Podsumowanie dnia – Pogrom na Wall Street

20:38 4 marca 2021

Rynek jest bardzo rozczarowany brakiem konkretnych deklaracji ze strony Powella. Ten wskazał jedynie, że oczekiwania inflacyjne długoterminowe pozostają bez zmian, a on będzie przyglądał się zmianom rentowności. Rynek zdecydowanie liczył na coś więcej, czego skutkiem jest nie tylko dalszy wzrost rentowności, ale przede wszystkim pogrom na Wall Street. Warto zwrócić uwagę przede wszystkim na Nasdaqa, gdzie przecena jest największa. Indeks ten spadł poniżej 12500 punktów i testuje najniższe poziomy od połowy grudnia.

Dane z USA wypadły dzisiaj raczej dobrze. Wnioski o zasiłek wypadły lepiej od oczekiwań, choć pozostają wysoko. Sam Powell wskazał, że brakuje ok. 10 mln miejsc pracy. Jutro dane dotyczące zatrudnienia za luty.

OPEC zdecydował się na utrzymanie produkcji bez zmian. Arabia Saudyjska utrzymuje dodatkowe cięcia, a niewielkie dostosowanie produkcji będzie miało miejsce ze strony Rosji oraz Kazachstanu. Ropa dzięki temu wyszła na nowe kilkunastomiesięczne szczyty.

Rosnące rentowności to dobra informacja dla dolara. EURUSD znalazł się dzisiaj poniżej poziomu 1,20. Sporo straciła miedź, natomiast złoto poniżej 1700 USD za uncję.

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót