Ropa rośnie pomimo wzrostu zapasów

17:00 15 maja 2019

Podsumowanie:

  • Zapasy ropy wzrosły o 5,431 mln brk (oczekiwano: -1,2 mln brk)
  • Spadły zapasy benzyny o 1,1 mln brk (oczekiwano: - 350 tys. brk)
  • Ropa (OIL) jednak odbija wraz ze wzrostem apetytu na ryzyko

Dane DOE z godziny 16:30. Źródło: Bloomberg.

O godzinie 16:30 poznaliśmy dane o zapasach ropy naftowej w USA. Wypadły one gorzej od konsensusu. W szczególności rozczarował silny wzrost zapasów o ponad 5 mln brk, przy oczekiwanym spadku o 1 mln brk. Trzeba jednak przyznać, że rynek był już przygotowany na podażowy odczyt, ze względu na wczorajsze szacunki API, które wskazywały na wzrost zapasów o 8,6 mln brk, stąd dzisiejszy odczyt wypadł poniżej tych wskazań i mógł zostać również lepiej odebrany przez rynek. Lepiej od oczekiwań wypadły z kolei dane o zapasach benzyny, które spadły mocniej od oczekiwań. Kolejnym czynnikiem wspierającym notowania ropy naftowej w ostatnich minutach jest bez wątpienia informacja o nienakładaniu taryf celnych na europejskie samochody przez Trumpa o nawet 6 miesięcy. Powoduje to wzrost apetytu na ryzyko, indeksy mocno odbijają, co również przekłada się na wzrost ropy.

Wraz ze wzrostem apetytu na ryzyko wzrosty na ropie przybierają ciekawych rozmiarów. Brent (OIL) odbija od wspominanej wcześniej strefy wsparcia w postaci średniej 200-sesyjnej, kanału SMA50 oraz lokalnych maksimów z początku roku. Źródło: xStation5.

Regulamin sporządzania rekomendacji (link)

 

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót