BREAKING: GBP rastie po údajoch o pracovných miestach v Spojenom kráľovstve

8:33 13. februára 2024

Dnes o 8:00 boli zverejnené údaje o zamestnanosti v Spojenom kráľovstve za december. Očakávalo sa, že správa ukáže spomalenie rastu týždenných miezd, ako aj pokles miery nezamestnanosti na najnižšiu úroveň od mája 2023. Skutočná správa sa ukázala ako jastrabie prekvapenie, keď sa rast miezd spomalil menej, ako sa očakávalo, zamestnanosť vzrástla viac, ako sa očakávalo, a miera nezamestnanosti klesla na 3,8 % najnižšiu úroveň od apríla 2023.

GBP po zverejnení správy posilnila, pričom GBPUSD v reakcii na túto správu poskočil o približne 0,2 %.

Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarma

OTVORIŤ OBCHODNÝ ÚČET VYSKÚŠAŤ DEMO Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciu

Spojené kráľovstvo, správa o zamestnanosti za december

  • Rast týždennej mzdy: 5,8 % r/r oproti očakávaným 5,6 % r/r (predtým 6,5 % r/r)
  • Týždenný rast miezd (bez odmien): 6,2 % r/r oproti očakávaným 6,0 % r/r (predtým 6,6 % r/r).
  • Zmena zamestnanosti: 72 tis. oproti 50 tis. očakávaným (predtým 73 tis.)
  • Miera nezamestnanosti: 3,8 % oproti očakávaným 4,0 % (predtým 4,2 %)

GBPUSD vyskočil a otestoval zónu rezistencie 1,2640 po lepšej než očakávanej správe o zamestnanosti zo Spojeného kráľovstva. Zdroj: xStation5


Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.

Zdieľať
Späť
Xtb logo

Pripojte sa k viac ako
935 000 investorom z celého sveta