Trendové obchodovanie

1 minute(s)
  • Jeden z princípov technickej analýzy hovorí o tom, že trh sa hýbe v trendoch.
  • Znamená to, že je väčšia pravdepodobnosť pohybu trhu v súčasnom trende než v jeho opaku.

Obchodovanie je vo veľkej miere založené na pravdepodobnosti. Aby ste získali vyššiu pravdepodobnosť dosiahnutia zisku, je veľmi dôležité, aby ste vedeli identifikovať súčasný trend.
 
Často predtým, ako obchodník otvorí obchod, sám seba sa spýta: „Do ktorého smeru mám otvoriť obchod, aby som nastúpil do správny trendu?“
 
Existuje niekoľko metód, ktoré Vám pomôžu v identifikovaní smeru prevládajúceho trendu. Medzi ne patrí:

V tomto článku sa zameriame na identifikáciu trendov v niekoľkých príkladoch s použitím rôznych metód.

trendové obchodovanie v xStationNa rope   sme boli schopní identifikovať, že vrcholy a dná sa tvoria nižšie a nižšie v porovnaní s predchádzajúcimi. Toto je signál, že trh sa nachádza v klesajúcom trende.

Na druhej strane, ak by sa vrcholy a dná tvorili vyššie a vyššie, signalizuje nám to silu trhu a prevládajúci rastúci trh.  

rastúcí trh
V príklade vyššie je index US500  (S&P 500) s 200-dňovým jednoduchým kĺzavým  priemerom , ktorý sa vykreslil. Ak sa graf nachádza nad kĺzavým priemerom, je to signál, že trh je v rastúcom trende. Na druhej strane, ak sa trh nachádza pod kĺzavým priemerom, je to signál pre klesajúci trend. 

trendové obchodovanie - Fibonacciho ústupPosledný príklad je na menovom páre GBPUSD a použitá metóda je Fibonacciho ústup. Ide o metódu na základe trhovej geometrie, ktorá tvrdí, že ak súčasný korekčný pohyb na trhu je pod hranicou 41,4% zvoleného trhového pohybu, trh sa nachádza v klesajúcom trende. To je presne to, čo môžeme vidieť na GBPUSD vyššie, kde korekčný pohyb je nižšie ako 41,4% súčasného pohybu. Na druhej strane, ak trh vytvára rastúci pohyb, potom korekčný pohyb by nemal preraziť hranicu 41,4% rastúceho pohybu.

Na záver je potrebné povedať, že existuje mnoho metód na zistenie trendu a je to iba na obchodníkovi, aby si vybral nielen najefektívnejšiu metódu na obchodovanie, ale aj takú, ktorá je preňho ľahko aplikovateľná.

Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.