Striebro rastie o 3,8%, pretože americký dolár oslabuje 💵

15:10 29. septembra 2023

STRIEBRO dnes pokračovalo vo veľmi silnom raste, ďalej podporených klesajúcimi výnosmi dlhopisov, slabším dolárom, trhovými ziskami v Číne a všeobecným zlepšením rizikovej nálady na globálnych trhoch.

  • Dlhodobý výhľad pre striebro sa tiež zlepšuje vďaka dodatočnému dopytu zo strany fotovoltaického priemyslu a obmedzenej ponuke z veľkých baní. ANZ Research odhaduje, že solárne fotovoltaické elektrárne zvýšia dopyt po striebre na 225 miliónov uncí v roku 2025 oproti odhadovaným 161 miliónom uncí v roku 2023.
  • Bezprostredným dôvodom ziskov striebra sú dnes samozrejme predovšetkým globálne faktory a krytie krátkych pozícií špekulantmi očakávajúcimi ďalšie poklesy striebra, ktoré pod tlakom dolára a výnosov už niekoľko dní oslabuje.
  • Vzhľadom na to, že trhy sa uisťujú, že úrokové sadzby už môžu byť blízko svojich maxím, niektorí analytici očakávajú rast cien striebra v prípade postupného uvoľňovania menovej politiky v globálnom meradle.

Podporí solárna energia dopyt po striebre?

Podľa Silver Institute zaznamenal trh so striebrom v roku 2022 deficit 237,7 miliónov uncí a deficity budú pokračovať aj v nasledujúcich rokoch. Medzeru však vypĺňajú obrovské nadzemné zásoby a množstvo kovu v držbe jednotlivcov a investorov.

Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarma

OTVORIŤ OBCHODNÝ ÚČET VYSKÚŠAŤ DEMO Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciu

Podľa analytikov Silver Institute sa dopyt po striebre z fotovoltaických (PV) článkov, ktoré tvoria solárne panely, za posledných osem rokov strojnásobil na 160 miliónov uncí (14 % celkového dopytu po striebre v roku 2023 oproti 5 % v roku 2014). Zdá sa, že hrozbou je zníženie obsahu striebra v paneloch, ak sa ceny ukážu ako záťaž pre výrobcov, ale priestor na zníženie sa zdá byť značne obmedzený vzhľadom na užitočnosť kovu.

Graf Striebra 

Pri pohľade na graf STRIEBRA môžeme vidieť, že sa cene podarilo znovu vystúpiť nad 38,2 Fibonacciho retracement vzostupnej vlny z marca 2020 a teraz je blízko prekonania všetkých troch kľúčových kĺzavých priemerov, ktoré sa pohybujú takmer na rovnakej úrovni 23,4 USD za uncu. Prielom nad nimi by mohol naznačovať potenciál pre odraz k 25,7 USD, kde vidíme úroveň 23,6 Fibo. Na dennom intervale je ukazovateľ RSI aj napriek dnešným euforickým nárastom tesne nad 53 bodmi. Blízkosť 22,5 USD sa v posledných mesiacoch ukázala ako solídna základňa pre býkov – prípadný obnovený pokles okolo tejto úrovne by mohol predzvesť dlhodobejšej slabosti.

Zdroj: xStation5

Pri pohľade na graf STRIEBRA a dolárový index (USDIDX, zlatá farba) vidíme, že sa znovu objavil silný vzostupný impulz, pretože dolár znižuje nedávne veľmi silné zisky. Zároveň bola zachovaná trendová línia.

Zdroj: xStation5


Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.

Zdieľať
Späť
Xtb logo

Pripojte sa k viac ako
847 000 investorom z celého sveta