Akciový trh a CFD na akcie

 • Indexy
 • CFD
 • ABC investování
5 minute(s)
Akcie jsou zajímavými finančními nástroji, protože jsou spojeny nejen s podnikáním podniku, ale mohou být také odrazem ekonomiky jako celku. Navíc, zatímco změna měny nebo hodnoty komodity o více než 5% je považována za neobvyklou, takováto změna v případě akcií zcela běžná.

Každý segment finančního trhu se řídí vlastními zákony. Jako příklad můžeme říci, že měny - jejich hodnota je dána především hospodářskou situací v zemi, politikou centrálních bank nebo úrokovými sazbami. Ceny komodit se vyvíjejí hlavně na základě nabídky a poptávky. Dalšími aktivy jsou akcie, které jsou zajímavými finančními nástroji, protože jsou spojeny nejen s podnikáním podniku, ale mohou být také odrazem ekonomiky jako celku. Navíc, zatímco změna měny nebo hodnoty komodity o více než 5% je považována za neobvyklou, takováto změna v případě akcií zcela běžná.

Co jsou akcie?

Začněme jednoduchou definicí: akce je cenný papír, který zajišťuje vlastnictví ve společnosti a představuje nárok na část aktiv a výnosů společnosti. To znamená, že když si koupíte akcii konkrétní firmy, stáváte se její vlastníky. V tomto případě vlastníte část majetku společnosti a máte právo získat podíl na zisku (právo na výplatu dividend). Samozřejmě, existuje mnoho druhů akcií, ale nejdůležitější je zaměřit se na tzv. kmenové akcie, protože mají největší podíl na trhu.

Pokud se stanete většinovým vlastníkem společnosti, obchodování s akciemi bude složitější. Nejste jenom rozhodnout, jak s cennými papíry, které jste si koupili, rozhodnout, ale měli byste také mít právo rozhodnout o budoucnosti společnosti tím, že se zúčastníte na valné hromadě akcionářů. Majitelé kmenových akcií mohou hlasovat o rozhodnutích týkajících se budoucnosti společnosti, jako jsou změny v představenstvech, fúze, akvizice nebo převzetí jiných společností.

Co ovlivňuje akcie?

Jako vždy, není snadné odpovědět na tuto otázku. Pravdou je, že existuje mnoho faktorů, které by mohly ovlivnit ceny akcií. Podívejme se na nejdůležitější z nich:

 • Zisk - Zisk je nejdůležitějším ukazatelem analýzy akcií. Čím vyšší jsou zisky společnosti, tím dražší by měla být teoreticky její akcie. Když společnost vydělává, může vyplatit dividendu akcionářům ve formě dividendy. Může také zpětně koupit své akcie nebo reinvestovat zisky, což by mělo vést ke zvýšení hodnoty společnosti. Vzhledem k tomu, že počet akcií zůstává víceméně nezměněn, zvýšení hodnoty společnosti vede k vyšší ceně na akcii. Je důležité mít na paměti, že někdy společnost s vysokou cenou svých akcií nemusí vytvářet přiměřené vysoké příjmy a zisky. Rostoucí cena však znamená, že investoři doufají, že v budoucnosti tato společnost přinese adekvátní zisky. V opačném případě mohou ceny výrazně klesnout stejně jako v bublině dot-com. To jsou důvody, proč jsou výnosy rozhodující pro sledování vývoje akcií.
 • Odvětví nebo sektor - Společnosti působí v určitých odvětvích ekonomiky. Například společnost Apple je jednou z předních technologických společností, což znamená, že nebude konkurovat společnosti Coca-Cola. Nicméně Apple jistě bude sledovat, co dělá společnost Microsoft. Agresivní hospodářská soutěž v tomto odvětví by mohla mít významný dopad na zisky společnosti, a tím snížit hodnotu akcií.
 • Finanční situace - finanční situace společnosti určuje její schopnost existovat v dlouhodobém horizontu. Zhoršení této oblasti by mohlo vést k dramatickému poklesu hodnoty akcií. Nejlepším příkladem je bankovní sektor a jeho problémy v roce 2008.
 • Hospodářská situace - Ceny akcií závisí nejen na tom, co se děje ve společnosti, ale také na tom, co se děje mimo společnost. Příkladem toho je pomalý hospodářský růst nebo dokonce recese. Tyto faktory by mohly signalizovat potenciál k poklesu zisku nebo dokonce k bankrotu, který by ovlivnil hodnotu akcií. Na druhé straně vyšší hospodářský růst by mohl zlepšit výhled pro konkrétní společnost, což by vedlo ke zvýšení hodnoty jejích akcií.

Samozřejmě existuje mnoho faktorů, které je třeba sledovat. Tyto čtyři jsou však klíčem k sledování akciového trhu.

Podívejme se na ukazatele

Ohodnocení společnosti rozhodně není snadný úkol. Účetní výkazy, budoucí výnosy, situace odvětví a případné změny, které se jich týkají, mohou být velmi důležité. Existuje však jednoduchý způsob, jak porovnat akcie mezi sebou a zvážit, zda by investice do určité společnosti mohla přinést zisk. Při analýze můžete pomocí finančních ukazatelů zjistit, zda existuje dobrá příležitost pro podníkání akciové společnosti. Podívejme se na nejoblíbenější ukazatele, které vám pomohou s analýzou:

 • Zisk na akcii (Earning per Share - EPS) - Jedná se o poměr, který počítá čistý zisk dosažený za každou existující akci. Jinými slovy, tato částka představuje peníze, které by vydělala každá akcie, pokud by byly celkové zisky rozděleny na celkový počet akcií ke konci roku. V některých případech také odráží ziskovost společnosti z pohledu akcionářů. Čím vyšší je EPS, tím více je atraktivní pro investora.
 • Poměr ceny k zisku (Price to Earning – P/E) - Poměr cena akcie k zisku na akcii je nejoblíbenějším měřítkem oceňování akcií. Přes jeho nedokonalosti je stále jedním z nejpoužívanějších indikátorů. Jedná se o hodnotu kmenové akcie společnosti ve vztahu k jejímu zisku na akcii. Vysoký poměr znamená, že investoři musí platit více za současný zisk, zatímco nízký poměr znamená, že se zisk stává levnějším. Vysoké podíly P / E jsou považovány za přeplatky, což má za následek menší investiční potenciál. Obecným pravidlem je, že čím nižší je poměr P / E, tím je akcie  atraktivnější.
 • Dividendový výnos (Dividend Yield - DY) - Jedná se o poměr, který udává, kolik společnost vyplácí ve formě dividend každý rok ve srovnání s hodnotou akcií. Výnosnost z dividend je proto vyjádřena jako procentní podíl hodnoty a je vypočtena jako vyplacená dividenda vydělená hodnotou akcie. Tento poměr je užitečným nástrojem pro tzv. "Dividendové investory" hledající akcie se stabilním růstem a zajímavou dividendou.

Existují samozřejmě řada dalších ukazatelů, které se v analýze používají. Měli byste však zvolit ty, které budou důležité pro vaši investiční strategii

CFD na akcie

XTB nabízí CFD na akcie, ale nejsou fyzickými akciemi. I když se pohybují stejným způsobem jako podkladové aktiva, poskytují investorům další možnosti. Podívejme se na hlavní body týkající se CFD akcií.

 1. Obchodování s CFD umožňuje realizovat dlouhou pozici (nákup), pokud si myslíte, že cena akcií vzroste nebo krátkou pozici (prodej), pokud si myslíte, že cena akcií klesne. CFD jsou proto mnohem flexibilnější než fyzické akcie, což vám dává příležitost využít libovolný pohyb cen akcií směrem nahoru nebo dolů.
 2. CFD akcie můžete obchodovat s pákovým efektem až 1:5. To znamená, že byste mohli CFD obchodovat s nižšími částkami, než obvykle vyžadují akcie. Marže potřebná k otevření pozic závisí na tržní kapitalizaci, likviditě a volatilitě konkrétní akcie. Mějte však na paměti, že pákový efekt funguje oběma způsoby a ztráty mohou překročit počáteční vklad. Buďte proto opatrní, abyste dokázali říditi riziko při obchodování s CFD akciemi.
 3. Při obchodování s CFD musíte zaplatit denní finanční poplatek nazývaný swap. Poplatek je placen z důvodu pákového charakteru nástroje.
 4. Můžete vyhledávat společnosti, které vyplácejí dividendy a využít tuto výhodu při obchodování i s CFD akciemi – dochází k úpravě prostředků odpovídající čisté hodnotě (dlouhé pozice podléhají kladné úpravě peněžních prostředků) nebo hrubé dividendy (krátké pozice podléhají mínusové úpravě peněžních prostředků ). Vydávání předkupních práv a tzv. Spin-off jsou vyřešeny podobným způsobem, jelikož úprava peněžních prostředků je založena na tržní ceně, kdy jsou práva vydávána nebo spin-off. Otevřené pozice podléhají úpravám akcií, pokud zůstanou otevřené po po obchodních hodinách v den vypršení platnosti.
 5. Transakce s CFD mohou v závislosti na konkrétních právních předpisech a nařízeních způsobit daňové náklady.
 6. Nákup CFD akcií se nestáváte majitelem společnosti. Nicméně, pokud si koupíte fyzické akcie, stáváte se vlastníkem. To znamená, že se můžete rozhodnout o budoucnosti společnosti, pokud jste vlastníkem jejích akcií, což není možné při vlastnictví CFD akcií.

Jak vidíte, existují určité rozdíly mezi CFD akciemi a fyzickými akcemi. Ceny obou nástrojů se však chovají přesně stejným způsobem. To znamená, že můžete využít většinu výhod spojených s obchodováním s akciemi i bez skutečného vlastnictví akcie

"Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A. organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko."