Swapové body – ako ich vypočítať?

1 minute(s)
  • Swapové body môžu pozitívne alebo negatívne ovplyvniť pozície obchodníka. 
  • Swapové body môžu byť vypočítané ručne pomocou hodnoty jedného pipu, ale existuje špeciálna funkcia platformy xStation, ktorou je zabudovaná kalkulačka. Tá môže obchodníkovi pomôcť so základnými výpočtami pre trhy, ktoré chce obchodovať, a to pre veľkosť pozície, ktorú si zvolil.

Ako je možné vidieť na obrázku vyššie, ak obchodník otvorí nákupnú pozíciu v objeme 1 lot na menovom páre EURUSD, v prípade, že bude držať pozíciu cez noc, odpočíta sa z jeho účtu hodnota 4,65 EUR. Na druhej strane, ak bude obchodník držať krátku pozíciu, bude mu z účtu každú noc odpočítaná čiastka 0,90 EUR.

EURUSD xStationČasové rozloženie a poplatky závisia od finančného inštrumentu, o ktorý sa obchodník zaujíma. Mnoho obchodníkov má  svoju stratégiu založenú práve na držaní pozícií cez noc, a to na inštrumentoch, ktoré majú pozitívne swapové body. Obchodník je teda platený za držanie pozície. Najpopulárnejšími inštrumentmi pre obchodovanie swapových bodov sú EURTRY, USDMXN či USDZAR.

Pokiaľ chcete zistiť konkrétne hodnoty sadzieb swapových bodov, môžete ich nájsť tu.
Swap vyjadrený v bodoch môže pomôcť obchodníkom, ktorí nemajú platformu xStation.

Bez xStation je možné veľkosť swapu zistiť pomocou horeuvedeného odkazu. V ňom je uvedená % hodnota swapu za jednu noc držania.

 

"Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko."