Najwyższe tempo wzrostu płac w UK od 11 lat - GBP pozostaje niewzruszony

14:08 16 lipca 2019

Podsumowanie:

  • Dane dotyczące płac w Wielkiej Brytanii lepsze od prognoz, ale pozostałe dane wciąż wskazują na wzrost ilości bezrobotnych
  • Stopa bezrobocia blisko poziomu wieloletnich minimów
  • Funt pod presją, EURGBP na 6 miesięcznych maksimach

Ostatnie dane dotyczące zatrudnienia z UK wywołały mieszane uczucia na temat kondycji brytyjskiego rynku pracy. W tym wypadku chodzi dokładnie o dane dotyczące liczby bezrobotnych oraz z drugiej strony wzrostu płac. Głównym zaskoczeniem dzisiejszego raportu jest większy niż oczekiwany wzrost wynagrodzeń. Dodatkowo wzrost nastąpił w najszybszym tempie od ponad dziesięciu lat. Biorąc pod uwagę, że inflacja w tym samym miesiącu, mierzona wskaźnikiem CPI zwiększyła się o 2,0%, to dane wskazują na znaczny wzrost płacy realnej pracowników.

Patrząc na dane, średnie tygodniowe zarobki wzrosły o 3,4% w porównaniu z poprzednim,3 miesięcznym pomiarem, który kształtował się na poziomie 3,1%. Tygodniowe zarobki bez premii wzrosły o 3,6%, choć pierwotnie zakładano wzrost o 3,5%, zaś wcześniejszy odczyt uplasował się na poziomie 3,4%. Jednakże najmniej pozytywnym aspektem publikacji danych, był wzrost liczby bezrobotnych w czerwcu, który wyniósł 38,0 tys ( wcześniejszy odczyt wskazywał liczbę 24,5 tys.)

Tempo wzrostu płac w Wielkiej Brytanii przyspieszyło, a zwiększenie zarobków osób pracujących w sektorze produkcyjnym było mocnym fundamentem wspierającym ten proces. Źródło; XTB Macrobond

Po tym jak funt spadł do 6-miesięcznego minimum w stosunku do euro reakcja rynku na dane była dość spokojna. Przez ostatnie kilka miesięcy szterling utrzymuje się w ciągłym trendzie spadkowym. Dodatkowo w zeszłym tygodniu znów odnotowaliśmy deprecjację waluty w stosunku do euro. Jest to już 10 tydzień z rzędu w którym obserwujemy to zjawisko, co zarazem kwalifikuje się jako historyczny rekord. Warto jednak dodać, że spadek jest powolny i stabilny, bez większych i ostrych ruchów. Odzwierciedla to brak jakichkolwiek nowych pomysłów na Brexit, a także pokazuje ciągłą niepewność rynku co do funta. 

Kurs EURGBP bezwątpienia utrzymuje się w trendzie wzrostowym. Zeszły tydzień to 10 z rzędu, w którym obserwujemy aprecjacje euro w stosunku do funta. Dziś rano cena przekroczyła poziom 0,90, tym samym rynek osiąga nowe 6-miesięczne maksimum. Źródło: xStation

Regulamin sporządzania rekomendacji (link)

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót