BREAKING: Ropa klesá o 12%

18:13 26. novembra 2021

Ropa WTI klesla o viac ako 12 % pod hladinu 70 dolárov za barel, čo je najnižšia úroveň od septembra, keďže nový koronavírusový kmeň vyvolal obavy týkajúce sa možných cestovných obmedzení a blokád, ktoré by utlmili dopyt. Spojené kráľovstvo už zaviedlo dočasný zákaz letov z niekoľkých krajín v južnej Afrike a iné štáty by mohli prijať rovnaké opatrenia. Trhy s ropou už boli pod tlakom v dôsledku obáv zo širšieho prebytku globálneho trhu s ropou v prvom štvrťroku 2022 po oznámení o koordinovanom uvoľnení zásob ropy medzi hlavnými spotrebiteľmi začiatkom týždňa. OPEC predpovedá prebytok 400 000 barelov denne na trhoch s ropou v decembri a očakáva, že prebytok sa zvýši na 2,3 milióna bdp v januári a 3,7 milióna bdp vo februári, ak budú spotrebiteľské krajiny pokračovať s blokádami.

 

Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarma

OTVORIŤ OBCHODNÝ ÚČET VYSKÚŠAŤ DEMO Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciu

Cena ropy WTI (OIL.WTI) sa počas dnešnej seansy dostala pod psychologickú úroveň 70,00 USD a momentálne testuje 200 SMA (červená čiara). Ak prevládne súčasný sentiment, pohyb smerom nadol sa môže zrýchliť smerom k podpore na úrovni 65,40 USD, ktorá je označená predchádzajúcimi cenovými reakciami. Zdroj: xStation5

"Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko."

Zdieľať
Späť