Minutes EBC bez dużego wpływu na euro

12:55 11 lipca 2019

Przed momentem Europejski Bank Centralny opublikował minutes z ostatniego posiedzenia, na którym doszło do dalszego zwrotu w kierunku bardziej akomodacyjnej polityki monetarnej. Minutes potwierdzają jedynie ten ostatni zwrot:

  • Zarząd EBC zgodził się na potrzebę przygotowania luźniejsszej polityki monetarnej
  • Część członków chciała łagodniejszych warunków programu TLTRO
  • Spadek w rynkowych oczekiwaniach inflacyjnych
  • Nie powinno być widoczne zadowolenie w momencie spadających oczekiwań inflacyjnych
  • EBC widzi szanse na luźniejszą politykę monetarną, widzi potrzebę pokazania determinacji do działania
  • Potencjalne działania to przedłużenie/wzmocnienie wytycznych dla polityki, wznowienie QE oraz cięcie stóp procentowych

Jak widać mamy kontynuacje gołębiej retoryki. Wobec tego widać, że słowa Draghiego z konferencji w Sintrze mają również pokrycie w oczekiwaniach innych bankierów z EBC. Wobec tego istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że jeszcze przed końcem kadencji Draghiego będziemy świadkami kolejnego potężnego luzowania ze strony EBC. 

EUR jedynie chwilowo traciło w stosunku do dolara amerykańskiego. Teraz obserwujemy dalsze wzorsty, choć z drugiej strony widać dalsze testy ważnej strefy podażowej powiązanej z poziomem 1,1280. Jeśli poziom ten nie zostanie przełamany, para ma wsparcie przy zniesieniu 50.0 oraz przy średnich ruchomych. 

EURUSD pozostaje wysoko pomimo gołębiego wydźwięku minutes EBC. Było to jednak oczekiwane przez rynki finansowe. Źródło: xStation5

 

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót