Pszenica w górę po publikacji raportu WASDE

17:25 11 lipca 2019

Podsumowanie

  • Cena pszenicy rośnie po publikacji raportu
  • Soja i kukurydza również w górę

Najważniejsze dane z raportu:
- USDA szacuje, że tegoroczne średnie zbiory kukurydzy wyniosą 166 bpa (buszli na ar)
- Średnia prognoza zbiorów soi wynosi 48,5 bpa, czyli o 1 buszel mniej niż w ubiegłym miesiącu
- USDA szacuje, że zapasy kukurydzy na koniec roku gospodarczego 2019-20 wynoszą 2,01 mld buszli (335 mln buszli więcej niż w ubiegłym miesiącu)
- Zapasy soi na poziomie 795 mln buszli są o 250 m buszli niższe niż w ubiegłym miesiącu

Punktualnie o godzinie 18:00 Amerykański Departament Rolnictwa opublikował raport dotyczący trendów popytowo-podażowych na rynku zbóż. Każdy raport WASDE jest uważnie śledzony przez inwestorów z rynku surowcowego. Sprawdźmy jak zachowuje się cena na rynku zbóż. W pierwszej reakcji po publikacji możemy zauważyć wyraźne wzrosty na pszenicy, soi i kukurydzy. Cena pszenicy w górę po publikacji raportu WASDE. Po obronie wsparcia przy poziomie 500, testowany jest opór prz 519. Źródło: xStation5

Cena kukurydzy również rośnie w pierwszych minutach po publikacji raportu. Wsparcie przy poziomie 427,5 jest bronione. Widoczna formacja głowy z ramionami ma coraz mniejsze szanse na realizację. Aktualnie opór może stanowić strefa przy poziomie 444. Jego ewenutalne pokonanie, otworzy drogę do większych wzrostów. Źródło: xStation5Cena soi również reaguje ruchem w górę. Wzrosty są tu co prawda najmniejsze spośród trzech wymienionych rynków, niemniej jeżeli obecna świeca H4 się utrzyma, istnieje szansa na kontynuację  tendencji wzrostowej. Wsparcie przy poziomie 908 jest bronione. Źródło: xStationRegulamin sporządzania rekomendacji (link)

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót