Terminál v xStation 5

Súvisiace subjekty:
Čas čítania: 4 minute(s)
Terminál je umiestnený v spodnej časti xStation 5 a umožňuje nám riadiť a sledovať všetky naše otvorené obchody, čakajúce objednávky, históriu obchodov, hotovostné operácie, celkový zostatok, stav účtu a maržu blokovanú v obchodoch.

Terminál je umiestnený v spodnej časti xStation 5 a umožňuje nám riadiť a sledovať všetky naše otvorené obchody, čakajúce objednávky, históriu obchodov, hotovostné operácie, celkový zostatok, stav účtu a maržu blokovanú v obchodoch.

Upozorňujeme, že predložené údaje sa týkajú minulých údajov o výkonnosti, a preto nie sú spoľahlivým indikátorom budúcej výkonnosti. Zdroj: xStation5

Každý obchodník potrebuje záznamy alebo denní na zaznamenávanie a sledovanie svojich pozícií a histórie obchodovania. Terminál bude Vaším digitálnym denníkom, udržíte si prehľad nad obchodovaním a máte záznam o všetkom, čo ste urobili.

Otvorené pozície

Prvá záložka „Otvorené pozície” nám zobrazuje všetky informácie o otvorených obchodoch.

Sú to informácie ako:

 • Pozícia: unikátne číslo príkazu pre prípad, že máte akúkoľvek otázku ohľadom Vašej pozície.
 • Typ: ukazuje typ zadaného pokynu. „Buy” znamená nákup, „Sell” znamená predaj. Zobrazujú sa tu tiež čakajúce objednávky.
 • Objem: zobrazuje veľkosť pozície v lotoch.
 • Čas otvorenia: čas, v ktorom bol otvorený obchod.
 • Cena: cena, na ktorej bola pozícia otvorená.
 • SL/TP: úrovne stop lossu a take profitu, ak boli nastavené.
 • Trhová cena: aktuálna trhová cena – nepleťte si s otváracou cenou obchodu.
 • Komisia: náklad na otvorenie pozície, ak sa uplatňuje.
 • Swap: náklad za držanie pozície cez noc (môže byť kladný alebo záporný) alebo vyrovnanie swapových bodov pri rolovaní kontraktu.
 • Zisk: aktuálne otvorený zisk/strata.

Ak budete mať viac pozícií na jednom inštrumente, zoskupia sa Vám do jednej položky. Kliknutím ľavým tlačidlom myši na riadok s názvom symbolu si danú skupinu rozbalíte a uvidíte jednotlivé obchody.

Rozbalenie skupiny obchodov na GBPUSD:

Zabalená skupina GBPUSD:

Uzavretie pozícií

Kliknutím ľavým tlačidlom myši na pri skupine obchodov, môžete naraz riadiť viacero pozícií na jedno kliknutie. Môžete si vybrať medzi voľbou „Uzavrieť všetko” alebo „Uzavrieť ziskové”.

Ak máte viac ako jeden obchod na danom inštrumente, môžete si obchody rozbaliť alebo skryť kliknutím pravým tlačidlom myši na riadok inštrumentu a zvoliť „Zobraziť všetko” alebo „Skryť všetko”.

Kliknutím na Zavrieť máte možnosť uzavrieť všetky obchody všetkých skupín. Tato funkcia Vám umožní rýchlo spravovať všetky otvorené pozície.

Prispôsobenie vzhľadu tabuľky

Kliknutím pravým tlačidlom myši v okne otvorených pozícií môžete prispôsobiť vzhľad tabuľky, pridávať alebo odoberať stĺpce.

Objaví sa okno „Upraviť zobrazenie”:

 • Objednávka: unikátne číslo obchodu
 • Symbol: symbol inštrumentu
 • Marža: blokovaná záloha na obchod
 • Nominálna hodnota: nominálna hodnota pre syntetické akcie
 • Komentár: ak ste si nastavili komentár k obchodu
 • Zdroj pokynu: informácia, v ktorej XTB platforme bol obchod otvorený.

xStation 5 tiež umožňuje užívateľovi nastaviť si stĺpce podľa toho, ako sám chce. Jednoducho pomocou kliknutia, potiahnutia a pustenia („drag and drop”) si môžete premiestňovať stĺpce podľa predstáv.

