Co to jest depozyt zabezpieczający?

Tematy powiązane:
Czas czytania: 3 minut(y)
Handlując CFD musisz dbać o poziom depozytu zabezpieczającego. W tym artykule tłumaczymy czym jest depozyt zabezpieczający.
  • Przy otwieraniu pozycji, będziesz potrzebować określonej ilości dodatkowego kapitału nazywanego depozytem zabezpieczającym.

  • Depozyt zabezpieczający nie jest kosztem transakcji, a pewnym zamrożonym kapitałem na czas otwarcia pozycji, zwracanym na konto wraz z zamknięciem pozycji.

  • CFD to produkt lewarowany, co oznacza, że potrzebujesz tylko części wartości transakcji dla takiej samej ekspozycji na rynku.

  • Depozyt zabezpieczający to inaczej wymagany depozyt do utrzymania każdej otwartej pozycji na koncie.

  • Na przykład, przy dźwigni 1:30 potrzebujesz jedynie 3,33% wartości nominalnej depozytu zabezpieczającego.

Inwestując na Forex i w kontrakty CFD,  wymagany jest odpowiednio wysoki depozyt, aby w ogóle móc otworzyć pozycję. Ważne jest, aby wiedzieć, że depozyt zabezpieczający to nie jest koszt transakcji. Cała kwota wraca na Twoje konto wraz z zamknięciem pozycji. Zwrot depozytu zabezpieczającego jest uzależniony od niektórych czynników, takich jak rodzaj rynku czy dźwignia finansowa na rachunku głównym.

Jakie są korzyści związane z depozytem zabezpieczającym?

Inwestowanie z lewarem nazywane również inwestowaniem za pomocą dźwigni finansowej daje Ci możliwość generowania dużych zysków przy początkowym zaangażowaniu niewielkiego kapitału. Oznacza to, że jeśli rynek porusza się na Twoją korzyść, Twój zysk może być dużo wyższy niż w przypadku tradycyjnych inwestycji w np. akcje spółek.

  • Inwestowanie z dźwignią umożliwia Ci obracanie bardzo dużym kapitałem i, przy stosunkowo niewielkim zaangażowaniu własnego kapitału.

  • Możesz otworzyć znacznie większą pozycję niż w przypadku fizycznej transakcji.

  • To z kolei oznacza, że zwroty Twoich inwestycji są znacznie większe w porównaniu do początkowej kwoty depozytu.

Pamiętaj jednak, że im wyższy zysk, tym większe ryzyko poniesienia starty. Jeśli nie nauczysz się umiejętnie zarządzać ryzykiem, poziom straty może przekroczyć Twój początkowy depozyt.

Depozyt zabezpieczający - przykład

Załóżmy, że chcesz otworzyć pozycję na EURUSD, oraz że dźwignia finansowa na tym instrumencie wynosi 1:30. Oznacza to, że potrzebujesz jedynie 3,33% pełnej wartości transakcji jako depozytu zabezpieczającego, aby móc otworzyć tę pozycję. Wbudowany kalkulator inwestycyjny na platformie xStation błyskawicznie wyliczy za Ciebie wartość wymaganego depozytu, która jest zależna od wielkości wybranej pozycji oraz dźwigni finansowej  danego rynku.

Źródło: xStation 5

W powyższym przykładzie depozyt zabezpieczający, wymagany do otwarcia tej pozycji wynosi 1 545.67 PLN.

Aby otworzyć i utrzymać swoje pozycje, trzeba mieć wystarczającą ilość wolnych środków na rachunku głównym, potrzebnych na każdorazowe pokrycie wymogów dotyczących depozytu zabezpieczającego. Wolne środki stanowi kapitał, który masz do wykorzystania na otwieranie nowych transakcji lub pokrycie ewentualnych negatywnych ruchów rynku na otwartych już pozycjach.

Depozyt zabezpieczający w XTB

W XTB poziom margin level wynosi 50%. Poziom ten oblicza się poprzez podzielenie swojego kapitału przez wymagany depozyt zabezpieczający, a następnie mnożąc przez 100%.

Na naszych platformach transakcyjnych znajdziesz wskaźnik zwany margin level. Gdy wskaźnik ten spadnie poniżej poziomu 50%, Twoja pozycja odnotowująca największą stratę zostanie automatycznie zamknięta. Jest to wbudowany mechanizm zabezpieczający Cię przed poniesieniem jeszcze większych strat. Aby uniknąć zamknięcia pozycji z powodu przekroczenia poziomu limitu, trzeba dbać o utrzymywanie większego poziomu depozytu zabezpieczającego poprzez zwiększanie depozytu na rachunku głównym.

Więcej o depozycie zabezpieczającym znajdziesz tutaj

Zacznij inwestować już dziś lub załóż konto treningowe

Wypróbuj nagradzaną platformę handlową XTB

Załóż rachunek rzeczywisty Wypróbuj konto treningowe

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.