Kĺzavé priemery

Čas čítania: 5 minute(s)
Kĺzavé priemery môžu poskytnúť slušné obchodné signály. Je však obvyklým javom, že sa pohyb ceny uskutoční predtým, než nastane signál. Je to preto, že tento pohyb sa ešte len vytvára a indikátor sa vzťahuje na to, čo sa stalo predtým a nie na to, čo sa deje teraz.

Každá obchodná stratégia by mala obsahovať špecifické informácie nielen o tom, kedy môže byť obchod otvorený, ale aj o systéme riadenia rizík na zníženie Vašich strát. To zvyšuje celkovú pravdepodobnosť obchodného úspechu v dlhodobom horizonte. Jedným z najpopulárnejších nástrojov technickej analýzy sú kĺzavé priemery, ktoré sú vysvetlené podrobnejšie nižšie.

Čo sú kĺzavé priemery

Kĺzavý priemer je indikátor sledovania trendov založený na minulých cenách. Ako to naznačuje jeho názov, slúži na sledovanie trendu, čo znamená, že buď rastie alebo klesá v súlade s trhom. Ako ste si pravdepodobne všimli, ceny finančných aktív môžu kolísať a rýchlo sa meniť. Kĺzavé priemery pomáhajú pri vyhladzovaní cenového pohybu. To o niečo zjednodušuje identifikáciu trendov. Navyše, kĺzavé priemery sa používajú nielen na určenie smeru trendu, ale aj na vstup do obchodu. Poďme zistiť, ako dva najobľúbenejšie priemery fungujú a ako by ste ich mohli využiť vo Vašom obchodovaní.

Jednoduchý kĺzavý priemer (SMA)

Jedným z najobľúbenejších nástrojov technickej analýzy je jednoduchý kĺzavý priemer (Simple Moving Average – SMA), ktorý sa vypočíta spočítaním zatváracích cien daného trhu pre zvolený počet období a následným delením tohto čísla počtom období.

Väčšina kĺzavých priemerov je založená zatváracích cenách. Desaťdňový jednoduchý kĺzavý priemer je desaťdňový súčet zatváracích cien rozdelený desiatimi. Ako naznačuje jeho názov, kĺzavý priemer je priemer, ktorý sa pohybuje. Staré dáta sú vypustené, pretože sú k dispozícii nové údaje. To spôsobí, že sa priemer pohybuje v rámci času. Tu je návod, ako sa vypočíta:

Denné zatváracie ceny: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22

Prvý deň 10-dňového SMA: (11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20) / 10 = 15.5

Druhý deň 10-dňového SMA: (12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21 ) / 10 = 16.5 

Tretí deň 10-dňového SMA: (13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21 + 22) / 10 = 17.5

Všeobecným pravidlom je, že keď sa trh dostane pod kĺzavý priemer (t.j. zhora), a to telom sviečky a nie len jej knôtom, potom je to signál, že medvede nadobúdajú silu a že je väčšia pravdepodobnosť, že trh by mohol začať klesať. Tu je príklad:

Upozorňujeme, že predložené údaje sa týkajú minulých údajov o výkonnosti, a preto nie sú spoľahlivým indikátorom budúcej výkonnosti. Zdroj: xStation5

Na druhej strane, ak sa trh dostane nad kĺzavý priemer (t.j. zospodu), a to telom sviečky, je to signál, že býky získavajú silu a že je väčšia pravdepodobnosť, že trh začne stúpať.

Upozorňujeme, že predložené údaje sa týkajú minulých údajov o výkonnosti, a preto nie sú spoľahlivým indikátorom budúcej výkonnosti. Zdroj: xStation5

Samozrejme, môžete použiť viacero rôznych kĺzavých priemerov s rôznymi obdobiami. Mnohí obchodníci používajú viac ako jednu periódu (napríklad 50 a 100 alebo 100 a 200), aby získali lepší pohľad na súčasné smerovanie trhu a kedy sa trend môže zvrátiť. Všeobecným pravidlom je, že čím na vyššiu periódu sa vzťahuje priemer, tým je hladší a tým silnejší trend zobrazuje (ako je uvedené v grafe nižšie):

