Zhrnutie dňa: Zmiešané údaje o PMI z USA a EÚ

19:14 22. septembra 2023
 • Na Wall Street pozorujeme mierne oživenie indexov po dvoch dňoch výraznejšieho poklesu. Index US500 sa obchoduje v mierne kladných číslach, zatiaľ čo Nasdaq 100 (US100) si pripisuje 0,50 %.
 • PMI z USA boli zmiešané, pričom výrobný PMI sa mierne odrazil a dopadol nad očakávania:
  • Index PMI služby: 50,2 Predpoveď: 50,7 Predtým: 50,5
  • Index PMI vo výrobe: 48,9 Predpoveď: 48,2 Predtým: 47,9
  • S&P Composite PMI Index: 50,1 Predpoveď: 50,4 Predtým: 50,2
 • Dnes boli zverejnené údaje PMI aj pre krajiny EÚ. Trh najprv dostal hrozné údaje z Francúzska, po nich nasledovali lepšie čísla z Nemecka, aj keď stále smerujúce k recesii.
 • Nemecko:
  • Výrobný PMI: 39,8 (očakávané: 39,5; predtým: 39,1)
  • PMI služieb: 49,8 (očakávané: 47,1; predtým: 47,3)
 • Francúzsko:
  • Výrobný PMI: 43,6 (očakávané: 46,1; predtým: 46,0)
  • PMI služieb: 43,9 (očakávané: 46,0; predtým: 46,0)
 • EURUSD sa podarilo vymazať časť svojich predchádzajúcich ziskov a futures na dolárový index (USDIDX) sa obchodujú nižšie. Dolár sa po svojich nedávnych výrazných nárastoch mierne sťahuje.
 • Investori pomaly začínajú akceptovať perspektívu udržania vyšších úrokových sadzieb dlhšie, ako sa predtým predpokladalo. Tento postoj dnes potvrdili Susan Collinsová, šéfka filadelfského Fedu, a Michelle Bowmanová, ktorá zdôraznila, že očakávaný pomalý pokles inflácie (v podmienkach silnej ekonomiky) si môže vyžadovať razantnejšie sprísnenie politiky.
 • Bank of Japan ponechala úrokové sadzby na nezmenenej úrovni a japonský jen (JPY) zaznamenáva po holubičích vyjadreniach banky mierny pokles voči ostatným menám.
 • Na trhu kryptomien dnes pozorujeme miernu volatilitu. Bitcoin a ethereum sa stabilizujú na včerajších minimách.


Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.

Zdieľať
Späť
Xtb logo

Pripojte sa k viac ako
847 000 investorom z celého sveta