA close_only.instruments 1:5 (20%) 0,08%, min. 8 EUR 09:00 - 17:30 100 EUR
Bekaert SA close_only.instruments 1:3.3 (30%) 0,08%, min. 8 EUR 09:00 - 17:30 100 EUR
bpost SA close_only.instruments 1:5 (20%) 0,08%, min. 8 EUR 09:00 - 17:30 100 EUR
Cofinimmo SA close_only.instruments 1:5 (20%) 0,08%, min. 8 EUR 09:00 - 17:30 100 EUR
Colruyt SA close_only.instruments 1:5 (20%) 0,08%, min. 8 EUR 09:00 - 17:30 100 EUR
Dieteren SA/NV close_only.instruments 1:5 (20%) 0,08%, min. 8 EUR 09:00 - 17:30 100 EUR
Bồ Đào Nha (13)
phí giao dịch
0,08%, min. 8 EUR
Khối lượng mở lệnh tối thiểu
100 EUR
Giờ Giao Dịch
09:00 - 17:30
Thị trường
Lisbon
Tên công ty đòn bẩy phí giao dịch Swap Long/Short Có thể mở lệnh Sell? Giờ Giao Dịch Khối lượng mở lệnh tối thiểu
Altri SGPS SA close_only.instruments 1:3.3 (30%) 0,08%, min. 8 EUR 09:00 - 17:30 100 EUR
Banco Comercial Portugues SA close_only.instruments 1:5 (20%) 0,08%, min. 8 EUR 09:00 - 17:30 100 EUR
CTT-Correios de Portugal SA close_only.instruments 1:3.3 (30%) 0,08%, min. 8 EUR 09:00 - 17:30 100 EUR
EDP - Energias de Portugal SA close_only.instruments 1:2.5 (40%) 0,08%, min. 8 EUR 09:00 - 17:30 100 EUR
EDP Renovaveis SA close_only.instruments 1:2.5 (40%) 0,08%, min. 8 EUR 09:00 - 17:30 100 EUR
Mota-Enqil SGPS SA close_only.instruments 1:1 (100%) 0,08%, min. 8 EUR 09:00 - 17:30 100 EUR
Galp Energia SGPS SA close_only.instruments 1:3.3 (30%) 0,08%, min. 8 EUR 09:00 - 17:30 100 EUR
Jeronimo Martins SGPS SA close_only.instruments 1:5 (20%) 0,08%, min. 8 EUR 09:00 - 17:30 100 EUR
Zon Multimedia Servicos de Telecomunicac close_only.instruments 1:5 (20%) 0,08%, min. 8 EUR 09:00 - 17:30 100 EUR
Pharol SGPS SA close_only.instruments 1:1 (100%) 0,08%, min. 8 EUR Không 09:00 - 17:30 100 EUR
Hoa Kỳ (1082)
phí giao dịch
0.08%, min. 8 USD
Khối lượng mở lệnh tối thiểu
50 USD
Giờ Giao Dịch
15:30 - 22:00
Thị trường
New York
Tên công ty đòn bẩy phí giao dịch Swap Long/Short Có thể mở lệnh Sell? Giờ Giao Dịch Khối lượng mở lệnh tối thiểu
Agilent Technologies Inc close_only.instruments 1:5 (20%) 0.08%, min. 8 USD 15:30 - 22:00 50 USD
Alcoa Inc CFD close_only.instruments 1:5 (20%) 0.08%, min. 8 USD 15:30 - 22:00 50 USD
American Airlines close_only.instruments 1:20 (5%) 0.08%, min. 8 USD 15:30 - 22:00 50 USD
Aaron's Inc close_only.instruments 1:3.3 (30%) 0.08%, min. 8 USD Không 15:30 - 22:00 50 USD
Advance Auto Parts Inc close_only.instruments 1:5 (20%) 0.08%, min. 8 USD 15:30 - 22:00 50 USD
Apple Inc close_only.instruments 1:20 (5%) 0.08%, min. 8 USD 15:30 - 22:00 50 USD
Abbvie Inc. close_only.instruments 1:5 (20%) 0.08%, min. 8 USD 15:30 - 22:00 50 USD
AmerisourceBergen Corp - class A close_only.instruments 1:5 (20%) 0.08%, min. 8 USD 15:30 - 22:00 50 USD
Airbnb Inc - class A close_only.instruments 1:1 (100%) 0.08%, min. 8 USD 15:30 - 22:00 50 USD
Abbot Laboratories close_only.instruments 1:20 (5%) 0.08%, min. 8 USD 15:30 - 22:00 50 USD
Hà Lan (33)
phí giao dịch
0,08%, min. 8 EUR
Khối lượng mở lệnh tối thiểu
100 EUR
Giờ Giao Dịch
09:00 - 17:30
Thị trường
Amsterdam
Tên công ty đòn bẩy phí giao dịch Swap Long/Short Có thể mở lệnh Sell? Giờ Giao Dịch Khối lượng mở lệnh tối thiểu
Aalberts Industries NV close_only.instruments 1:3.3 (30%) 0,08%, min. 8 EUR 09:00 - 17:30 100 EUR
Koninklijke Ahold Delhaize NV close_only.instruments 1:5 (20%) 0,08%, min. 8 EUR 09:00 - 17:30 100 EUR
Aegon NV close_only.instruments 1:5 (20%) 0,08%, min. 8 EUR 09:00 - 17:30 100 EUR
APERAM close_only.instruments 1:3.3 (30%) 0,08%, min. 8 EUR Không 09:00 - 17:30 100 EUR
Arcadis NV close_only.instruments 1:5 (20%) 0,08%, min. 8 EUR 09:00 - 17:30 100 EUR
ASML Holding NV close_only.instruments 1:20 (5%) 0,08%, min. 8 EUR 09:00 - 17:30 100 EUR
ASR Nederland NV close_only.instruments 1:5 (20%) 0,08%, min. 8 EUR 09:00 - 17:30 100 EUR
Altice NV close_only.instruments 1:5 (20%) 0,08%, min. 8 EUR Không 09:00 - 17:30 100 EUR
Boskalis Westminster close_only.instruments 1:5 (20%) 0,08%, min. 8 EUR 09:00 - 17:30 100 EUR
Koninklijke DSM NV close_only.instruments 1:5 (20%) 0,08%, min. 8 EUR 09:00 - 17:30 100 EUR
Italy (50)
phí giao dịch
0,08%, min. 8 EUR
Khối lượng mở lệnh tối thiểu
0 EUR
Giờ Giao Dịch
09:00 - 17:30
Thị trường
Milan
Tên công ty đòn bẩy phí giao dịch Swap Long/Short Có thể mở lệnh Sell? Giờ Giao Dịch Khối lượng mở lệnh tối thiểu
Autogrill SpA close_only.instruments 1:5 (20%) 0,08%, min. 8 EUR 09:00 - 17:30 0 EUR
Amplifon S.p.A close_only.instruments 1:5 (20%) 0,08%, min. 8 EUR 09:00 - 17:30 0 EUR