Upozorňujeme, že predložené údaje sa týkajú minulých údajov o výkonnosti, a preto nie sú spoľahlivým indikátorom budúcej výkonnosti. Zdroj: xStation5

Exponenciálny kĺzavý priemer (EMA)

EMA v porovnaní s SMA prikladá väčšiu váhu a význam najnovším cenám a nižšiu váhu starším cenám za zvolené obdobie. To dáva exponenciálnym kĺzavým priemerom výhodu rýchlejšej reakcie na kolísanie cien ako je tomu v prípade jednoduchého kĺzavého priemeru. Na druhej strane to však možno považovať za nevýhodu, pretože EMA je náchylnejší na falošné signály.

​​​​​​​Upozorňujeme, že predložené údaje sa týkajú minulých údajov o výkonnosti, a preto nie sú spoľahlivým indikátorom budúcej výkonnosti. Zdroj: xStation5

Dôležitá vec, ktorú je potrebné si uvedomiť, je, že EMA reaguje na obrat cien rýchlejšie, zatiaľ čo SMA zaostáva. Vzhľadom na to, že exponenciálne kĺzavé priemery prikladajú aktuálnym cenám väčšiu váhu ako minulým cenám, EMA je považovaný mnohými obchodníkmi za nadradeného v porovnaní s jednoduchým kĺzavým priemerom.

Každý obchodník by mal zvážiť výhody a nevýhody EMA a rozhodnúť sa, akým spôsobom bude kĺzavé priemery používať.

Ako používať kĺzavé priemery

Existujú rôzne spôsoby používania kĺzavých priemerov, ale v tomto článku sa budeme zaoberať:

  1. Využitím jedného kĺzavého priemeru
  2. Využitím dvoch kĺzavých priemerov

Využitie jedného kĺzavého priemeru

Keď sa na graf aplikuje jeden kĺzavý priemer, nákupný signál vznikne, keď graf pretne kĺzavý priemer zospodu telom sviečky. Na druhej strane predajný signál vznikne, keď graf pretne kĺzavý priemer zhora telom sviečky.

​​​​​​​Upozorňujeme, že predložené údaje sa týkajú minulých údajov o výkonnosti, a preto nie sú spoľahlivým indikátorom budúcej výkonnosti. Zdroj: xStation5

Vo vyššie uvedenom príklade sa v grafe zlata aplikoval SMA s periódou 50. Ako vidíte, trh najskôr poskytol nákupný signál, po ktorom ďalej rástol. Neskôr trh preťal SMA zhora a poskytol signál na predaj, po ktorom trh klesal.

Využitie dvoch kĺzavých priemerov

Keď sa používajú dva kĺzavé priemery s dvoma rôznymi periódami, nákupný signál vznikne, keď kĺzavý priemer s kratšou periódou pretne kĺzavý priemer s dlhšou periódou smerom zdola nahor. Na druhej strane predajný signál vznikne, keď kĺzavý priemer s kratšou periódou pretne kĺzavý priemer s dlhšou periódou smerom zhora nadol.

​​​​​​​Upozorňujeme, že predložené údaje sa týkajú minulých údajov o výkonnosti, a preto nie sú spoľahlivým indikátorom budúcej výkonnosti. Zdroj: xStation5

Vo vyššie uvedenom príklade sa na grafe DE30 aplikovali dva kĺzavé priemery – SMA s periódou 50 (modrá čiara) a SMA s periódou 100 (biela čiara). Nákupný signál vznikol, keď SMA 50 preťal SMA 100 zdola a následne trh rástol.

Majte však na pamäti, že všetky indikátory a oscilátory často poskytujú falošné signály a mali by sa preto používať s inými nástrojmi technickej analýzy. Keď všetky nástroje, ktoré ste použili, naznačujú rovnaký smer pre trh, zvyšuje sa pravdepodobnosť úspechu obchodu.

Indikátor oneskorenia

Ako ste si všimli v našich príkladoch vyššie, kĺzavé priemery môžu poskytnúť slušné obchodné signály. Je však obvyklým javom, že sa pohyb ceny uskutoční predtým, než nastane signál. Je to preto, že tento pohyb sa ešte len vytvára a indikátor sa vzťahuje na to, čo sa stalo predtým a nie na to, čo sa deje teraz. Obchodník by si to mal pri používaní kĺzavých priemerov pamätať. Aj keď SMA a EMA môžu byť silnými nástrojmi, mali by sa používať opatrne.

Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte testovací účet

Vyskúšajte oceňovanú platformu

Otvoriť reálny účet Vyskúšať testovací účet

Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.

Xtb logo

Pripojte sa k viac ako
1 000 000 investorom z celého sveta

Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 77 % účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty.
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 77 % účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty.

Používame cookies

Kliknutím na „Prijať všetko“ súhlasíte s ukládaním súborov cookie na vašom zariadení za účelom zlepšenia navigácie na webu, analýzy využitie webu a podpory nášho marketingového úsilia.

Táto stránka obsahuje súbory cookie, ktoré sú nevyhnutné pre fungovanie našich webových stránok. Podieľajú sa na funkciách, ako sú jazykové preferencie, distribúcia prevádzky alebo udržovanie užívateľskej relácie. Nie je možné ich zakázať.

Názov súborov cookie
Popis
SERVERID
userBranchSymbol Doba platnosti: 2. marca 2024
adobe_unique_id Doba platnosti: 1. marca 2025
test_cookie Doba platnosti: 1. marca 2024
SESSID Doba platnosti: 2. marca 2024
__hssc Doba platnosti: 8. septembra 2022
__cf_bm Doba platnosti: 8. septembra 2022

Používame nástroje, ktoré nám umožňujú analyzovať používanie našej stránky. Tieto údaje nám umožňujú zlepšiť užívateľské rozhranie z našej webovej služby.

Názov súborov cookie
Popis
_gid Doba platnosti: 9. septembra 2022
_gaexp Doba platnosti: 3. decembra 2022
_dc_gtm_UA-7863526-14 Doba platnosti: 8. septembra 2022
_gat_UA-7863526-20 Doba platnosti: 8. septembra 2022
_gat_UA-121192761-1 Doba platnosti: 8. septembra 2022
_ga_CBPL72L2EC Doba platnosti: 1. marca 2026
_ga Doba platnosti: 1. marca 2026
__hstc Doba platnosti: 7. marca 2023
__hssrc

Táto skupina súborov cookie sa používa na zobrazovanie reklám na témy, ktoré Vás zaujímajú. Umožňuje nám tiež sledovať naše marketingové aktivity, pomáha merať výkon našich reklám.

Názov súborov cookie
Popis
MUID Doba platnosti: 3. októbra 2023
_omappvp Doba platnosti: 20. augusta 2033
_omappvs Doba platnosti: 8. septembra 2022
_uetsid Doba platnosti: 9. septembra 2022
_uetvid Doba platnosti: 3. októbra 2023
_fbp Doba platnosti: 7. decembra 2022
fr Doba platnosti: 7. decembra 2022
_ttp Doba platnosti: 3. októbra 2023
_tt_enable_cookie Doba platnosti: 3. októbra 2023
_ttp Doba platnosti: 3. októbra 2023
hubspotutk Doba platnosti: 7. marca 2023

Súbory cookies z tejto skupiny ukladajú Vaše preferencie, ktoré ste zadali pri používaní webu. Tieto údaje sa Vám už budú automaticky zobrazovať.

Názov súborov cookie
Popis

Táto stránka používa cookies. Sú to súbory uložené vo Vašom prehliadači a používa ich väčšina webových stránok k prispôsobeniu Vášho obsahu webu. Viac informácií nájdete v dokumenteNastavenie súborov cookies Súbory cookie môžete spravovať kliknutím na „Nastavenia“. Pokiaľ súhlasíte s našim používaním súborov cookie, kliknite na „Prijať všetko“.

Zmeniť oblasť a jazyk
Krajina trvalého pobytu
Jazyk