Rollover – Všetko, čo potrebujete vedieť o rolovaní!

Čas čítania: 4 minute(s)
Väčšina našich CFD na akciové indexy a nekovové komodity CFD je založená na futures kontraktoch. Ich cena je veľmi transparentná, ale to tiež znamená, že podliehajú mesačným alebo štvrťročným „rolloverom“. Futures kontrakty, na základe ktorých kótujeme naše indexy alebo komoditné deriváty, obvykle vypršia po 1 alebo 3 mesiacoch.

Väčšina našich CFD na akciové indexy a komodity je založená na futures kontraktoch. Ich ceny sú veľmi transparentné, ale to tiež znamená, že podliehajú mesačnému alebo štvrťročnému „rolloveru”. Platnosť futures kontraktov, na základe ktorých kótujeme naše indexy alebo komoditné deriváty, zvyčajne končí po 1 alebo 3 mesiacoch.

Musíme preto presunúť (rollover) cenu nášho CFD zo starého kontraktu na nový futures kontrakt. Niekedy sa cena starého a nového futures kontraktu líši, takže musíme vykonať úpravu rolloveru pripočítaním alebo odpočítaním jednorazového swapového kreditu / nákladu na obchodný účet v deň rolloveru, aby sa zohľadnila zmena trhovej ceny.

Čo je to predĺženie (rolovanie) kontraktu?

Stručne povedané, rollover je čisto technická operácia, ktorá zabezpečuje, že CFD, s ktorými môžete obchodovať na platforme XTB, vždy čo najvernejšie odrážajú trhové podmienky. Dátum exspirácie futures kontraktu je posledný deň, kedy môžete s daným kontraktom obchodovať. Pred uplynutím platnosti má obchodník s futures tri možnosti:

  • vyrovnanie alebo likvidácia pozície;
  • zúčtovanie;
  • rollover.

Rollover nastáva vtedy, keď obchodník presunie svoju pozíciu z kontraktu v prvom mesiaci do iného kontraktu vo vzdialenejšej budúcnosti. Obchodníci určujú, kedy prejsť na nový kontrakt, sledovaním objemu končiaceho kontraktu a kontraktu na nasledujúci mesiac. Obchodník, ktorý sa chystá prevrátiť svoju pozíciu, sa môže rozhodnúť prejsť na kontrakt nasledujúceho mesiaca, keď objem tohto kontraktu dosiahne určitú úroveň.

Prečo musí spoločnosť XTB vykonať zmenu CFD?

XTB ponúka CFD s platnosťou 365 dní. Väčšina CFD na indexy a komodity je založená na cenách futures kontraktov. Pre každý trh zvyčajne existuje dlhý zoznam futures kontraktov s rôznymi dátumami exspirácie od jedného mesiaca až po mnoho rokov do budúcnosti. Najväčší objem je zvyčajne na najskoršej zmluve. Ak chce obchodovať s najaktívnejším kontraktom na trhu futures, musí obchodník uzavrieť jeden (končiaci) kontrakt a otvoriť iný (nasledujúci) kontrakt, pričom zaplatí transakčné poplatky. CFD rollover to urobí za vás a nie sú s tým spojené žiadne transakčné poplatky!

Sú rollovery v XTB zdarma?

Áno, všetky rollovery sú pre všetkých klientov XTB bezplatné.

Môžem pri rolovaní stratiť peniaze?

Rollover je čisto technická operácia a je ziskovo neutrálna. Zmena ceny ovplyvní "ziskovú" pozíciu, ale zároveň sa do "swapovej" pozície pridá presne opačná čiastka. Napríklad:

  • Aktuálna cena starého futures kontraktu na ropu (s končiacou platnosťou) je 22,50.
  • Aktuálna cena nového futures kontraktu OIL (na ktorý prechádzame s cenou CFD) je 25,50.
  • Rollover Correction vo swapoch je 3000 USD za lot = (25,50-22,50) x 1 lot, tj 1000 USD.

Pokiaľ máte dlhú pozíciu, nakúpite 1 lot ropy za 20,50.

