PepsiCo stráca 3 % po zmiešaných výsledkoch a výhľadu 📊

20:00 9. februára 2024

Čistý zisk spoločnosti PepsiCo (PEP.US) prekonal odhady, ale prvýkrát po takmer štyroch rokoch klesli štvrťročné tržby o 0,5 %, čo môže byť pre predajcov dôvodom na prehodnotenie obchodných vyhliadok v prostredí nižšej očakávanej inflácie, ktorá obmedzuje zvyšovanie marží na základe cien. Tento pokles tržieb sa pripisuje vysokým nákladom na úvery a zníženým úsporám, ktoré ovplyvnili spotrebiteľov počas prázdninového štvrťroka, pričom celkový dopyt v Severnej Amerike bol neuspokojivý.Kľúčové finančné metriky:

  • Príjmy: 27,85 miliardy USD vs. očakávaných 28,4 miliardy USD
  • Upravený zisk na akciu (EPS): 1,78 USD oproti očakávaným 1,72 USD
  • Čistý zisk: 1,3 miliardy USD oproti 518 miliónom USD v 4. štvrťroku 2022

Kľúčové poznatky zo správy

Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarma

OTVORIŤ OBCHODNÝ ÚČET VYSKÚŠAŤ DEMO Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciu

Podľa spoločnosti PepsiCo americkí spotrebitelia nečakane zmenili svoje zvyky z jedenia a pitia doma (nižší predaj Pepsi) na nákup väčšieho množstva občerstvenia a nápojov Gatorade. Spoločnosť zostáva optimistická, pokiaľ ide o celkový stav spotrebiteľov, pričom uvádza nízku nezamestnanosť a nádej, že úrokové sadzby do leta klesnú a mzdy porastú rýchlejšie ako inflácia. Podľa spoločnosti sa na tržbách vo 4. štvrťroku 2023 negatívne prejavila aj f/x volatilita.

  • Organické tržby Pepsi vzrástli v tomto štvrťroku o 4,5 % vďaka vyšším cenám
  • Ďalšie zvyšovanie cien sa zdá byť nerealizovateľné, keďže negatívne ovplyvnilo dopyt po produktoch; objem predaja Pepsi vo 4. štvrťroku klesol
  • Predaj ovplyvnilo uprednostňovanie menších balení spotrebiteľmi z dôvodu pohodlia a nákladov
  • Objem predaja klesol o 2 % v prípade spoločnosti Frito-Lay North America (Cheetos, Doritos) a o 6 % v prípade spoločnosti Pepsi; spoločnosť Quaker Foods zaznamenala 8 % pokles, čo sa pripisuje ukončeniu predaja müsli tyčiniek a cereálií

Predpovede

Spoločnosť Pepsi predpokladá, že v roku 2024 organické príjmy vzrastú minimálne o 4 % a zisk na akciu sa zvýši minimálne o 8 %. Predtým spoločnosť Pepsi odhadovala rast organických tržieb v rozmedzí 4 % až 6 %; prognóza zisku na akciu však zostáva nezmenená. Spoločnosť teraz očakáva slabší prvý polrok v dôsledku stiahnutia výrobkov zo severoamerického sektora Quaker Oats. Vedenie spoločnosti očakáva, že globálny rast organických tržieb v roku 2024 prevýši rast v Severnej Amerike.

Zdroj: xStation 5


Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.

Zdieľať
Späť
Xtb logo

Pripojte sa k viac ako
935 000 investorom z celého sveta