Forex - definicje

Tematy powiązane:
Czas czytania: 3 minut(y)

Forex (rynek walutowy) to największy rynek finansowy na świecie. W tym artykule wyjaśniamy najważniejsze terminy związane z rynkiem Forex.

Zacznij inwestować już dziś lub załóż konto treningowe

Załóż rachunek rzeczywisty Wypróbuj konto treningowe
  • Rynek pozagiełdowy (OTC) jest przykładem rynku zdecentralizowanego, którego uczestnicy handlują akcjami, towarami, walutami lub innymi instrumentami bezpośrednio pomiędzy sobą, bez udziału scentralizowanej giełdy lub brokera. 
  • Para walutowa to notowanie dwóch różnych walut w której jedna waluta z pary jest notowana w stosunku do drugiej. Każda waluta jest przedstawiana za pomocą trzyliterowego skrótu i jest zwykle oddzielona od waluty z którą jest sparowana spacją, kropką lub ukośnikiem. Na przykład EUR/USD odnosi się do pary walutowej Euro - Dolar amerykański. Pierwsza wymieniona waluta pary walutowej jest nazywana walutą bazową, a druga waluta jest nazywana walutą kwotowaną.
  • Waluta bazowa i waluta kwotowana - kalkulacja kursów pomiędzy parami walutowymi jest czynnikiem waluty bazowej. Zazwyczaj, para walutowa będzie przedstawiona w następujący sposób - EUR/USD 1,1830. W tym przykładzie, euro (EUR) jest walutą bazową, a dolar amerykański (USD) jest walutą kwotowaną. Różnica między tymi dwoma walutami jest stosunkiem ceny. Wskazuje on, ile waluty kwotowanej potrzeba do zakupu jednej jednostki waluty bazowej. Tak więc za jedno euro zapłacimy 1,1830 dolara amerykańskiego. 
  • Majors są najczęściej handlowanymi parami walutowymi na świecie. Obejmują one takie waluty jak euro, dolar amerykański, jen japoński, funt szterling, dolar australijski, dolar kanadyjski i frank szwajcarski. Główne waluty to te, w których denominowana jest większość światowych transakcji zagranicznych co oznacza, że są one najbardziej płynne. Są to również waluty w stosunku do których poszczególne państwa najczęściej wyceniają swoją własną walutę.
  • Minors, znane również jako pary krzyżowe, to pary, które nie zawierają dolara amerykańskiego, ale zawierają co najmniej jedną z trzech pozostałych głównych walut świata. Te nieco mniej popularne pary często charakteryzują się zwiększoną zmiennością w obu kierunkach z powodu mniejszej płynności. Oznacza to również, że ich spready są często szersze w porównaniu do głównych walut.  
  • Pary egzotyczne składają się zazwyczaj z głównej waluty oraz waluty rynków wschodzących lub taką, którą obraca się bardzo rzadko. Przykładami mogą być USD/TRY, USD/MXN/ EUR/PLN lub EUR/HUF. Parami tymi nie handluje się tak często, jak parami typu major czy minor, więc często koszty związane z zajęciem pozycji mogą być wyższe niż w przypadku bardziej płynnych par walutowych. Waluty egzotyczne mogą być niezwykle zmienne, a handel na nich często charakteryzuje się niskim wolumenem.
  • Sesje handlowe na rynku Forex - na rynku Forex można handlować 24 godziny na dobę, pięć i pół dnia w tygodniu i można go podzielić na cztery główne sesje: Sesja w Sydney, sesja w Tokio, sesja w Londynie i sesja w Nowym Jorku. Czasami sesje nakładają się na siebie, np. czterogodzinny okres szczytowej aktywności w Europie i Ameryce Północnej, któremu często towarzyszy zwiększona zmienność.
  • Waluty surowcowe to waluty krajów o bogatych zasobach naturalnych i dużych rezerwach surowcowych. Kraje te są w dużym stopniu uzależnione od eksportu surowców, dlatego kursy ich walut krajowych mogą poruszać się zgodnie z ruchami cen niektórych surowców czy towarów. Do grupy walut surowcowych należą: Dolar kanadyjski, Ruble rosyjskie, Dolar australijski czy Dolar nowozelandzki.

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Xtb logo

Dołącz do ponad 847 000 inwestorów z całego świata