  • Váš zisk pred rolloverom je 2000 USD = (22,50-20,50) x 1 lot, tj 1000 USD.
  • Váš zisk po rollovere je tiež 2000 USD = (25,50-20,50) x 1 lot - 3000 USD (korekcia rolloveru).

Ak máte krátku pozíciu – predáte 1 lot ropy za 20,50.

  • Váš zisk pred rolloverom je -2000 USD = (20,50-22,50) x 1 lot, tj. $1000.
  • Váš zisk po rollovere je tiež -2000 USD = (20,50-25,50) x 1 lot + 3000 USD (korekcia rolloveru).

Podrobný zoznam termínov Rolloverov pre všetky inštrumenty nájdete v sekcii Informácie o účte / Špecifikácie inštrumentov na našich webových stránkach pod týmto odkazom.

čo je rolovanie / rollover XTBDôležité informácie

Je potrebné mať na pamäti, že po vypočítaní swapových bodov sa zmení hodnota v tabuľke rolloveru na účte zákazníka. Pri veľmi vysokej hodnote sa môže stať, že nebude dodržaná požadovaná úroveň marže. V takom prípade sa začne automatické uzatváranie pozície, počnúc pozíciou, ktorá je najstratovejšia z hľadiska absolútnej hodnoty, a bude pokračovať až do okamihu, keď bude dosiahnutá požadovaná MARGIN LEVEL (> 50 %). Zákazníci by tiež mali upraviť svoje aktívne čakajúce príkazy (SL/TP). Pokiaľ sa cena aktivácie pokynu nastavená klientom nachádza v rámci cenovej medzery (gap) súvisiacej s rolloverom, pokyn bude vykonaný za otváraciu cenu inštrumentu. Aby sa tejto situácii predišlo, musia byť čakajúce príkazy odstránené pred koncom obchodnej seansy inštrumentu v deň rolloveru. Inými slovami, ak investor zadá čakajúci pokyn v rozsahu medzery súvisiacej s rolloverom, môže mu vzniknúť strata, avšak samotný proces rolloveru je bez nákladov.

Prečo sa líšia veľkosti rolloveru?

Rozdiely medzi cenami futures kontraktov na jeden inštrument spôsobujú rôzne faktory, ako sú úrokové sadzby, dividendy a náklady na skladovanie. Obvykle sú tieto rozdiely mierne, ale niekedy môže na niektorých komoditných trhoch dôjsť k veľkým rozdielom cien jednotlivých futures kontraktov.

Kedy dôjde k ďalšiemu rolovaniu?

Snažíme sa poskytnúť všetky informácie o najbližších rolloveroch pre CFD vopred. Tieto informácie nájdete v tabuľke predpokladaných dní rolloverov na našich webových stránkach. Pozrite sa na informácie o rolloveroch tu – https://www.xtb.com/sk/informacie-pre-klientov

Ako funguje rollover na rope (OIL)?

Vzhľadom na to, že sa jedná o futures kontrakt na ropu, je stanovená doba jeho platnosti. Pokiaľ držíte pozíciu po uplynutí mesačného dátumu expirácie futures kontraktu, na ktorom je cena založená, narazíte na rollover. Pokiaľ si neželáte, aby vaša pozícia bola rolovaná, mali by ste svoju pozíciu ešte pred expiráciou uzavrieť.

Čo sa stalo 20. apríla 2020?

Došlo k mimoriadnemu rolloveru kontraktov na WTI a Brent. Aktívny kontrakt bol zmenený z Jun20 na Jul20. Cieľom tohto kroku je obmedziť riziko poklesu ceny aktívneho kontraktu do záporných hodnôt (ako tomu bolo pri kontrakte May20). Pokles pod 0 USD vedie k úplnému prepadu likvidity, čo by mohlo mať za následok nemožnosť preklopenia pozície do kontraktu na ďalší mesiac. Takúto situáciu zažilo mnoho obchodníkov s futures, čo nakoniec viedlo k poklesu ceny až na -40 USD za barel.

Je potrebné poznamenať, že cieľom kontraktov CFD ponúkaných spoločnosťou XTB je kopírovať cenovú výkonnosť najbližšieho kontraktu, ktorý nevyžaduje, aby investori ručne presúvali. Akonáhle by cena klesla do záporných hodnôt, bolo by rolovanie oveľa ťažšie, ak nie nemožné. Samotný rollover nemá vplyv na finančný výsledok transakcie, pretože swapové body sa pripočítajú alebo odčítajú v závislosti od veľkosti pozície a pohybu podkladových futures.

Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte testovací účet

Vyskúšajte oceňovanú platformu

Otvoriť reálny účet Vyskúšať testovací účet

Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.

Xtb logo

Pripojte sa k viac ako
1 000 000 investorom z celého sveta

Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 77 % účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty.
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 77 % účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty.

Používame cookies

Kliknutím na „Prijať všetko“ súhlasíte s ukládaním súborov cookie na vašom zariadení za účelom zlepšenia navigácie na webu, analýzy využitie webu a podpory nášho marketingového úsilia.

Táto stránka obsahuje súbory cookie, ktoré sú nevyhnutné pre fungovanie našich webových stránok. Podieľajú sa na funkciách, ako sú jazykové preferencie, distribúcia prevádzky alebo udržovanie užívateľskej relácie. Nie je možné ich zakázať.

Názov súborov cookie
Popis
SERVERID
userBranchSymbol Doba platnosti: 2. marca 2024
adobe_unique_id Doba platnosti: 1. marca 2025
test_cookie Doba platnosti: 1. marca 2024
SESSID Doba platnosti: 2. marca 2024
__hssc Doba platnosti: 8. septembra 2022
__cf_bm Doba platnosti: 8. septembra 2022

Používame nástroje, ktoré nám umožňujú analyzovať používanie našej stránky. Tieto údaje nám umožňujú zlepšiť užívateľské rozhranie z našej webovej služby.

Názov súborov cookie
Popis
_gid Doba platnosti: 9. septembra 2022
_gaexp Doba platnosti: 3. decembra 2022
_dc_gtm_UA-7863526-14 Doba platnosti: 8. septembra 2022
_gat_UA-7863526-20 Doba platnosti: 8. septembra 2022
_gat_UA-121192761-1 Doba platnosti: 8. septembra 2022
_ga_CBPL72L2EC Doba platnosti: 1. marca 2026
_ga Doba platnosti: 1. marca 2026
__hstc Doba platnosti: 7. marca 2023
__hssrc

Táto skupina súborov cookie sa používa na zobrazovanie reklám na témy, ktoré Vás zaujímajú. Umožňuje nám tiež sledovať naše marketingové aktivity, pomáha merať výkon našich reklám.

Názov súborov cookie
Popis
MUID Doba platnosti: 3. októbra 2023
_omappvp Doba platnosti: 20. augusta 2033
_omappvs Doba platnosti: 8. septembra 2022
_uetsid Doba platnosti: 9. septembra 2022
_uetvid Doba platnosti: 3. októbra 2023
_fbp Doba platnosti: 7. decembra 2022
fr Doba platnosti: 7. decembra 2022
_ttp Doba platnosti: 3. októbra 2023
_tt_enable_cookie Doba platnosti: 3. októbra 2023
_ttp Doba platnosti: 3. októbra 2023
hubspotutk Doba platnosti: 7. marca 2023

Súbory cookies z tejto skupiny ukladajú Vaše preferencie, ktoré ste zadali pri používaní webu. Tieto údaje sa Vám už budú automaticky zobrazovať.

Názov súborov cookie
Popis

Táto stránka používa cookies. Sú to súbory uložené vo Vašom prehliadači a používa ich väčšina webových stránok k prispôsobeniu Vášho obsahu webu. Viac informácií nájdete v dokumenteNastavenie súborov cookies Súbory cookie môžete spravovať kliknutím na „Nastavenia“. Pokiaľ súhlasíte s našim používaním súborov cookie, kliknite na „Prijať všetko“.

Zmeniť oblasť a jazyk
Krajina trvalého pobytu
Jazyk