Puls GPW - CD Projekt nie zdołał utrzymać się na tegorocznych maksimach

15:45 12 czerwca 2019

Podsumowanie:

  • WIG20 traci ponad 1%
  • CD Projekt w dół po wybiciu historycznych szczytów
  • PGE broni kluczowego wsparcia

WIG20

W środę możemy obserwować spadki na polskiej giełdzie. Indeks WIG20 (instrument W20) traci ponad 1 %. Odnosząc się do wczorajszego Pulsu GPW, rynek zareagował zgodnie z oczekiwaniami. Stefa oporowa wypadająca w okolicach poziom 2300 pkt powstrzymuje dalsze wzrosty. Dopóki poziom nie zostanie pokonany, możliwa jest korekta spadkowa. Najbliższym wsparciem jest poziom 2245 pkt, a następnie 2221 pkt.

Źródło: xStation5

CD Projekt

Na uwagę zasługuje dziś CD Projekt (CDR), który nie zdołał utrzymać się powyżej wybitego oporu przy 220 zł za jedną akcję. W konsekwencji spółka traci 12 czerwca ponad 3%.We wtorek również mogliśmy obserwować spadki, które kontynuowane są podczas dzisiejszej sesji.  Reakcji popytu można się spodziewać się przy dolnym ograniczeniu układu Overbalance – żółte prostokąty, bądź nieco niżej w strefie przy poziomie 200 zł. Dopiero ewentualne zejście poniżej 200 zł, może doprowadzić do większej korekty spadkowej.Źródło: xStation5
 

PGE Polska Grupa Energetyczna

Drugą poddaną analizie spółką jest PGE, która w środę znajduje się ponad 2% na plusie. Patrząc na wykres technicznie, mamy do czynienia z wyhamowaniem spadków w strefie wsparcia wynikającej z dołków z przełomu września i października 2018 roku. W maju poziom ten był testowany już trzy raz i wciąż jest on robiony. Aktualnie kluczowym oporem jest strefa przy 9,25 zł. Jeśli poziom zostanie pokonany, to wzrosty powinny przyspieszyć. Wtedy też  pierwszym celem dla ruchu w górę będzie strefa oporowa przy 9,85 zł.

Źródło: xStation5Regulamin sporządzania rekomendacji (link)

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót