Kalkulator inwestora

2 minute(s)

Zacznij inwestować już dziś lub załóż konto treningowe

Załóż rachunek rzeczywisty Wypróbuj konto treningowe

Czym jest Kalkulator inwestora?

Kalkulator inwestora jest specjalną funkcją na platformie xStation wbudowaną w oknie składania zleceń. Pomaga ona automatycznie wyliczyć takie parametry jak: wartość pipsa, margin (wymagana wartość depozytu zabezpieczającego), wartość spreadu i wiele innych. Kalkulator inwestora natychmiast określa wszystkie parametry Twojej pozycji, co pozwala na podejmowanie bardziej świadomych decyzji w szybszym tempie. Kalkulator ten jest świetnym narzędziem pomagającym Ci w zarządzaniu ryzykiem.

Kalkulator inwestora - przykład użycia

Jednym z tajników pomyślnego i zyskownego inwestowania jest zarządzanie ryzykiem. W celu oceny ryzyka, towarzyszącemu każdej transakcji, ważne jest aby zrozumieć, jak wiele można potencjalnie zyskać oraz ile stracić. Dzięki naszej zaawansowanej funkcji w postaci wbudowanego kalkulatora inwestycyjnego takie parametry jak: wartość pipsa, margin (depozyt zabezpieczający), wartość spreadu oraz potencjalne poziomy zysków i strat są natychmiast obliczane. Dzięki temu możesz dokonywać bardziej świadomych decyzji bez konieczności wykonywania ręcznych obliczeń.

Kalkulator inwestora - przykład użyciaSpójrz na powyższy przykład, gdzie została otwarta pozycja na EURUSD na 1 lota.

Co to oznacza?

Kiedy otwieramy pozycję na 1 lota, kalkulator inwestycyjny wykonuje automatycznie kilka pomocnych wyliczeń, m.in

  • Spread: 26.81 PLN
  • Margin (depozyt zabezpieczający): 4 257 PLN
  • Wartość pipsa: 38.29 PLN

Z powyższych wyliczeń dowiadujesz się, że koszt transakcji wyniesie 26.81 PLN. Wiesz również, że 4 257 PLN  zostanie wykorzystane z Twojego kapitału jako depozyt zabezpieczający na czas trwania transakcji. Co jednak najważniejsze, wiesz ile możesz zyskać lub stracić z każdym pipsem.

Zakładając, że rynek porusza się zgodnie z Twoimi założeniami:

Zysk = (ilość pipsów x wartość pipsa) - spread = (50 x 38.29) - 26.81 = 1 887.69 PLN

Kalkulator inwestycyjny pomoże Ci również w obliczeniu zleceń zabezpieczających - stop loss i take profit, co zostało szczegółowo wytłumaczone tutaj.

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.