Kryptomeny sa obchodujú vyššie 📈 Eufória na Bitcoincash a Litecoin

10:15 30. júna 2023

Dve kryptomeny, LITECOIN a BITCOINCASH, v poslednom čase intenzívne získavali a dnes pokračovali v ziskoch, keďže Bitcoin sa snaží vyšplhať nad 31 000 USD. Bitcoincash za posledný týždeň vzrástol so ziskom takmer 100 % a spolu s Litecoinom sú to prakticky dve najstaršie kryptomeny, ktoré SEC neuviedla vo svojom podaní, v ktorom uviedla, ktoré kryptomeny považuje za "cenné papiere".

  • Litecoin aj Bitcoincash sú postavené na zdrojovom kóde Bitcoinu a počas nedávneho býčieho rastu sa nedokázali vyrovnať rozsahu rastu nových projektov vrátane Etherea (ktoré SEC tiež neváha označiť za komoditu).
  • Inštitucionálna burza EDX Markets, za ktorou stoja spoločnosti Citadel, Virtu Financials a Charles Schwab, sprístupnila obchodovanie s kryptomenami na svojej platforme - sú na nej kótované len kryptomeny "starej školy", ako sú Bitcoin, Ethereum, Litecoin a Bitcoincash.
  • Generálny riaditeľ EDX Jamil Nazarali tlmočil, že je mimoriadne spokojný so skutočnosťou, že žiadna z týchto štyroch kryptomien nebola komisiou SEC uznaná ako "cenný papier". Relatívne nízka likvidita a hĺbka trhu, ako aj nedostatok regulačnej neistoty okolo projektov pomohli býkom
  • Podľa údajov spoločnosti DeCrypt rally spotovej ceny Litecoinu od 15. júna podporili najmä retailoví investori, keďže hodnota obchodov v rozmedzí 10 až 10 000 USD v poslednom čase výrazne prevýšila objem väčších obchodov.

Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarma

OTVORIŤ OBCHODNÝ ÚČET VYSKÚŠAŤ DEMO Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciu

LITECOIN sa od apríla 2022 šplhá na rekordné úrovne, cena prekonala 23,6 Fibonacciho retracementu vzostupnej vlny z júna 2022, a ak bude dynamická rally pokračovať - kľúčové pre býkov bude rozhodné prelomenie rezistencie na úrovni 100 USD, čo by mohlo otvoriť cestu k novým ročným maximám. Zdroj: xStation5

Po otvorení obchodovania na EDX Markets sa záujem o obchodovanie s futures na Bitcoincash zvýšil na úroveň z býčieho trhu v roku 2021. Zdroj: Coinglass

Cena BITCOINCASH bojuje s kľúčovou zónou odporu - SMA200 na intervale W1 (červená čiara). Jej prekonanie by mohlo znamenať trvalejšiu zmenu klesajúceho trendu. Zdroj: xStation


Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.

Zdieľať
Späť
Xtb logo

Pripojte sa k viac ako
935 000 investorom z celého sveta