Komentarz giełdowy – Czy S&P 500 zamknie się powyżej 3000 punktów?

14:56 11 lipca 2019

Na rynkach finansowych mamy do czynienia raczej z pozytywnymi nastrojami, przynajmniej na rynku giełdowym. Jest to związane przede wszystkim z oczekiwaniami dotyczącymi luzowania polityki monetarnej w USA poprzez cięcie stóp procentowych. Z drugiej strony minutes opublikowane ze strony Europejskiego Banku Centralnego pokazują, że większej akomodacji można oczekiwać również w Europie. Czy jest to sygnał dla inwestorów do dalszego kupowania akcji? Czy S&P 500 zamknie się powyżej 3000 punktów?

Wczoraj kolejny raz naruszony został poziom 3000 punktów na indeksie S&P 500. Indeks ten jednak zamknął się poniżej tego poziomu, podobnie jak kontrakty terminowe. Dzisiaj znów mamy oscylowanie blisko tego poziomu, co jest związane wciąż z tematem polityki monetarnej. Wczoraj najpierw Powell dawał jasne wskazówki, że polityka monetarna ulegnie poluzowaniu. W tym momencie wszyscy zadają sobie pytanie już nie „czy”, a „ile”. Rynek zaczyna wyceniać możliwość obniżki stóp procentowych w USA na poziomie 50 punktów bazowych. Z jednej strony wczorajsze minutes pokazały, że część bankierów uznawałoby obniżkę stóp za poduszkę powietrzną dla gospodarki. Z drugiej strony faktyczne obniżenie stóp procentowych o 50 punktów bazowych mogłoby być odczytanie jako paniczny ruch ze strony Fedu. Taki nagły pośpiech byłby z pewnością zastanawiający, w szczególności, że nie mamy do czynienia z bardzo fatalnymi danymi gospodarczymi. Wręcz przeciwnie. Ostatnie dane z rynku pracy zachwyciły, a już dzisiaj poznaliśmy niezłe dane dotyczące inflacji.

Z jednej strony inflacja CPI osłabia się do 1,6% r/r zgodnie z oczekiwaniami. Z drugiej jednak strony mamy naprawdę solidne dane dotyczące inflacji bazowej. Ta odbija do 2,1% r/r z poziomu 2,0% r/r przy braku oczekiwań zmian, natomiast w ujęciu miesięcznym mamy odbicie o 0,3% m/m przy oczekiwaniu 0,2% m/m oraz przy poprzednim odczycie na poziomie 0,1% m/m. Takie dane oczywiście nie zmieniają perspektyw polityki monetarnej Fed, jak sam wskazał na to Powell wczorajszego dnia przed Kongresem, ale z drugiej strony na ten moment nie dają uzasadnienia dużej obniżki stóp.

S&P 500 narusza poziom 3000 punktów. Oczekiwania dotyczące obniżki są dosyć silne i niemal w pełni wycenione na rynku. Co jeśli będziemy mieli słabe wyniki spółek z II kwartału, a gospodarka będzie pokazywała spowolnienie? Wtedy z pewnością moglibyśmy oczekiwać większego ruchu korekcyjnego. Dzisiaj widać jednak umiarkowanie dobre nastroje. Większość indeksów w Europie zyskuje, na Wall Street mamy pozytywne otwarcie, natomiast WIG20 na godzinę przed końcem zyskuje 0,17%.

Michał Stajniak

Starszy Analityk Rynków Finansowych

XTB

michal.stajniak@xtb.pl

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót