Co to jsou akcie a jak fungují? Základní principy investování do akcií

Související témata:
Doba čtení: 2 minut(y)

Akcie jsou jednou z nejznámějších a nejpoužívanějších forem investování na burze. Mohou představovat nejenom finanční prostředek, ale i symbol vlastnictví podílu v podniku. V tomto článku se podíváme na to, co přesně jsou akcie, jak fungují a jak mohou investoři využít jejich potencionál.

Co jsou akcie?

Akcie jsou cenným papírem, který představuje podíl vlastnictví v určité společnosti. Když investujete do akcií, stáváte se akcionářem a získáváte právo na podíl zisku společnosti a také právo hlasovat ve věcech, které se týkají podnikání společnosti. Čím více akcií vlastníte, tím větší je váš podíl ve společnosti a tím více práv a výhod z toho plynou.

Existují dva hlavní typy akcií – akcie s hlasovacím právem a preferenční akcie.

Akcie s hlasovacím právem umožňují akcionářům hlasovat na valných hromadách společnosti a ovlivňovat její rozhodování.

Preferenční akcie naopak poskytují výhody v podobě přednostního nároku na zisk a likvidaci, ale nemají hlasovací práva.

Jak fungují akcie?

lupa a graf akcii

Investování do akcií se zakládá na jednoduchém principu – společnost vydává akcie a nabízí je na burze. Cena akcií pak závisí na nabídce a poptávce na trhu. Když je zájem o akcie dané společnosti vysoký, jejich cena roste; pokud je zájem nízký, cena klesá. Investoři kupují akcie s nadějí, že jejich hodnota poroste a v budoucnu je budou moci se ziskem prodat.

Kromě toho, že mohou investoři nakupovat a prodávat akcie na burze, existují i další způsoby, jak z nich těžit. Například, někteří investoři se rozhodnou držet akcie dlouhodobě a čekat na růst jejich hodnoty. To může být spojeno s vyplácením dividend, což jsou části zisku společnosti, které jsou vypláceny akcionářům.

Trading

Další strategií je obchodování akcií v krátkodobém horizontu, tzv. trading. Tradeři se snaží využít krátkodobých výkyvů v cenách akcií a nakupovat a prodávat je rychle za účelem zisku. Tento přístup vyžaduje dobrou znalost trhu a rychlé rozhodování.

Akcie (3346)

Instrument Poptávka Nabídka Spread Pohyb
Amazon.com Inc
Barclays PLC
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA
Bayerische Motoren Werke AG
Deutsche Bank AG
Lloyds Banking Group PLC
Renault SA
Siemens AG
Tesla Inc

Analýza akciového trhu

Při investování do akcií je důležité provádět důkladnou analýzu a sledovat vývoj trhu. Investoři mohou využívat různé metody analýzy, jako je technická analýza (zkoumání cenových grafů a trendů) nebo fundamentální analýza (zkoumání finančních ukazatelů společnosti).

CFD na Akcie

XTB nabízí také CFD na akcie, které nejsou fyzickými akciemi, ale jsou to deriváty. I když se pohybují stejným způsobem jako podkladová aktiva, poskytují investorům další možnosti, jak spravovat své investiční portfolio.

Obchodování s CFD umožňuje spekulovat jak na růst ceny, tak i na její pokles. CFD jsou proto mnohem flexibilnější než fyzické akcie, což vám dává příležitost využít libovolný pohyb cen akcií směrem nahoru nebo dolů.

Více o CFD a jejich výhodách naleznete v článku: Co je to obchodování CFD?

Shrnutí

Je třeba si uvědomit, že investování do akcií přináší určitá rizika. Ceny akcií mohou kolísat a investoři mohou zaznamenat ztráty, pokud cena klesne. Proto je důležité diverzifikovat portfolio a investovat do různých akcií a odvětví, aby se minimalizovalo riziko investic.

V souhrnu lze říct, že akcie jsou cennými papíry, které představují podíl vlastnictví v určité společnosti. Investoři mohou z akcií těžit prostřednictvím růstu jejich hodnoty, vyplácení dividend nebo obchodování na burze. Důkladná analýza a sledování trhu jsou klíčové pro jejich úspěšné investování.

Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet

Vyzkoušejte oceňovanou platformu

Otevřít reálný účet Vyzkoušejte testovací účet

Autor

Miroslav Plaňanský

Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.

Xtb logo

Připojte se k více než
847 000 investorů
z celého světa