BREAKING: Slovenská inflácia HICP po prvý krát na jednociferných úrovniach

9:14 19. septembra 2023

Po pozitívnych inflačných dátach meraných pomocou spotrebného koša Štatistického úradu SR prihádzajú taktiež pozitívne inflačné dáta merané podľa harmonizovaného spotrebného koša EÚ. Harmonizovaný index spotrebiteľských cien je už medziročne vyššie len o 9,6 % (10,3 % za mesiac júl). Keď sa však pozrieme na priemernú ročnú mieru inflácie (meranú za posledných 12 mesiacov), tá je stále na úrovni 13,4 %, oproti júlu 2023, kedy bola na 13,7 %. Slovensko má tak už dlhšiu dobu prvenstvo, čo sa týka najvyššieho rastu cien v eurozóne.

Medzimesačne však ceny v auguste vzrásatli len o 0,1 %, a mohli za to hlavne nasledujúce segmenty s nasledujúcim celkovým príspevkom do medzimesačnej inflácie:

Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarma

OTVORIŤ OBCHODNÝ ÚČET VYSKÚŠAŤ DEMO Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciu
  • Doprava - príspevok 0,31 % (výrazný nárast pohonných hmôt)
  • Reštaurácie a Hotely - príspevok 0,07 %
  • Potraviny a nealkoholické nápoje - príspevok -0,28 %

Podrobnejšie dáta s celoeurópskym porovnaním vyjdu o 11:00 na stránkach Eurostatu, ktoré budeme sledovať. 


Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.

Autor

Marek Nemky

Zdieľať
Späť