⛽Brent na 10-mesačných maximách nad 95 USD

15:25 19. septembra 2023

🔼 Ropa predlžuje rally s napätosťou trhu v centre pozornosti

Ropa pokračuje vo svojom raste vyvolanom akciami OPEC+, najmä predĺžením obmedzenia dodávok zo Saudskej Arábie a Ruska. Obe krajiny pred 2 týždňami oznámili, že do konca roka predĺžia obmedzenia výroby a vývozu, čím trhy zaskočili, pretože sa všeobecne očakávalo predĺženie o 1 mesiac.
 
Zmeny v krivke futures na ropu zdôrazňujú, že trh môže byť v krátkodobom horizonte nedostatočný a že fyzický trh s ropou je stále napätejší. Keď sa pozrieme na nižšie uvedený graf, ukazujúci aktuálnu krivku futures aj krivky pred týždňom a mesiacom, môžeme vidieť silný nárast krátkodobých kontraktov. Takáto situácia signalizuje, že buď je krátkodobý dopyt veľmi silný, alebo je krátkodobá ponuka obmedzená. Zdá sa, že je to tak, pretože okolo rastu čínskeho dopytu stále existuje množstvo otázok. Rozpätie medzi 1. mesačným kontraktom Brent a 4. mesačným kontraktom Brent sa blíži 4 USD za barel – úrovne, ktoré neboli zaznamenané od polovice novembra 2022.

Zdroj: Bloomberg Finance LP

Zdroj: Bloomberg Finance LP
 
Keď sa pozrieme na graf Brent (OIL) v intervale D1, môžeme vidieť, že cena je na denných maximách, len tesne pod hranicou 95,50 USD. Ceny ropy vzrástli o viac ako 15% od minima z konca augusta a analytici trhu aj experti ropného priemyslu hovoria, že čoskoro môže byť dosiahnutá 100 dolárov za barel. Aj keď sa však zdá, že konsenzus, ktorý je založený na predpovedi, že dôjde k prelomeniu 100 USD, je takmer rovnako akceptované, že každé takéto prerazenie bude mať krátke trvanie vzhľadom na to, aké rýchle boli nedávne zisky, ako silne je trh prekúpený a ako fundamenty také neospravedlňuj cenové hladiny. Krátkodobú rezistenciu môžeme nájsť v oblasti 98 dolárov za barel – približne 2,5 % nad súčasnou trhovou cenou – a vyznačuje sa miestnymi maximami z druhej polovice roku 2022.

Zdroj: xStation5

Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarma

OTVORIŤ OBCHODNÝ ÚČET VYSKÚŠAŤ DEMO Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciu


Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.

Zdieľať
Späť