Astaldi SpA CFD close_only.instruments 1:3.3 (30%) 0,08%, min. 8 EUR Không 09:00 - 17:30 0 EUR
Atlantia SpA close_only.instruments 1:5 (20%) 0,08%, min. 8 EUR 09:00 - 17:30 0 EUR
Azimut Holding SpA close_only.instruments 1:5 (20%) 0,08%, min. 8 EUR 09:00 - 17:30 0 EUR
Banco BPM SpA close_only.instruments 1:5 (20%) 0,08%, min. 8 EUR 09:00 - 17:30 0 EUR
Banca Popolare dell'Emilia Romagna Scrl close_only.instruments 1:5 (20%) 0,08%, min. 8 EUR 09:00 - 17:30 0 EUR
Brembo SPA close_only.instruments 1:5 (20%) 0,08%, min. 8 EUR 09:00 - 17:30 0 EUR
Biesse SpA close_only.instruments 1:1 (100%) 0,08%, min. 8 EUR 09:00 - 17:30 0 EUR
Buzzi Unicem SpA close_only.instruments 1:5 (20%) 0,08%, min. 8 EUR 09:00 - 17:30 0 EUR
Na Uy (27)
phí giao dịch
0.08%, min. 8 EUR
Khối lượng mở lệnh tối thiểu
1000 NOK
Giờ Giao Dịch
09:00 - 16:20
Thị trường
Oslo
Tên công ty đòn bẩy phí giao dịch Swap Long/Short Có thể mở lệnh Sell? Giờ Giao Dịch Khối lượng mở lệnh tối thiểu
Aker ASA close_only.instruments 1:3.3 (30%) 0.08%, min. 8 EUR 09:00 - 16:20 1000 NOK
Aker BP ASA close_only.instruments 1:3.3 (30%) 0.08%, min. 8 EUR 09:00 - 16:20 1000 NOK
Bakkafrost P/F close_only.instruments 1:3.3 (30%) 0.08%, min. 8 EUR Không 09:00 - 16:20 1000 NOK
BW LPG Ltd close_only.instruments 1:3.3 (30%) 0.08%, min. 8 EUR 09:00 - 16:20 1000 NOK
BW Offshore Ltd close_only.instruments 1:1 (100%) 0.08%, min. 8 EUR 09:00 - 16:20 1000 NOK
DNB ASA close_only.instruments 1:5 (20%) 0.08%, min. 8 EUR 09:00 - 16:20 1000 NOK
DNO ASA close_only.instruments 1:1 (100%) 0.08%, min. 8 EUR 09:00 - 16:20 1000 NOK
Frontline Ltd close_only.instruments 1:4 (25%) 0.08%, min. 8 EUR 09:00 - 16:20 1000 NOK
Gjensidige Forsikring ASA close_only.instruments 1:5 (20%) 0.08%, min. 8 EUR Không 09:00 - 16:20 1000 NOK
Golden Ocean Group Ltd close_only.instruments 1:3.3 (30%) 0.08%, min. 8 EUR 09:00 - 16:20 1000 NOK
Pháp (129)
phí giao dịch
0.08%, min. 8 EUR
Khối lượng mở lệnh tối thiểu
50 EUR
Giờ Giao Dịch
09:00 - 17:30
Thị trường
Paris
Tên công ty đòn bẩy phí giao dịch Swap Long/Short Có thể mở lệnh Sell? Giờ Giao Dịch Khối lượng mở lệnh tối thiểu
Albioma SA close_only.instruments 1:3.3 (30%) 0.08%, min. 8 EUR 09:00 - 17:30 50 EUR
Accor SA close_only.instruments 1:5 (20%) 0.08%, min. 8 EUR 09:00 - 17:30 50 EUR
Credit Agricole SA close_only.instruments 1:5 (20%) 0.08%, min. 8 EUR 09:00 - 17:30 50 EUR
Aeroports de Paris close_only.instruments 1:4 (25%) 0.08%, min. 8 EUR 09:00 - 17:30 50 EUR
Air France-KLM close_only.instruments 1:5 (20%) 0.08%, min. 8 EUR Không 09:00 - 17:30 50 EUR
Air Liquide SA close_only.instruments 1:5 (20%) 0.08%, min. 8 EUR 09:00 - 17:30 50 EUR
Airbus Group NV close_only.instruments 1:20 (5%) 0.08%, min. 8 EUR 09:00 - 17:30 50 EUR
Akka Technologies close_only.instruments 1:3.3 (30%) 0.08%, min. 8 EUR 09:00 - 17:30 50 EUR
Arkema SA close_only.instruments 1:4 (25%) 0.08%, min. 8 EUR 09:00 - 17:30 50 EUR
ALD SA close_only.instruments 1:5 (20%) 0.08%, min. 8 EUR 09:00 - 17:30 50 EUR
Phần Lan (25)
phí giao dịch
0.08%, min. 8 EUR
Khối lượng mở lệnh tối thiểu
100 EUR
Giờ Giao Dịch
09:00 - 17:25
Thị trường
Helsinki
Tên công ty đòn bẩy phí giao dịch Swap Long/Short Có thể mở lệnh Sell? Giờ Giao Dịch Khối lượng mở lệnh tối thiểu
Cargotec Oyj - class B close_only.instruments 1:5 (20%) 0.08%, min. 8 EUR 09:00 - 17:25 100 EUR
Elisa OYJ close_only.instruments 1:5 (20%) 0.08%, min. 8 EUR 09:00 - 17:25 100 EUR
Fortum OYJ close_only.instruments 1:5 (20%) 0.08%, min. 8 EUR 09:00 - 17:25 100 EUR
Konecranes OYJ - class A close_only.instruments 1:5 (20%) 0.08%, min. 8 EUR 09:00 - 17:25 100 EUR
Kemira Oyj close_only.instruments 1:5 (20%) 0.08%, min. 8 EUR 09:00 - 17:25 100 EUR
Kesko Oyj close_only.instruments 1:5 (20%) 0.08%, min. 8 EUR 09:00 - 17:25 100 EUR
Kone OYJ - class B close_only.instruments 1:5 (20%) 0.08%, min. 8 EUR 09:00 - 17:25 100 EUR
Metsa Board OYJ close_only.instruments 1:4 (25%) 0.08%, min. 8 EUR 09:00 - 17:25 100 EUR
Metso Outotec Corp close_only.instruments 1:5 (20%) 0.08%, min. 8 EUR 09:00 - 17:25 100 EUR
Nordea Bank Abp close_only.instruments 1:5 (20%) 0.08%, min. 8 EUR 09:00 - 17:25 100 EUR
Séc (8)
phí giao dịch
0,25%, min. 300 CZK
Khối lượng mở lệnh tối thiểu
1 CZK
Giờ Giao Dịch
09:00 - 16:20
Thị trường
Prague
Tên công ty đòn bẩy phí giao dịch Swap Long/Short Có thể mở lệnh Sell? Giờ Giao Dịch Khối lượng mở lệnh tối thiểu
Central European Media close_only.instruments 1:3.3 (30%) 0,25%, min. 300 CZK Không 09:00 - 16:20 1 CZK
CEZ AS close_only.instruments 1:5 (20%) 0,25%, min. 300 CZK 09:00 - 16:20 1 CZK
Komercni Banka AS close_only.instruments 1:5 (20%) 0,25%, min. 300 CZK 09:00 - 16:20 1 CZK
Moneta Money Bank close_only.instruments 1:3.3 (30%) 0,25%, min. 300 CZK 09:00 - 16:20 1 CZK
Erste Group Bank AG close_only.instruments 1:5 (20%) 0,25%, min. 300 CZK 09:00 - 16:20 1 CZK
Philip Morris CR AS close_only.instruments 1:4 (25%) 0,25%, min. 300 CZK 09:00 - 16:20 1 CZK
02 Czech Republic AS close_only.instruments 1:1 (100%) 0,25%, min. 300 CZK 09:00 - 16:20 1 CZK
Vienna Insurance Group close_only.instruments 1:4 (25%) 0,25%, min. 300 CZK Không 09:00 - 16:20 1 CZK
Thụy Sĩ (26)
phí giao dịch
0,08%, min. 8 EUR
Khối lượng mở lệnh tối thiểu
150 CHF
Giờ Giao Dịch
09:00 - 17:20
Thị trường
Zurich
Tên công ty đòn bẩy phí giao dịch Swap Long/Short Có thể mở lệnh Sell? Giờ Giao Dịch Khối lượng mở lệnh tối thiểu
ABB Ltd close_only.instruments 1:20 (5%) 0,08%, min. 8 EUR 09:00 - 17:20 150 CHF
Adecco SA close_only.instruments 1:5 (20%) 0,08%, min. 8 EUR 09:00 - 17:20 150 CHF
Alcon Inc close_only.instruments 1:20 (5%) 0,08%, min. 8 EUR 09:00 - 17:20 150 CHF
ams AG close_only.instruments 1:5 (20%) 0,08%, min. 8 EUR 09:00 - 17:20 150 CHF
Aryzta AG close_only.instruments 1:3.3 (30%) 0,08%, min. 8 EUR Không 09:00 - 17:20 150 CHF
Julius Baer Group Ltd close_only.instruments 1:5 (20%) 0,08%, min. 8 EUR 09:00 - 17:20 150 CHF
Cie Financiere Richemont SA close_only.instruments 1:20 (5%) 0,08%, min. 8 EUR 09:00 - 17:20 150 CHF
Credit Suisse Group AG close_only.instruments 1:5 (20%) 0,08%, min. 8 EUR 09:00 - 17:20 150 CHF
Geberit AG close_only.instruments 1:5 (20%) 0,08%, min. 8 EUR 09:00 - 17:20 150 CHF
Givaudan SA close_only.instruments 1:5 (20%) 0,08%, min. 8 EUR 09:00 - 17:20 150 CHF
Thụy Điển (36)
phí giao dịch
0.08%, min. 8 EUR
Khối lượng mở lệnh tối thiểu
1000 SEK
Giờ Giao Dịch
09:00 - 17:25
Thị trường
Stockholm
Tên công ty đòn bẩy phí giao dịch Swap Long/Short Có thể mở lệnh Sell? Giờ Giao Dịch Khối lượng mở lệnh tối thiểu
ABB Ltd close_only.instruments 1:5 (20%) 0.08%, min. 8 EUR 09:00 - 17:25 1000 SEK
Alfa Laval AB close_only.instruments 1:5 (20%) 0.08%, min. 8 EUR 09:00 - 17:25 1000 SEK
Assa Abloy AB close_only.instruments 1:5 (20%) 0.08%, min. 8 EUR 09:00 - 17:25 1000 SEK
Atlas Copco AB close_only.instruments 1:5 (20%) 0.08%, min. 8 EUR 09:00 - 17:25 1000 SEK
Atlas Copco AB close_only.instruments 1:5 (20%) 0.08%, min. 8 EUR 09:00 - 17:25 1000 SEK
Axfood AB close_only.instruments 1:5 (20%) 0.08%, min. 8 EUR 09:00 - 17:25 1000 SEK
AstraZeneca PLC close_only.instruments 1:5 (20%) 0.08%, min. 8 EUR 09:00 - 17:25 1000 SEK
Boliden AB close_only.instruments 1:5 (20%) 0.08%, min. 8 EUR 09:00 - 17:25 1000 SEK
Electrolux AB close_only.instruments 1:5 (20%) 0.08%, min. 8 EUR 09:00 - 17:25 1000 SEK
Telefonaktiebolaget LM Ericsson - class B close_only.instruments 1:4 (25%) 0.08%, min. 8 EUR 09:00 - 17:25 1000 SEK
Tây Ban Nha (66)
phí giao dịch
0.08%, min. 8 EUR
Khối lượng mở lệnh tối thiểu
100 EUR
Giờ Giao Dịch
09:00 - 17:30
Thị trường
Madrid
Tên công ty đòn bẩy phí giao dịch Swap Long/Short Có thể mở lệnh Sell? Giờ Giao Dịch Khối lượng mở lệnh tối thiểu
Atresmedia Corp de Medios de Comunicacion SA close_only.instruments 1:3.3 (30%) 0.08%, min. 8 EUR 09:00 - 17:30 100 EUR
ACS Actividades de Construccion y Servicios close_only.instruments 1:5 (20%) 0.08%, min. 8 EUR 09:00 - 17:30 100 EUR
Acerinox SA close_only.instruments 1:3.3 (30%) 0.08%, min. 8 EUR 09:00 - 17:30 100 EUR
Aena SA close_only.instruments 1:5 (20%) 0.08%, min. 8 EUR 09:00 - 17:30 100 EUR
Airbus SE close_only.instruments 1:5 (20%) 0.08%, min. 8 EUR 09:00 - 17:30 100 EUR
Almirall SA close_only.instruments 1:4 (25%) 0.08%, min. 8 EUR 09:00 - 17:30 100 EUR
Amper SA close_only.instruments 1:1 (100%) 0.08%, min. 8 EUR Không 09:00 - 17:30 100 EUR
Amadeus IT Holding close_only.instruments 1:5 (20%) 0.08%, min. 8 EUR 09:00 - 17:30 100 EUR
Acciona SA close_only.instruments 1:5 (20%) 0.08%, min. 8 EUR 09:00 - 17:30 100 EUR
Acciona Energias Renova close_only.instruments 1:3.3 (30%) 0.08%, min. 8 EUR 09:00 - 17:30 100 EUR
Vương quốc Anh (17)
phí giao dịch
0.08%, min. 10 USD
Khối lượng mở lệnh tối thiểu
50 USD
Giờ Giao Dịch
09:00 - 16:30
Thị trường
London
Tên công ty đòn bẩy phí giao dịch Swap Long/Short Có thể mở lệnh Sell? Giờ Giao Dịch Khối lượng mở lệnh tối thiểu
Tatneft PAO - ADR close_only.instruments 1:1 (100%) 0.08%, min. 10 USD Không 09:00 - 16:30 50 USD
X5 Retail Group NV - GDR close_only.instruments 1:5 (20%) 0.08%, min. 10 USD 09:00 - 16:30 50 USD
Hyundai Motor Co - GDP close_only.instruments 1:5 (20%) 0.08%, min. 10 USD 09:00 - 16:30 50 USD
LUKOIL PJSC - ADR close_only.instruments 1:3.3 (30%) 0.08%, min. 10 USD 09:00 - 16:30 50 USD
Mail.Ru Group Ltd - GDR close_only.instruments 1:5 (20%) 0.08%, min. 10 USD 09:00 - 16:30 50 USD
Magnit PJSC - GDR close_only.instruments 1:3.3 (30%) 0.08%, min. 10 USD 09:00 - 16:30 50 USD
MMC Norilsk Nickel PJSC - ADR close_only.instruments 1:3.3 (30%) 0.08%, min. 10 USD 09:00 - 16:30 50 USD
Novolipetsk Steel PJSC - GDR close_only.instruments 1:3.3 (30%) 0.08%, min. 10 USD 09:00 - 16:30 50 USD
Novatek OAO - GDR close_only.instruments 1:1 (100%) 0.08%, min. 10 USD Không 09:00 - 16:30 50 USD
Gazprom PAO - ADR close_only.instruments 1:3.3 (30%) 0.08%, min. 10 USD 09:00 - 16:30 50 USD
Vương quốc Anh (209)
phí giao dịch
0.08%, min. 8 EUR
Khối lượng mở lệnh tối thiểu
100 GBP
Giờ Giao Dịch
09:00 - 17:30
Thị trường
London
Tên công ty đòn bẩy phí giao dịch Swap Long/Short Có thể mở lệnh Sell? Giờ Giao Dịch Khối lượng mở lệnh tối thiểu
Anglo American PLC close_only.instruments 1:5 (20%) 0.08%, min. 8 EUR 09:00 - 17:30 100 GBP
Associated British Foods PLC close_only.instruments 1:5 (20%) 0.08%, min. 8 EUR 09:00 - 17:30 100 GBP
Admiral Group PLC close_only.instruments 1:5 (20%) 0.08%, min. 8 EUR 09:00 - 17:30 100 GBP
Aggreko PLC close_only.instruments 1:3.3 (30%) 0.08%, min. 8 EUR Không 09:00 - 17:30 100 GBP
Ashtead Group PLC close_only.instruments 1:5 (20%) 0.08%, min. 8 EUR 09:00 - 17:30 100 GBP
Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC close_only.instruments 1:3.3 (30%) 0.08%, min. 8 EUR 09:00 - 17:30 100 GBP
Antofagasta PLC close_only.instruments 1:5 (20%) 0.08%, min. 8 EUR 09:00 - 17:30 100 GBP
AA PLC CFD close_only.instruments 1:3.3 (30%) 0.08%, min. 8 EUR Không 09:00 - 17:30 100 GBP
Auto Trader Group PLC close_only.instruments 1:5 (20%) 0.08%, min. 8 EUR 09:00 - 17:30 100 GBP
Aviva PLC close_only.instruments 1:5 (20%) 0.08%, min. 8 EUR 09:00 - 17:30 100 GBP
Đan Mạch (26)
phí giao dịch
0.08%, min. 8 EUR
Khối lượng mở lệnh tối thiểu
1000 DKK
Giờ Giao Dịch
09:00 - 16:55
Thị trường
Copenhagen
Tên công ty đòn bẩy phí giao dịch Swap Long/Short Có thể mở lệnh Sell? Giờ Giao Dịch Khối lượng mở lệnh tối thiểu
Bavarian Nordic A/S close_only.instruments 1:2 (50%) 0.08%, min. 8 EUR 09:00 - 16:55 1000 DKK
Carlsberg A/S close_only.instruments 1:5 (20%) 0.08%, min. 8 EUR 09:00 - 16:55 1000 DKK
Chr Hansen Holding A/S close_only.instruments 1:5 (20%) 0.08%, min. 8 EUR 09:00 - 16:55 1000 DKK
Coloplast A/S close_only.instruments 1:5 (20%) 0.08%, min. 8 EUR 09:00 - 16:55 1000 DKK
Danske Bank A/S close_only.instruments 1:5 (20%) 0.08%, min. 8 EUR 09:00 - 16:55 1000 DKK
Drilling Co of 1972 close_only.instruments 1:3.3 (30%) 0.08%, min. 8 EUR 09:00 - 16:55 1000 DKK
DSV A/S close_only.instruments 1:5 (20%) 0.08%, min. 8 EUR 09:00 - 16:55 1000 DKK
FLSmidth & Co A/S close_only.instruments 1:5 (20%) 0.08%, min. 8 EUR 09:00 - 16:55 1000 DKK
Genmab A/S close_only.instruments 1:5 (20%) 0.08%, min. 8 EUR 09:00 - 16:55 1000 DKK
GN Store Nord A/S close_only.instruments 1:5 (20%) 0.08%, min. 8 EUR 09:00 - 16:55 1000 DKK
Đức (108)
phí giao dịch
0,08%, min. 8 EUR
Khối lượng mở lệnh tối thiểu
50 EUR
Giờ Giao Dịch
09:00 - 17:30
Thị trường
Frankfurt
Tên công ty đòn bẩy phí giao dịch Swap Long/Short Có thể mở lệnh Sell? Giờ Giao Dịch Khối lượng mở lệnh tối thiểu
Covestro AG close_only.instruments 1:5 (20%) 0,08%, min. 8 EUR 09:00 - 17:30 50 EUR
Amadeus Fire AG close_only.instruments 1:3.3 (30%) 0,08%, min. 8 EUR 09:00 - 17:30 50 EUR
Adidas AG close_only.instruments 1:20 (5%) 0,08%, min. 8 EUR 09:00 - 17:30 50 EUR
Carl Zeiss Meditec AG close_only.instruments 1:5 (20%) 0,08%, min. 8 EUR 09:00 - 17:30 50 EUR
Airbus Group NV close_only.instruments 1:5 (20%) 0,08%, min. 8 EUR 09:00 - 17:30 50 EUR
AIXTRON SE close_only.instruments 1:3.3 (30%) 0,08%, min. 8 EUR Không 09:00 - 17:30 50 EUR
Allianz AG close_only.instruments 1:20 (5%) 0,08%, min. 8 EUR 09:00 - 17:30 50 EUR
AURELIUS Equity Opportunities SE & Co KGaA close_only.instruments 1:3.3 (30%) 0,08%, min. 8 EUR 09:00 - 17:30 50 EUR
Aareal Bank AG close_only.instruments 1:4 (25%) 0,08%, min. 8 EUR 09:00 - 17:30 50 EUR
Aroundtown SA close_only.instruments 1:5 (20%) 0,08%, min. 8 EUR 09:00 - 17:30 50 EUR
đòn bẩy 1:2 (50%)
phí giao dịch 0,25%, min. 25 PLN
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell?
Giờ Giao Dịch 09:00 - 16:50
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 300 PLN
đòn bẩy 1:2 (50%)
phí giao dịch 0,25%, min. 25 PLN
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell?
Giờ Giao Dịch 09:00 - 16:50
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 300 PLN
đòn bẩy 1:2 (50%)
phí giao dịch 0,25%, min. 25 PLN
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell? Không
Giờ Giao Dịch 09:00 - 16:50
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 300 PLN
đòn bẩy 1:1 (100%)
phí giao dịch 0,25%, min. 25 PLN
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell? Không
Giờ Giao Dịch 09:00 - 16:50
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 300 PLN
đòn bẩy 1:1 (100%)
phí giao dịch 0,25%, min. 25 PLN
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell? Không
Giờ Giao Dịch 09:00 - 16:50
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 300 PLN
đòn bẩy 1:1 (100%)
phí giao dịch 0,25%, min. 25 PLN
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell? Không
Giờ Giao Dịch 09:00 - 16:50
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 300 PLN
đòn bẩy 1:1 (100%)
phí giao dịch 0,25%, min. 25 PLN
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell? Không
Giờ Giao Dịch 09:00 - 16:50
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 300 PLN
đòn bẩy 1:1 (100%)
phí giao dịch 0,25%, min. 25 PLN
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell?
Giờ Giao Dịch 09:00 - 16:50
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 300 PLN
đòn bẩy 1:3.3 (30%)
phí giao dịch 0,25%, min. 25 PLN
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell?
Giờ Giao Dịch 09:00 - 16:50
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 300 PLN
đòn bẩy 1:1 (100%)
phí giao dịch 0,25%, min. 25 PLN
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell? Không
Giờ Giao Dịch 09:00 - 16:50
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 300 PLN
đòn bẩy 1:20 (5%)
phí giao dịch 0,08%, min. 8 EUR
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell?
Giờ Giao Dịch 09:00 - 17:30
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 100 EUR
đòn bẩy 1:5 (20%)
phí giao dịch 0,08%, min. 8 EUR
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell?
Giờ Giao Dịch 09:00 - 17:30
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 100 EUR
đòn bẩy 1:5 (20%)
phí giao dịch 0,08%, min. 8 EUR
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell?
Giờ Giao Dịch 09:00 - 17:30
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 100 EUR
đòn bẩy 1:3.3 (30%)
phí giao dịch 0,08%, min. 8 EUR
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell?
Giờ Giao Dịch 09:00 - 17:30
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 100 EUR
đòn bẩy 1:5 (20%)
phí giao dịch 0,08%, min. 8 EUR
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell?
Giờ Giao Dịch 09:00 - 17:30
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 100 EUR
đòn bẩy 1:3.3 (30%)
phí giao dịch 0,08%, min. 8 EUR
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell?
Giờ Giao Dịch 09:00 - 17:30
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 100 EUR
đòn bẩy 1:5 (20%)
phí giao dịch 0,08%, min. 8 EUR
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell?
Giờ Giao Dịch 09:00 - 17:30
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 100 EUR
đòn bẩy 1:5 (20%)
phí giao dịch 0,08%, min. 8 EUR
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell?
Giờ Giao Dịch 09:00 - 17:30
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 100 EUR
đòn bẩy 1:5 (20%)
phí giao dịch 0,08%, min. 8 EUR
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell?
Giờ Giao Dịch 09:00 - 17:30
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 100 EUR
đòn bẩy 1:5 (20%)
phí giao dịch 0,08%, min. 8 EUR
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell?
Giờ Giao Dịch 09:00 - 17:30
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 100 EUR
đòn bẩy 1:3.3 (30%)
phí giao dịch 0,08%, min. 8 EUR
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell?
Giờ Giao Dịch 09:00 - 17:30
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 100 EUR
đòn bẩy 1:5 (20%)
phí giao dịch 0,08%, min. 8 EUR
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell?
Giờ Giao Dịch 09:00 - 17:30
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 100 EUR
đòn bẩy 1:3.3 (30%)
phí giao dịch 0,08%, min. 8 EUR
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell?
Giờ Giao Dịch 09:00 - 17:30
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 100 EUR
đòn bẩy 1:2.5 (40%)
phí giao dịch 0,08%, min. 8 EUR
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell?
Giờ Giao Dịch 09:00 - 17:30
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 100 EUR
đòn bẩy 1:2.5 (40%)
phí giao dịch 0,08%, min. 8 EUR
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell?
Giờ Giao Dịch 09:00 - 17:30
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 100 EUR
đòn bẩy 1:1 (100%)
phí giao dịch 0,08%, min. 8 EUR
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell?
Giờ Giao Dịch 09:00 - 17:30
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 100 EUR
đòn bẩy 1:3.3 (30%)
phí giao dịch 0,08%, min. 8 EUR
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell?
Giờ Giao Dịch 09:00 - 17:30
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 100 EUR
đòn bẩy 1:5 (20%)
phí giao dịch 0,08%, min. 8 EUR
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell?
Giờ Giao Dịch 09:00 - 17:30
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 100 EUR
đòn bẩy 1:5 (20%)
phí giao dịch 0,08%, min. 8 EUR
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell?
Giờ Giao Dịch 09:00 - 17:30
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 100 EUR
đòn bẩy 1:1 (100%)
phí giao dịch 0,08%, min. 8 EUR
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell? Không
Giờ Giao Dịch 09:00 - 17:30
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 100 EUR
đòn bẩy 1:5 (20%)
phí giao dịch 0.08%, min. 8 USD
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell?
Giờ Giao Dịch 15:30 - 22:00
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 50 USD
đòn bẩy 1:5 (20%)
phí giao dịch 0.08%, min. 8 USD
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell?
Giờ Giao Dịch 15:30 - 22:00
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 50 USD
đòn bẩy 1:20 (5%)
phí giao dịch 0.08%, min. 8 USD
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell?
Giờ Giao Dịch 15:30 - 22:00
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 50 USD
đòn bẩy 1:3.3 (30%)
phí giao dịch 0.08%, min. 8 USD
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell? Không
Giờ Giao Dịch 15:30 - 22:00
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 50 USD
đòn bẩy 1:5 (20%)
phí giao dịch 0.08%, min. 8 USD
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell?
Giờ Giao Dịch 15:30 - 22:00
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 50 USD
đòn bẩy 1:20 (5%)
phí giao dịch 0.08%, min. 8 USD
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell?
Giờ Giao Dịch 15:30 - 22:00
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 50 USD
đòn bẩy 1:5 (20%)
phí giao dịch 0.08%, min. 8 USD
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell?
Giờ Giao Dịch 15:30 - 22:00
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 50 USD
đòn bẩy 1:5 (20%)
phí giao dịch 0.08%, min. 8 USD
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell?
Giờ Giao Dịch 15:30 - 22:00
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 50 USD
đòn bẩy 1:1 (100%)
phí giao dịch 0.08%, min. 8 USD
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell?
Giờ Giao Dịch 15:30 - 22:00
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 50 USD
đòn bẩy 1:20 (5%)
phí giao dịch 0.08%, min. 8 USD
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell?
Giờ Giao Dịch 15:30 - 22:00
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 50 USD
đòn bẩy 1:3.3 (30%)
phí giao dịch 0,08%, min. 8 EUR
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell?
Giờ Giao Dịch 09:00 - 17:30
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 100 EUR
đòn bẩy 1:5 (20%)
phí giao dịch 0,08%, min. 8 EUR
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell?
Giờ Giao Dịch 09:00 - 17:30
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 100 EUR
đòn bẩy 1:5 (20%)
phí giao dịch 0,08%, min. 8 EUR
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell?
Giờ Giao Dịch 09:00 - 17:30
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 100 EUR
đòn bẩy 1:3.3 (30%)
phí giao dịch 0,08%, min. 8 EUR
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell? Không
Giờ Giao Dịch 09:00 - 17:30
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 100 EUR
đòn bẩy 1:5 (20%)
phí giao dịch 0,08%, min. 8 EUR
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell?
Giờ Giao Dịch 09:00 - 17:30
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 100 EUR
đòn bẩy 1:20 (5%)
phí giao dịch 0,08%, min. 8 EUR
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell?
Giờ Giao Dịch 09:00 - 17:30
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 100 EUR
đòn bẩy 1:5 (20%)
phí giao dịch 0,08%, min. 8 EUR
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell?
Giờ Giao Dịch 09:00 - 17:30
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 100 EUR
đòn bẩy 1:5 (20%)
phí giao dịch 0,08%, min. 8 EUR
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell? Không
Giờ Giao Dịch 09:00 - 17:30
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 100 EUR
đòn bẩy 1:5 (20%)
phí giao dịch 0,08%, min. 8 EUR
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell?
Giờ Giao Dịch 09:00 - 17:30
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 100 EUR
đòn bẩy 1:5 (20%)
phí giao dịch 0,08%, min. 8 EUR
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell?
Giờ Giao Dịch 09:00 - 17:30
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 100 EUR
đòn bẩy 1:5 (20%)
phí giao dịch 0,08%, min. 8 EUR
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell?
Giờ Giao Dịch 09:00 - 17:30
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 0 EUR
đòn bẩy 1:5 (20%)
phí giao dịch 0,08%, min. 8 EUR
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell?
Giờ Giao Dịch 09:00 - 17:30
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 0 EUR
đòn bẩy 1:3.3 (30%)
phí giao dịch 0,08%, min. 8 EUR
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell? Không
Giờ Giao Dịch 09:00 - 17:30
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 0 EUR
đòn bẩy 1:5 (20%)
phí giao dịch 0,08%, min. 8 EUR
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell?
Giờ Giao Dịch 09:00 - 17:30
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 0 EUR
đòn bẩy 1:5 (20%)
phí giao dịch 0,08%, min. 8 EUR
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell?
Giờ Giao Dịch 09:00 - 17:30
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 0 EUR
đòn bẩy 1:5 (20%)
phí giao dịch 0,08%, min. 8 EUR
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell?
Giờ Giao Dịch 09:00 - 17:30
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 0 EUR
đòn bẩy 1:5 (20%)
phí giao dịch 0,08%, min. 8 EUR
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell?
Giờ Giao Dịch 09:00 - 17:30
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 0 EUR
đòn bẩy 1:5 (20%)
phí giao dịch 0,08%, min. 8 EUR
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell?
Giờ Giao Dịch 09:00 - 17:30
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 0 EUR
đòn bẩy 1:1 (100%)
phí giao dịch 0,08%, min. 8 EUR
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell?
Giờ Giao Dịch 09:00 - 17:30
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 0 EUR
đòn bẩy 1:5 (20%)
phí giao dịch 0,08%, min. 8 EUR
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell?
Giờ Giao Dịch 09:00 - 17:30
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 0 EUR
đòn bẩy 1:3.3 (30%)
phí giao dịch 0.08%, min. 8 EUR
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell?
Giờ Giao Dịch 09:00 - 16:20
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 1000 NOK
đòn bẩy 1:3.3 (30%)
phí giao dịch 0.08%, min. 8 EUR
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell?
Giờ Giao Dịch 09:00 - 16:20
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 1000 NOK
đòn bẩy 1:3.3 (30%)
phí giao dịch 0.08%, min. 8 EUR
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell? Không
Giờ Giao Dịch 09:00 - 16:20
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 1000 NOK
đòn bẩy 1:3.3 (30%)
phí giao dịch 0.08%, min. 8 EUR
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell?
Giờ Giao Dịch 09:00 - 16:20
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 1000 NOK
đòn bẩy 1:1 (100%)
phí giao dịch 0.08%, min. 8 EUR
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell?
Giờ Giao Dịch 09:00 - 16:20
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 1000 NOK
đòn bẩy 1:5 (20%)
phí giao dịch 0.08%, min. 8 EUR
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell?
Giờ Giao Dịch 09:00 - 16:20
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 1000 NOK
đòn bẩy 1:1 (100%)
phí giao dịch 0.08%, min. 8 EUR
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell?
Giờ Giao Dịch 09:00 - 16:20
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 1000 NOK
đòn bẩy 1:4 (25%)
phí giao dịch 0.08%, min. 8 EUR
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell?
Giờ Giao Dịch 09:00 - 16:20
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 1000 NOK
đòn bẩy 1:5 (20%)
phí giao dịch 0.08%, min. 8 EUR
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell? Không
Giờ Giao Dịch 09:00 - 16:20
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 1000 NOK
đòn bẩy 1:3.3 (30%)
phí giao dịch 0.08%, min. 8 EUR
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell?
Giờ Giao Dịch 09:00 - 16:20
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 1000 NOK
đòn bẩy 1:3.3 (30%)
phí giao dịch 0.08%, min. 8 EUR
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell?
Giờ Giao Dịch 09:00 - 17:30
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 50 EUR
đòn bẩy 1:5 (20%)
phí giao dịch 0.08%, min. 8 EUR
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell?
Giờ Giao Dịch 09:00 - 17:30
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 50 EUR
đòn bẩy 1:5 (20%)
phí giao dịch 0.08%, min. 8 EUR
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell?
Giờ Giao Dịch 09:00 - 17:30
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 50 EUR
đòn bẩy 1:4 (25%)
phí giao dịch 0.08%, min. 8 EUR
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell?
Giờ Giao Dịch 09:00 - 17:30
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 50 EUR
đòn bẩy 1:5 (20%)
phí giao dịch 0.08%, min. 8 EUR
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell? Không
Giờ Giao Dịch 09:00 - 17:30
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 50 EUR
đòn bẩy 1:5 (20%)
phí giao dịch 0.08%, min. 8 EUR
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell?
Giờ Giao Dịch 09:00 - 17:30
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 50 EUR
đòn bẩy 1:20 (5%)
phí giao dịch 0.08%, min. 8 EUR
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell?
Giờ Giao Dịch 09:00 - 17:30
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 50 EUR
đòn bẩy 1:3.3 (30%)
phí giao dịch 0.08%, min. 8 EUR
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell?
Giờ Giao Dịch 09:00 - 17:30
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 50 EUR
đòn bẩy 1:4 (25%)
phí giao dịch 0.08%, min. 8 EUR
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell?
Giờ Giao Dịch 09:00 - 17:30
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 50 EUR
đòn bẩy 1:5 (20%)
phí giao dịch 0.08%, min. 8 EUR
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell?
Giờ Giao Dịch 09:00 - 17:30
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 50 EUR
đòn bẩy 1:5 (20%)
phí giao dịch 0.08%, min. 8 EUR
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell?
Giờ Giao Dịch 09:00 - 17:25
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 100 EUR
đòn bẩy 1:5 (20%)
phí giao dịch 0.08%, min. 8 EUR
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell?
Giờ Giao Dịch 09:00 - 17:25
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 100 EUR
đòn bẩy 1:5 (20%)
phí giao dịch 0.08%, min. 8 EUR
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell?
Giờ Giao Dịch 09:00 - 17:25
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 100 EUR
đòn bẩy 1:5 (20%)
phí giao dịch 0.08%, min. 8 EUR
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell?
Giờ Giao Dịch 09:00 - 17:25
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 100 EUR
đòn bẩy 1:5 (20%)
phí giao dịch 0.08%, min. 8 EUR
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell?
Giờ Giao Dịch 09:00 - 17:25
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 100 EUR
đòn bẩy 1:5 (20%)
phí giao dịch 0.08%, min. 8 EUR
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell?
Giờ Giao Dịch 09:00 - 17:25
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 100 EUR
đòn bẩy 1:5 (20%)
phí giao dịch 0.08%, min. 8 EUR
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell?
Giờ Giao Dịch 09:00 - 17:25
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 100 EUR
đòn bẩy 1:4 (25%)
phí giao dịch 0.08%, min. 8 EUR
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell?
Giờ Giao Dịch 09:00 - 17:25
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 100 EUR
đòn bẩy 1:5 (20%)
phí giao dịch 0.08%, min. 8 EUR
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell?
Giờ Giao Dịch 09:00 - 17:25
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 100 EUR
đòn bẩy 1:5 (20%)
phí giao dịch 0.08%, min. 8 EUR
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell?
Giờ Giao Dịch 09:00 - 17:25
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 100 EUR
đòn bẩy 1:3.3 (30%)
phí giao dịch 0,25%, min. 300 CZK
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell? Không
Giờ Giao Dịch 09:00 - 16:20
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 1 CZK
đòn bẩy 1:5 (20%)
phí giao dịch 0,25%, min. 300 CZK
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell?
Giờ Giao Dịch 09:00 - 16:20
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 1 CZK
đòn bẩy 1:5 (20%)
phí giao dịch 0,25%, min. 300 CZK
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell?
Giờ Giao Dịch 09:00 - 16:20
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 1 CZK
đòn bẩy 1:3.3 (30%)
phí giao dịch 0,25%, min. 300 CZK
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell?
Giờ Giao Dịch 09:00 - 16:20
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 1 CZK
đòn bẩy 1:5 (20%)
phí giao dịch 0,25%, min. 300 CZK
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell?
Giờ Giao Dịch 09:00 - 16:20
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 1 CZK
đòn bẩy 1:4 (25%)
phí giao dịch 0,25%, min. 300 CZK
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell?
Giờ Giao Dịch 09:00 - 16:20
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 1 CZK
đòn bẩy 1:1 (100%)
phí giao dịch 0,25%, min. 300 CZK
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell?
Giờ Giao Dịch 09:00 - 16:20
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 1 CZK
đòn bẩy 1:4 (25%)
phí giao dịch 0,25%, min. 300 CZK
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell? Không
Giờ Giao Dịch 09:00 - 16:20
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 1 CZK
đòn bẩy 1:20 (5%)
phí giao dịch 0,08%, min. 8 EUR
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell?
Giờ Giao Dịch 09:00 - 17:20
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 150 CHF
đòn bẩy 1:5 (20%)
phí giao dịch 0,08%, min. 8 EUR
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell?
Giờ Giao Dịch 09:00 - 17:20
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 150 CHF
đòn bẩy 1:20 (5%)
phí giao dịch 0,08%, min. 8 EUR
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell?
Giờ Giao Dịch 09:00 - 17:20
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 150 CHF
đòn bẩy 1:5 (20%)
phí giao dịch 0,08%, min. 8 EUR
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell?
Giờ Giao Dịch 09:00 - 17:20
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 150 CHF
đòn bẩy 1:3.3 (30%)
phí giao dịch 0,08%, min. 8 EUR
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell? Không
Giờ Giao Dịch 09:00 - 17:20
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 150 CHF
đòn bẩy 1:5 (20%)
phí giao dịch 0,08%, min. 8 EUR
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell?
Giờ Giao Dịch 09:00 - 17:20
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 150 CHF
đòn bẩy 1:20 (5%)
phí giao dịch 0,08%, min. 8 EUR
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell?
Giờ Giao Dịch 09:00 - 17:20
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 150 CHF
đòn bẩy 1:5 (20%)
phí giao dịch 0,08%, min. 8 EUR
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell?
Giờ Giao Dịch 09:00 - 17:20
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 150 CHF
đòn bẩy 1:5 (20%)
phí giao dịch 0,08%, min. 8 EUR
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell?
Giờ Giao Dịch 09:00 - 17:20
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 150 CHF
đòn bẩy 1:5 (20%)
phí giao dịch 0,08%, min. 8 EUR
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell?
Giờ Giao Dịch 09:00 - 17:20
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 150 CHF
đòn bẩy 1:5 (20%)
phí giao dịch 0.08%, min. 8 EUR
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell?
Giờ Giao Dịch 09:00 - 17:25
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 1000 SEK
đòn bẩy 1:5 (20%)
phí giao dịch 0.08%, min. 8 EUR
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell?
Giờ Giao Dịch 09:00 - 17:25
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 1000 SEK
đòn bẩy 1:5 (20%)
phí giao dịch 0.08%, min. 8 EUR
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell?
Giờ Giao Dịch 09:00 - 17:25
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 1000 SEK
đòn bẩy 1:5 (20%)
phí giao dịch 0.08%, min. 8 EUR
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell?
Giờ Giao Dịch 09:00 - 17:25
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 1000 SEK
đòn bẩy 1:5 (20%)
phí giao dịch 0.08%, min. 8 EUR
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell?
Giờ Giao Dịch 09:00 - 17:25
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 1000 SEK
đòn bẩy 1:5 (20%)
phí giao dịch 0.08%, min. 8 EUR
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell?
Giờ Giao Dịch 09:00 - 17:25
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 1000 SEK
đòn bẩy 1:5 (20%)
phí giao dịch 0.08%, min. 8 EUR
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell?
Giờ Giao Dịch 09:00 - 17:25
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 1000 SEK
đòn bẩy 1:5 (20%)
phí giao dịch 0.08%, min. 8 EUR
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell?
Giờ Giao Dịch 09:00 - 17:25
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 1000 SEK
đòn bẩy 1:5 (20%)
phí giao dịch 0.08%, min. 8 EUR
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell?
Giờ Giao Dịch 09:00 - 17:25
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 1000 SEK
đòn bẩy 1:4 (25%)
phí giao dịch 0.08%, min. 8 EUR
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell?
Giờ Giao Dịch 09:00 - 17:25
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 1000 SEK
đòn bẩy 1:3.3 (30%)
phí giao dịch 0.08%, min. 8 EUR
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell?
Giờ Giao Dịch 09:00 - 17:30
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 100 EUR
đòn bẩy 1:5 (20%)
phí giao dịch 0.08%, min. 8 EUR
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell?
Giờ Giao Dịch 09:00 - 17:30
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 100 EUR
đòn bẩy 1:3.3 (30%)
phí giao dịch 0.08%, min. 8 EUR
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell?
Giờ Giao Dịch 09:00 - 17:30
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 100 EUR
đòn bẩy 1:5 (20%)
phí giao dịch 0.08%, min. 8 EUR
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell?
Giờ Giao Dịch 09:00 - 17:30
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 100 EUR
đòn bẩy 1:5 (20%)
phí giao dịch 0.08%, min. 8 EUR
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell?
Giờ Giao Dịch 09:00 - 17:30
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 100 EUR
đòn bẩy 1:4 (25%)
phí giao dịch 0.08%, min. 8 EUR
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell?
Giờ Giao Dịch 09:00 - 17:30
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 100 EUR
đòn bẩy 1:1 (100%)
phí giao dịch 0.08%, min. 8 EUR
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell? Không
Giờ Giao Dịch 09:00 - 17:30
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 100 EUR
đòn bẩy 1:5 (20%)
phí giao dịch 0.08%, min. 8 EUR
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell?
Giờ Giao Dịch 09:00 - 17:30
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 100 EUR
đòn bẩy 1:5 (20%)
phí giao dịch 0.08%, min. 8 EUR
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell?
Giờ Giao Dịch 09:00 - 17:30
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 100 EUR
đòn bẩy 1:3.3 (30%)
phí giao dịch 0.08%, min. 8 EUR
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell?
Giờ Giao Dịch 09:00 - 17:30
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 100 EUR
đòn bẩy 1:1 (100%)
phí giao dịch 0.08%, min. 10 USD
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell? Không
Giờ Giao Dịch 09:00 - 16:30
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 50 USD
đòn bẩy 1:5 (20%)
phí giao dịch 0.08%, min. 10 USD
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell?
Giờ Giao Dịch 09:00 - 16:30
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 50 USD
đòn bẩy 1:5 (20%)
phí giao dịch 0.08%, min. 10 USD
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell?
Giờ Giao Dịch 09:00 - 16:30
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 50 USD
đòn bẩy 1:3.3 (30%)
phí giao dịch 0.08%, min. 10 USD
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell?
Giờ Giao Dịch 09:00 - 16:30
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 50 USD
đòn bẩy 1:5 (20%)
phí giao dịch 0.08%, min. 10 USD
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell?
Giờ Giao Dịch 09:00 - 16:30
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 50 USD
đòn bẩy 1:3.3 (30%)
phí giao dịch 0.08%, min. 10 USD
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell?
Giờ Giao Dịch 09:00 - 16:30
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 50 USD
đòn bẩy 1:3.3 (30%)
phí giao dịch 0.08%, min. 10 USD
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell?
Giờ Giao Dịch 09:00 - 16:30
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 50 USD
đòn bẩy 1:3.3 (30%)
phí giao dịch 0.08%, min. 10 USD
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell?
Giờ Giao Dịch 09:00 - 16:30
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 50 USD
đòn bẩy 1:1 (100%)
phí giao dịch 0.08%, min. 10 USD
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell? Không
Giờ Giao Dịch 09:00 - 16:30
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 50 USD
đòn bẩy 1:3.3 (30%)
phí giao dịch 0.08%, min. 10 USD
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell?
Giờ Giao Dịch 09:00 - 16:30
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 50 USD
đòn bẩy 1:5 (20%)
phí giao dịch 0.08%, min. 8 EUR
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell?
Giờ Giao Dịch 09:00 - 17:30
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 100 GBP
đòn bẩy 1:5 (20%)
phí giao dịch 0.08%, min. 8 EUR
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell?
Giờ Giao Dịch 09:00 - 17:30
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 100 GBP
đòn bẩy 1:5 (20%)
phí giao dịch 0.08%, min. 8 EUR
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell?
Giờ Giao Dịch 09:00 - 17:30
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 100 GBP
đòn bẩy 1:3.3 (30%)
phí giao dịch 0.08%, min. 8 EUR
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell? Không
Giờ Giao Dịch 09:00 - 17:30
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 100 GBP
đòn bẩy 1:5 (20%)
phí giao dịch 0.08%, min. 8 EUR
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell?
Giờ Giao Dịch 09:00 - 17:30
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 100 GBP
đòn bẩy 1:3.3 (30%)
phí giao dịch 0.08%, min. 8 EUR
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell?
Giờ Giao Dịch 09:00 - 17:30
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 100 GBP
đòn bẩy 1:5 (20%)
phí giao dịch 0.08%, min. 8 EUR
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell?
Giờ Giao Dịch 09:00 - 17:30
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 100 GBP
đòn bẩy 1:3.3 (30%)
phí giao dịch 0.08%, min. 8 EUR
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell? Không
Giờ Giao Dịch 09:00 - 17:30
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 100 GBP
đòn bẩy 1:5 (20%)
phí giao dịch 0.08%, min. 8 EUR
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell?
Giờ Giao Dịch 09:00 - 17:30
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 100 GBP
đòn bẩy 1:5 (20%)
phí giao dịch 0.08%, min. 8 EUR
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell?
Giờ Giao Dịch 09:00 - 17:30
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 100 GBP
đòn bẩy 1:2 (50%)
phí giao dịch 0.08%, min. 8 EUR
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell?
Giờ Giao Dịch 09:00 - 16:55
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 1000 DKK
đòn bẩy 1:5 (20%)
phí giao dịch 0.08%, min. 8 EUR
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell?
Giờ Giao Dịch 09:00 - 16:55
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 1000 DKK
đòn bẩy 1:5 (20%)
phí giao dịch 0.08%, min. 8 EUR
Swap Long/Short
Có thể mở lệnh Sell?
Giờ Giao Dịch 09:00 - 16:55
Khối lượng mở lệnh tối thiểu 1000 DKK