Stop Loss a Take Profit

V záložke „Otvorené pozície” môžete jednoducho spravovať Vaše úrovne stop lossu a take profitu.

K pridávaniu, odstraňovaniu a zmene stop lossu alebo take profitu stačí rozbaliť pokyn kliknutím ľavým tlačidlom myši na riadok inštrumentu a vybrať a vybrať „+” symbol v kolónke SL/TP a ukáže sa nám nové okno:

Okno stop lossu obsahuje:

 • SL/TP: hodnota v cene inštrumentu.
 • Pips: hodnota v pipoch s plusom pre take profit a s mínusom pre stop loss
 • V EUR: SL/TP vyjadrený v mene účtu
 • Trailing stop: vypnutie a zapnutie trailing stopu, je k dispozícii len pri SL

Zdvojnásobenie pozície a opačná pozícia

Každú otvorenú pozíciu môžeme jednoducho zdvojnásobiť kliknutím na „Zdvojnásobenie pozície”:

Nová pozícia bude otvorená na aktuálnej trhovej cene. Tiež môžeme jednoducho otočiť pozíciu jedným kliknutím na „Opačná pozícia”.

Čakajúce objednávky

V záložke „Čakajúce objednávky” môžete upravovať a odstraňovať čakajúce pokyny, ak sú nastavené.

Tu môžete vidieť všetky informácie o čakajúcich pokynoch, stačí otvoriť skupinu obchodov. Pre editovanie konkrétneho obchodu kliknite dvojklikom (alebo pravým tlačidlom myši a vybrať „Upraviť” a ukáže sa Vám okno pre vykonanie zmeny.

Upozorňujeme, že predložené údaje sa týkajú minulých údajov o výkonnosti, a preto nie sú spoľahlivým indikátorom budúcej výkonnosti. Zdroj: xStation5

Pre odstránenie čakajúceho pokynu jednoducho kliknite na „x” pri objednávke:

História

Záložka História nám zobrazuje všetky naše uzavreté obchody. Na spodnej lište si vyberiete, za aké obdobie chcete históriu vidieť:

Môžete si históriu vyexportovať do excelovského (CSV) súboru.  

Peňažné operácie

Záložka Peňažné operácie obsahuje všetky informácie o všetkých zmenách pozícií, komisiách, vkladoch a výberoch z Vášho účtu. Túto históriu si tiež môžete vyexportovať do súboru CSV pre excel.

Prehľad účtu

Celkové zhrnutie o účte je umiestnené v najspodnejšej časti platformy.

Obsahuje celkové údaje o Vašom obchodnom účte:

 • Zostatok: čiastka, ktorú máte na účte pred otvorením pozícií.
 • Stav účtu: aktuálny zostatok účtu so započítaním všetkých otvorených obchodov.
 • Marža: čiastka blokovaná na účte na zabezpečenie všetkých otvorených pozícii.
 • Voľná marža: Rozdiel medzi Stavom účtu a Maržou, ktorý nám ukazuje hodnotu aktuálne dostupných finančných prostriedkov pre otvorenie nových obchodov.
 • Úroveň marže: pomer medzi Stavom účtu a Maržou vyjadrený v %
 • Zisk: celkový zisk/strata na otvorených pozíciách.

Ak dosiahne Úroveň marže 100 %, môžete stále uzatvárať pozície, ktoré máte otvorené, ale už neotvoríte žiadnu novú pozíciu. To sa nazýva 100 % margin call.

Úroveň marže = (Stav účtu / Marža) * 100

V XTB je nastavaná úroveň marže pre uzavretie pozícií na hladine 50 %, to znamená, že ak úroveň marže klesne pod túto hladinu, budú automaticky ukončované stratové pozície. Je to automatický mechanizmus, ktorý pomáha ochrániť Vaše prostriedky na účte a predchádzať ďalšiemu prehlbovaniu strát. Začne sa uzavretím najstratovejšej pozície a pokračuje sa až do doby, než je na účte úroveň marže minimálne 50 % a viac.

Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte testovací účet

Vyskúšajte oceňovanú platformu

Otvoriť reálny účet Vyskúšať testovací účet

Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.

Xtb logo

Pripojte sa k viac ako
1 000 000 investorom z celého sveta

Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 77 % účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty.
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 77 % účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty.

Používame cookies

Kliknutím na „Prijať všetko“ súhlasíte s ukládaním súborov cookie na vašom zariadení za účelom zlepšenia navigácie na webu, analýzy využitie webu a podpory nášho marketingového úsilia.

Táto stránka obsahuje súbory cookie, ktoré sú nevyhnutné pre fungovanie našich webových stránok. Podieľajú sa na funkciách, ako sú jazykové preferencie, distribúcia prevádzky alebo udržovanie užívateľskej relácie. Nie je možné ich zakázať.

Názov súborov cookie
Popis
SERVERID
userBranchSymbol Doba platnosti: 2. marca 2024
adobe_unique_id Doba platnosti: 1. marca 2025
test_cookie Doba platnosti: 1. marca 2024
SESSID Doba platnosti: 2. marca 2024
__hssc Doba platnosti: 8. septembra 2022
__cf_bm Doba platnosti: 8. septembra 2022

Používame nástroje, ktoré nám umožňujú analyzovať používanie našej stránky. Tieto údaje nám umožňujú zlepšiť užívateľské rozhranie z našej webovej služby.

Názov súborov cookie
Popis
_gid Doba platnosti: 9. septembra 2022
_gaexp Doba platnosti: 3. decembra 2022
_dc_gtm_UA-7863526-14 Doba platnosti: 8. septembra 2022
_gat_UA-7863526-20 Doba platnosti: 8. septembra 2022
_gat_UA-121192761-1 Doba platnosti: 8. septembra 2022
_ga_CBPL72L2EC Doba platnosti: 1. marca 2026
_ga Doba platnosti: 1. marca 2026
__hstc Doba platnosti: 7. marca 2023
__hssrc

Táto skupina súborov cookie sa používa na zobrazovanie reklám na témy, ktoré Vás zaujímajú. Umožňuje nám tiež sledovať naše marketingové aktivity, pomáha merať výkon našich reklám.

Názov súborov cookie
Popis
MUID Doba platnosti: 3. októbra 2023
_omappvp Doba platnosti: 20. augusta 2033
_omappvs Doba platnosti: 8. septembra 2022
_uetsid Doba platnosti: 9. septembra 2022
_uetvid Doba platnosti: 3. októbra 2023
_fbp Doba platnosti: 7. decembra 2022
fr Doba platnosti: 7. decembra 2022
_ttp Doba platnosti: 3. októbra 2023
_tt_enable_cookie Doba platnosti: 3. októbra 2023
_ttp Doba platnosti: 3. októbra 2023
hubspotutk Doba platnosti: 7. marca 2023

Súbory cookies z tejto skupiny ukladajú Vaše preferencie, ktoré ste zadali pri používaní webu. Tieto údaje sa Vám už budú automaticky zobrazovať.

Názov súborov cookie
Popis

Táto stránka používa cookies. Sú to súbory uložené vo Vašom prehliadači a používa ich väčšina webových stránok k prispôsobeniu Vášho obsahu webu. Viac informácií nájdete v dokumenteNastavenie súborov cookies Súbory cookie môžete spravovať kliknutím na „Nastavenia“. Pokiaľ súhlasíte s našim používaním súborov cookie, kliknite na „Prijať všetko“.

Zmeniť oblasť a jazyk
Krajina trvalého pobytu
Jazyk