GBP sa zotavuje aj napriek poklesu stávok na zvýšenie sadzieb

15:24 20. septembra 2023

GBP bola dnes ráno po 7:00 BST pod značným tlakom. Správa britského CPI ukázala, že celkový rast cien v auguste spomalil zo 6,8 na 6,7 % medziročne (očak. 7,0 % medziročne), zatiaľ čo jadrový ukazovateľ klesol zo 6,9 % na 6,2 % medziročne (očiek. 6,8 % medziročne). Výrazný pokles jadrovej inflácie znamená, že posledné zrýchlenie rastu miezd nemalo veľký vplyv na infláciu v Spojenom kráľovstve. To zase vyvolalo pokles stávok na zvýšenie sadzieb pre nadchádzajúce zasadnutie BoE.

Goldman Sachs hovorí, že sa zdá skôr nepravdepodobné, že by Bank of England na zajtrajšom zasadnutí zvýšila sadzby. Stávky na peňažný trh na zvýšenie sadzieb klesli pod 50 % po dnešnom zverejnení dát z približne 70 % skôr. Peňažné trhy však do konca tohto roka oceňujú ešte jedno zvýšenie sadzieb.

Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarma

OTVORIŤ OBCHODNÝ ÚČET VYSKÚŠAŤ DEMO Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciu

Peňažné trhy očakávajú ešte jedno zvýšenie sadzieb tento rok, ale nie zajtra. Zdroj: Bloomberg Financie LP

UK inflácia CPI a rast miezd. Zdroj: Bloomberg Financie LP

Treba poznamenať, že trh je stále takmer 100% istý, že do konca roka dôjde k ďalšiemu zvýšeniu sadzieb o 25 základných bodov. USD sa navyše pred dnešným rozhodnutím FOMC sťahuje späť, čo pomohlo takmer úplne vymazať pokles GBPUSD z dnešného dňa. Na druhú stranu sa pár obchoduje v jasnom zostupnom trende a 50-hodinový kĺzavý priemer je testovaný v dobe tlače.

Zdroj: xStation5


Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.

Zdieľať
Späť
Xtb logo

Pripojte sa k viac ako
847 000 investorom z celého sveta