Alert techniczny: Złoto

17:48 13 sierpnia 2019

Podsumowanie:

  • Złoto spada ponad 50$ od szczytu
  • Kapitał kierowany jest spowrotem na rynek akcyjny po doniesieniach wskazujących na polepszenie stosunków handlowych na linii USA - Chiny
  • W najbliższym czasie rozmowy pomiędzy dwoma mocarstwami mają być kontynuowane
  • Wrześniowe cła odłożone na grudzień

Podczas dzisiejszej sesji działo się naprawdę sporo, podwyższoną zmienność można było obserwować nie tylko na rynku akcji, ale także na walutach i surowcach. Zobaczmy jak wygląda sytuacja techniczna na rynku złota. Dzisiejsza sesja rozpoczęła się od wyraźnych wzrostów, niemniej doniesienia o ociepleniu stosunków między Chinami i USA wywołały nagły zwrot akcji. Po godzinie 18:30 cena złota na rynku CFD oscyluje przy poziomie 1500$. Dzisiejsze maksimum zostało ustalone niemal przy 1535$, a minimum przy 1479$, zmienność jest więc bardzo duża. Pomimo sporego cofnięcia, z perspektywy analizy technicznej doszło do obrony kluczowego wsparcia. Mowa tutaj o strefie oznaczonej kolorem zielonym, która wynika z mierzenia 38,2% Fibonacciego wyznaczonego z ostatniej fali wzrostowej, a także układu 1:1 ( jest to już trzecia z rzędu tego samego zasięgu korekta). Pomimo wyraźnej przeceny wsparcie jest bronione, dlatego niewykluczone są dalsze wzrosty. Gdyby doszło jednak do zanegowania i wybicia dołem, spadki mogą sięgnąć strefy przy współczynniku 61,8%.

Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót