Raport OPEC - Główni gracze zwiększają podaż surowca

12:03 11 września 2019

Podsumowanie:

  • OPEC ostrzega głównych producentów ropy naftowej przed wzmożoną produkcją surowca
  • Prognozy dla globalnego zapotrzebowanie na ropę w 2020 roku wyniosły 1,08 mln baryłek w porównaniu do poprzedniego szacunku na poziomie 1,14 mln baryłek

Dzisiejszy raport rzucił nieco więcej światła na sytuację “czarnego złota” na rynku. Według szacunków OPEC globalna produkcja ropy naftowej w sierpniu zwiększyła się o blisko 136 tys. baryłek dziennie. Na szczególną uwagę zasługują przede wszystkim dane o czołowych producentach - Arabii Saudyjskiej, Nigeriii i Iraku, które świadczą o zwięszkaniu wydobycia surowca (odpowiednio o 108 tys, 86 tys i 43 tys baryłek na dzień). Jak powszechnie wiadomo ropa to surowiec, który dość gwałtownie reaguje na sytuację geopolityczną. Zawirowania związane z wojną handlową (chodź w tym momencie wydaje się że sytuacja jest stabilna), były doskonałą okazją dla powyższych państw do zwiększania swoich zysków. Sytuacja jest na tyle niepokojąca, że OPEC zaapelowało do głównych producentów, by zaprzestali oni powyższych działań w obliczu globalnego spowolnienia.

Podsumowanie produckji ropy naftowej państw zrzeszonych w Opec. Źródło: Raport OPEC

Ropa w zasadzie nie reaguje na dzisiejszy raport ze strony OPEC, choć warto zauważyć, że znajduje się w najwyższych okolicach od kilku tygodni. Dzisiaj zmienność może podskoczyć w okolicach godziny 16:30 wraz z publikacją raportu DOE. Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót