Bostic and Barkin komentujú aktuálny ekonomický stav 🔔

17:28 29. novembra 2023

Komentáre Fedu Bostic komentuje opatrne, no optimistický výhľad na americkú ekonomiku. V nadchádzajúcich mesiacoch očakáva spomalenie ekonomickej aktivity, čo bude v súlade s sebavedomejším postojom amerického Fedu k súčasnej ekonomickej situácii. Bostic zdôrazňuje, že cesta k dosiahnutiu 2% miery inflácie bude náročná, ale dosiahnuteľná, čo poukazuje na klesajúcu cenovú silu medzi spoločnosťami. Poznamenáva, že prísnejšie menové politiky výrazne ovplyvňujú ekonomické aktivity, čo naznačuje pokračujúci trend dezinflácie. Bostic tvrdí, že napriek prekážkam je centrálna banka na ceste efektívne riadiť a prípadne znižovať mieru inflácie.

Barkin z Fedu predstavuje ostražitejší pohľad, keď zaznamenáva spomalenie spotrebiteľských výdavkov bez výrazného poklesu. Vyjadruje skeptický názor na to, že tvorcovia cien sa vracajú k správaniu pred COVID a porovnáva revidované údaje o výdavkoch spotrebiteľov so svojimi pozorovaniami na mieste. Barkin varuje, že rozhovory o znížení sadzieb sú predčasné, a predpokladá, že inflácia môže byť trvalejšia, než by bolo žiaduce. Uznáva predpovedanú výzvu medzi trhmi a Fedom, pričom zdôrazňuje potrebu flexibility pri úpravách sadzieb, ak inflácia opäť stúpne.

Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarma

OTVORIŤ OBCHODNÝ ÚČET VYSKÚŠAŤ DEMO Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciu

EURUSD ustupuje na úrovne pred včerajším prelomom nad 1,10. Výmenný kurz však stále zostáva nad Fibonacciho retracementom 61,8 % z posledného pohybu nadol. Udržanie súčasnej úrovne je kľúčové pre pokračovanie ďalšieho pohybu smerom nahor. Zdroj: xStation 5


Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.

Zdieľať
Späť
Xtb logo

Pripojte sa k viac ako
935 000 investorom z celého sveta