EU se dohodla na zastropování ruské ropy

18:31 2. decembra 2022

Vlády Evropské unie zavedou cenový strop na ruskou námořní ropu ve výši 60 dolarů za barel s mechanismem úpravy, který udrží strop na úrovni 5 % pod tržními cenami poté, co Polsko s touto myšlenkou formálně souhlasilo. Dříve se Polsko a pobaltské země vyslovily pro přísnější limit, dokonce 30 dolarů za barel, zatímco Řecko, Kypr a Malta, jejichž domácí lodní průmysl hraje klíčovou roli v mezinárodní přepravě ruské ropy, chtěly limit 70 dolarů, uvedli pro Euronews diplomaté obeznámení se situací. Očekává se, že zbytek skupiny G7 (a Austrálie) tento mechanismus brzy schválí. V platnost by měl vstoupit 5. prosince, tedy den po zasedání OPEC+. Obchodníci s ropou proto mohou po víkendu očekávat zvýšenou volatilitu. 

Cílem cenového limitu je dále ochromit finance Kremlu a jeho schopnost financovat válku na Ukrajině. Podle údajů helsinské organizace Center for Research on Energy and Clean (CREA) zaznamenalo Rusko od začátku konfliktu 24. února do 28. listopadu prodej ropy ve výši 116 miliard eur a 38 miliard eur z ropných produktů a chemikálií. EU byla v tomto období největším odběratelem. Zdroj: Center for Research on Energy and Clean (CREA) prostřednictvím Euronews.

Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarma

OTVORIŤ OBCHODNÝ ÚČET VYSKÚŠAŤ DEMO Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciu

Ropa WTI na dnešní rozhodnutí EU reagovala poměrně málo a nadále se obchoduje kolem hlavní podpory na úrovni 81,20 USD za barel. Zdroj: xStation5

Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.

Zdieľať
Späť