Na jakie rynki zwrócić uwagę w przyszłym tygodniu? (13.05.2022)

18:32 13 maja 2022

Masowa wyprzedaż ryzykownych aktywów, zwłaszcza z rynku akcji i kryptowalut, była kluczowym tematem na rynkach w tym tygodniu. Choć sytuacja nieco uspokoiła się, to jednak przypomina, jak zmienne i nerwowe potrafią być rynki w obecnym niepewnym otoczeniu makroekonomicznym. Nadchodzący tydzień będzie zdecydowanie bardziej zorientowany na dane, gdyż zaplanowano publikację ważnych raportów makroekonomicznych z USA, Wielkiej Brytanii i Kanady. W nadchodzącym tygodniu można oczekiwać podwyższonej zmienności na US100, USDCAD i GBPUSD.

US100

Globalne rynki akcji ucierpiały w tym tygodniu, co można wiązać z dalszym oczekiwaniem potężnego zacieśniania polityki monetarnej przez Fed. Inflacja wcale nie spowolniła tak bardzo, co utwierdza w przekonaniu, że bank centralny będzie podejmował dalsze rygorystyczne kroki. Kolejne posiedzenie FOMC odbędzie się w połowie czerwca, ale w przyszłym tygodniu inwestorzy będą mieli okazję wysłuchać wielu wystąpień członków Fed, w tym wystąpienia szefa Rezerwy Federalnej, Jerome Powella (wtorek). Nasdaq-100 (US100) zwykle najmocniej reaguje na doniesienia dotyczące polityki monetarnej, wśród wszystkich indeksów z Wall Street.

USDCAD

USDCAD wyraźnie rośnie od kilku tygodniu, głównie dzięki umocnieniu amerykańskiego dolara oraz również poprzez niestabilną sytuację na rynku ropy. Parze udało się w tym tygodniu przebić powyżej strefy oporu na poziomie 1,29 i notowana była najwyżej od końca 2020 roku. Para pozostanie najprawdopodobniej mocno zmienna, ponieważ opublikowane zostaną dwa ważne raporty makro - raport o sprzedaży detalicznej w USA za kwiecień (wtorek, 14:30) i raport o kanadyjskiej inflacji CPI za kwiecień (środa, 14:30). Czy dostarczą one więcej paliwa do wzrostów, czy też spowodują odwrócenie trendu? Przekonamy się już w najbliższych dniach!

GBPUSD

Funt brytyjski jest jedną z najgorzej radzących sobie walut wśród grupy G10, a kurs pary walutowej GBPUSD spadł w tym tygodniu do 2-letniego minimum. Niespodziewany spadek PKB w marcu wywołał kolejną falę wyprzedaży funta, ze względu na to, że oczekiwania BoE dotyczące recesji w Wielkiej Brytanii stają się coraz bardziej realne. W nadchodzącym tygodniu inwestorzy będą uważnie obserwować publikację inflacji CPI za kwiecień (środa, 8:00). Kolejne przyspieszenie wzrostu cen może sugerować, że BoE będzie zmuszony do dalszych podwyżek stóp i może to wywrzeć dodatkową presję na gospodarkę i GBP. Na samym końcu warto również wspomnieć o odnowionym sporze między rządem brytyjskim oraz Unią Europejską w sprawie Irlandii Północnej. Teoretycznie rozważany jest nawet scenariusz powrotu do „twardego Brexitu”.

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót