Akciový trh a CFD na akcie

Čas čítania: 5 minute(s)
Akcia je cenný papier, ktorý zabezpečuje vlastníctvo v spoločnosti a predstavuje nárok na časť aktív a výnosov spoločnosti. To znamená, že keď si kúpite akciu konkrétnej spoločnosti, stanete sa jej vlastníkom. V takomto prípade vlastníte časť majetku spoločnosti a máte právo získať podiel na zisku (právo na vyplatenie dividendy).

Každý segment finančného trhu sa riadi vlastnými zákonmi. Ako príklad si uveďme meny - ich hodnota je určená hlavne tým, aká je ekonomická situácia v krajine, politikou centrálnej banky alebo hodnotami úrokových sadzieb. Ceny komodít sa zase vyvíjajú hlavne na základe ponuky a dopytu. Ďalším aktívom sú akcie, ktoré sú zaujímavými finančnými nástrojmi, pretože sú spojené nielen so samotným podnikaním spoločnosti, ale môžu byť aj odrazom ekonomiky ako celku. Navyše, zatiaľ čo sa väčšia ako 5% zmena hodnoty meny alebo komodity považuje za nezvyčajnú, tak pri akciách je takáto zmena celkom bežná.

Čo sú akcie?

Začnime jednoduchou definíciou: akcia je cenný papier, ktorý zabezpečuje vlastníctvo v spoločnosti a predstavuje nárok na časť aktív a výnosov spoločnosti. To znamená, že keď si kúpite akciu konkrétnej spoločnosti, stanete sa jej vlastníkom. V takomto prípade vlastníte časť majetku spoločnosti a máte právo získať podiel na zisku (právo na vyplatenie dividendy). Samozrejme, existuje veľa druhov akcií, avšak najrozumnejšie je zamerať sa na kmeňové akcie, pretože majú najväčší podiel na trhu.

Pokiaľ by ste sa stali väčšinovým vlastníkom spoločnosti, obchodovanie akcií by bolo zložitejšie. Rozhodovali by ste nielen o tom, čo robiť s cennými papiermi, ktoré ste si kúpili, ale mali by ste tiež právo rozhodovať o budúcnosti spoločnosti účasťou na valnom zhromaždení akcionárov. Majitelia kmeňových akcií môžu hlasovať o rozhodnutiach vplývajúcich na budúcnosť spoločnosti, akými sú napríklad zmeny v predstavenstve, fúzie, akvizície alebo prevzatia iných spoločností.

Čo vplýva na akcie?

Ako vždy, na túto otázku nie je jednoduché odpovedať. Pravdou je, že existuje veľa faktorov, ktoré by mohli ovplyvniť ceny akcií. Pozrime sa teda na najdôležitejšie z nich:

 • Zisky – zisk je najdôležitejším ukazovateľom pri analýze akcií. Čím vyššie sú zisky spoločnosti, tým drahšie by mali teoreticky byť jej akcie. Keď spoločnosť zarába, môže akcionárom tento zisk vyplácať vo forme dividendy. Môže tiež odkupovať spätne svoje akcie alebo zisky reinvestovať, čo by malo viesť k zvýšeniu hodnoty spoločnosti. Keďže množstvo akcií ostáva viac či menej nezmenené, zvýšenie hodnoty spoločnosti vedie k vyššej cene každej akcie. Je dôležité mať na pamäti, že niekedy spoločnosť s vysokou cenou svojich akcií nemusí generovať adekvátne vysoké príjmy a zisky. Rastúca cena však znamená, že investori dúfajú, že v budúcnosti táto spoločnosť začne generovať adekvátne zisky. Ak nie, ceny sa môžu výrazne prepadnúť tak, ako tomu bolo počas dot-com bubliny. Toto sú teda dôvody, prečo sú zisky rozhodujúce pri sledovaní vývoja akcií.
 • Odvetvie alebo sektor – spoločnosti podnikajú v rámci špecifických odvetví hospodárstva. Spoločnosť Apple je napríklad jednou z popredných technologických spoločností, čo znamená, že nebude konkurovať spoločnosti Coca-Cola. Apple však bude určite sledovať, čo robí spoločnosť Microsoft. Agresívna hospodárska súťaž v sektore by mohla mať značný vplyv na zisky spoločnosti, a tak znižovať hodnotu akcií.
 • Financie – finančná situácia spoločnosti určuje jej schopnosť existovať z dlhodobého hľadiska. Zhoršenie tejto oblasti by mohlo viesť k dramatickému poklesu hodnoty akcií. Najlepším príkladom je bankový sektor a jeho problémy v roku 2008.
 • Ekonomická situácia – Ceny akcií závisia nielen od toho, čo sa deje v spoločnosti, ale aj od toho, čo sa deje mimo spoločnosti. Ako príklad môžeme uviesť spomaľujúci ekonomický rast alebo dokonca recesiu. Tieto faktory by mohli signalizovať potenciál poklesu ziskov alebo dokonca bankrot, ktorý by ovplyvnil hodnotu akcií. Na druhej strane by vyšší hospodársky rast mohol zlepšiť výhľad pre konkrétnu spoločnosť, čo by viedlo k zvýšeniu hodnoty jej akcií.

Samozrejme existuje veľa faktorov, ktoré je potrebné sledovať. Tieto štyri sú však kľúčové pri sledovaní trhu s akciami.

Pozrime sa na ukazovatele

Oceňovanie spoločností určite nie je jednoduchá úloha. Finančné výkazy, budúce zárobky, podmienky odvetvia a všetky zmeny, ktoré s nimi súvisia, môžu byť veľmi dôležité. Existuje však jednoduchý spôsob, ako porovnať akcie medzi sebou a zvážiť, či by mohla investícia do konkrétnej spoločnosti priniesť zisk. Pri analýze môžete využiť finančné ukazovatele, aby ste zistili, či existuje vhodná príležitosť na obchod. Pozrime sa na najpopulárnejšie ukazovatele, ktoré Vám pri analýze môžu pomôcť:

 • Zisk na akciu (EPS) – ide o pomer, ktorý počíta výšku čistého zisku dosiahnutého pre každú existujúcu akciu. Inými slovami, táto suma predstavuje peniaze, ktoré zarobí každá akcia, ak by boli celkové zisky rozdelené na celkový počet akcií ku koncu roka. V niektorých prípadoch tiež odzrkadľuje ziskovosť spoločnosti z pohľadu akcionárov. Čím vyšší EPS je, tým je akcia pre investora zaujímavejšia.
 • Pomer ceny k zisku (P/E) – pomer cien k ziskom je najpopulárnejším ukazovateľom oceňovania akcií. Napriek jeho nedokonalosti ide stále o jeden z najpoužívanejších ukazovateľov. Ide o hodnotu kmeňovej akcie spoločnosti v porovnaní s jej výnosom na akciu. Vysoký pomer znamená, že investori musia platiť viac za súčasný zisk, zatiaľ čo nízky pomer znamená, že sa zisk stáva lacnejším. Akcie s vysokým P/E sa považujú za predražené, čo má za následok menší potenciál investície. Všeobecným pravidlom je, že čím je pomer P/E nižší, tým atraktívnejšia je akcia.
 • Dividendový výnos (DY) – ide o pomer, ktorý udáva, koľko spoločnosť vypláca formou dividendy každý rok v porovnaní s hodnotou akcie. Dividendový výnos je teda vyjadrený ako percento z hodnoty a počíta sa ako suma vyplatenej dividendy delená hodnotou akcie. Tento pomer je užitočným nástrojom pre tzv. „dividendových investorov”, ktorí hľadajú akcie so stabilným rastom a zaujímavou dividendou.

Existuje samozrejme veľa iných ukazovateľov, ktoré sa pri analýze využívajú. Mali by ste si však vybrať tie, ktoré budú dôležité práve pre Vašu investičnú stratégiu.

CFD na akcie

XTB ponúka CFD na akcie, ktoré však nie sú fyzickými akciami. Aj keď sa pohybujú rovnako ako podkladové akciové aktíva, poskytujú investorom ďalšie možnosti. Pozrime sa na hlavné body súvisiace CFD na akcie.

 1. Obchodovanie s akciami CFD Vám umožňuje realizovať dlhú pozíciu (nákup), ak si myslíte, že cena akcií bude stúpať alebo krátku pozíciu (predaj), ak si myslíte, že cena akcií bude klesať. CFD sú preto oveľa flexibilnejšie než fyzické akcie, čo Vám dáva možnosť využiť akýkoľvek pohyb cien akcií  hore alebo dole.
 2. Môžete obchodovať s CFD akciami s pákovým efektom až 1:5. To znamená, že by ste mohli obchodovať s akciami CFD s nižšou sumou, než si vyžadujú bežné akcie. Marža potrebná na otvorenie pozície závisí od trhovej kapitalizácie, likvidity a volatility konkrétnej akcie. Majte však na pamäti, že pákový efekt funguje obidvoma spôsobmi a straty môžu prekročiť Váš počiatočný vklad. Buďte teda opatrní, aby ste dokázali riadiť riziko pri obchodoch s akciami.
 3. Počas obchodovania s akciami CFD musíte zaplatiť denný finančný poplatok  nazývaný swapový poplatok. Poplatok je platený kvôli pákovému charakteru inštrumentu.
 4. Môžete vyhľadávať spoločnosti, ktoré vyplácajú dividendy a využívať tento benefit aj pri obchodovaní s CFD akciami – dochádza k úprave peňažných prostriedkov na účte, ktoré sú ekvivalentom čistej (dlhé pozície podliehajú plusovej úprave peňažných prostriedkov) alebo hrubej dividendy (krátke pozície podliehajú mínusovej úprave peňažných prostriedkov). Vydávanie predkupných práv a tzv. spin-off sa riešia podobným spôsobom, keďže úprava peňažných prostriedkov je založená na trhovej cene, keď dochádza k vydaniu práv alebo spin-off. Otvorené pozície podliehajú úpravám akcií, ak zostanú otvorené po obchodných hodinách v deň vypršania platnosti.
 5. Transakcie s akciami CFD môžu v závislosti od konkrétnych zákonov a nariadení spôsobiť vznik daňových nákladov.
 6. Nákupom akcií CFD sa nestávate majiteľom spoločnosti. Ak by ste však nakúpili fyzické akcie, tak sa vlastníkom stávate. To znamená, že môžete rozhodovať o budúcnosti spoločnosti, ak ste vlastníkom jej akcií, čo nie je možné urobiť pri vlastníctve akcií CFD.

Ako vidíte, existujú určité rozdiely medzi CFD na akcie a fyzickými akciami. Ceny oboch nástrojov sa však správajú presne rovnakým spôsobom. To znamená, že môžete využívať väčšinu výhod spojených s obchodovaním akcií bez toho, aby ste ich skutočne vlastnili.

Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte testovací účet

Vyskúšajte oceňovanú platformu

Otvoriť reálny účet Vyskúšať testovací účet

Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.

Xtb logo

Pripojte sa k viac ako
935 000 investorom z celého sveta